EN

substances {monikko}

volume_up
substances
These are substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction.
Nämä aineet ovat karsinogeenisia, mutageenisiä ja lisääntymistoksisia.
We are concerned here with carcinogenic substances and endocrine disrupters.
Kyseessä olevat aineet aiheuttavat syöpää ja vaikuttavat hormonitoimintaan.
REACH will encourage the replacement of most hazardous substances.
REACH-järjestelmällä kannustetaan korvaamaan useimmat vaaralliset aineet.
substances (myös: materials)

Esimerkkejä "substances"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need to consider what substances we are banning and what happens to them next.
Meidän on pohdittava, mitkä aineet kiellämme ja mitä niille seuraavaksi tehdään.
EnglishThe consumption of drugs and substances that create dependence varies over time.
Huumausaineiden ja riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö vaihtelee eri aikoina.
EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Tähän asiaan palaamme hormoneja muistuttavia aineita käsittelevässä mietinnössä.
EnglishAn appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
Epäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
EnglishThese substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
On muistettava, että näillä aineilla on myös maapallon lämpötilaa nostava vaikutus.
EnglishOn the contrary, they are based on substances which are highly toxic for the body.
Päinvastoin niissä käytetään aineita, jotka ovat erittäin myrkyllisiä keholle.
EnglishThis is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.
Tästä syystä uskomme, että todistetusti karsinogeeniset tuotteet on kiellettävä.
EnglishIt has to use the auxiliary substances needed to meet the demands of consumers.
Sen on käytettävä lisäaineita, jotta se voi täyttää kuluttajien vaatimukset.
EnglishThis will include substances where there are few or even no recognised alternatives.
Näihin kuuluu aineet, joilla on vähän tai ei ollenkaan tunnettuja vaihtoehtoja.
EnglishOur aim here is to determine the impact of these substances on our water resources.
Tässä on kyse siitä, että selvitetään näiden aineiden vaikutukset vesistöihin.
EnglishIt is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
Kyseessä on monimutkainen jätevirta, joka sisältää useita vaarallisia aineita.
EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
Toinen tärkeä kysymys koskee erityisen herkkien aineiden poissulkemisperusteita.
EnglishThe industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Alalla on näin ollen runsaasti aikaa kehittää muita, turvallisempia aineita.
EnglishThe most basic prudence demands a cautious approach to new chemical substances.
Perusvarovaisuus edellyttää varovaista lähestymistapaa uusiin kemiallisiin aineisiin.
EnglishSubstances of concern will also increasingly be replaced by safer alternatives.
Huolta aiheuttavia aineita korvataan myös yhä enemmän turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
EnglishWe all know what these substances cause, for example skin cancer and eye damage.
Me kaikki tiedämme, mitä ne aiheuttavat, esimerkiksi ihosyöpää tai ongelmia näkökykyyn.
EnglishWill they please investigate where the substances came from that caused this incident?
Voisiko komissio tutkia, mistä tämän kriisin aiheuttaneet aineet olivat peräisin?
EnglishAlternatives to the substances to be restricted are being developed by industry.
Teollisuuden alalla on kehitetty rajoitettavia aineita korvaavia aineita.
EnglishDichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
Dikloorimetaanit ovat, kuten olemme kuulleet, poikkeuksellisen vaarallisia aineita.
EnglishSometimes, improvements can also be achieved through studies on existing substances.
Toisinaan parannuksia voidaan tehdä myös tutkimalla olemassa olevia aineita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "substance":

substance
substance abuse