"subsidiary" - Suomenkielinen käännös

EN

"subsidiary" suomeksi

EN

subsidiary {substantiivi}

volume_up
subsidiary (myös: affiliate)
These were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
Rakennukset omisti hollantilainen eläkesäätiö SCI Erasme tai sen tytäryhtiö.
At the same time I feel we must be concerned when a subsidiary makes a profit and a parent company makes a loss.
Samaan aikaan minusta on syytä huoleen, jos tytäryhtiö tekee voittoa ja emoyhtiö tappiota.
We are talking about its Spanish subsidiary , which has been fined 18 times for not declaring the content of its waste.
Kyseessä on sen espanjalainen tytäryhtiö , jota on sakotettu 18 kertaa jätteen sisällön ilmoittamatta jättämisestä.

Esimerkkejä "subsidiary"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe sometimes regulate things which could, by and large, remain subsidiary.
Toisinaan me sääntelemme asioita, jotka voisivat hyvinkin olla toissijaisia.
EnglishThey will limit the measures to groups with a parent/subsidiary relationship only.
Ne rajoittavat toimet koskemaan ainoastaan emoyritys-tytäryritysryhmiä.
EnglishThese were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
Rakennukset omisti hollantilainen eläkesäätiö SCI Erasme tai sen tytäryhtiö.
EnglishSubsidiary protection is already in place in our fifteen Member States.
Toissijainen suojelu on jo otettu käyttöön viidessätoista jäsenvaltioissamme.
EnglishHowever, we should also make it clear that aid from us is subsidiary aid.
Meidän olisi kuitenkin tehtävä selväksi myös se, että myöntämämme tuki on toissijaista.
EnglishWe cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
Emme voi enää mitenkään sallia, että maankäyttö olisi toissijaista.
EnglishThen they trade to test it before setting up an office or a subsidiary.
Sitten ne kokeilevat myyntiä ennen yrityksen tai tytäryhtiön perustamista.
EnglishFinally, why did we include subsidiary protection in this proposal?
Lopuksi haluan selventää miksi sisällytimme toissijaisen suojelun tähän ehdotukseen.
EnglishThe Commission can ultimately only play a subsidiary role in relation to animal welfare.
Komission merkitys voi lopultakin olla vain toissijainen, kun on kyse eläinten hyvinvoinnista.
EnglishThis is about subsidiary solutions that harmonise flexibility and social security.
Tämä tarkoittaa toissijaisia ratkaisuja, joissa joustavuus ja sosiaaliturva ovat tasapainossa keskenään.
EnglishThat is why the subsidiary principle of mutual recognition applies.
Siksi voimassa on toissijainen vastavuoroisen hyväksynnän periaate.
EnglishYou want to grant subsidiary protection, for five years and with a residence permit, immediately.
Te haluatte myöntää toissijaista suojelua viideksi vuodeksi ja oleskeluluvan välittömästi.
EnglishShould the EU not be playing a subsidiary role here?
Eikö unionin pitäisi ryhtyä toimimaan tässä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti?
EnglishBut these responsibilities should be seen as having a subsidiary character.
Mutta näitä vastuualoja on pidettävä toissijaisina.
EnglishI therefore welcome the course that the rapporteur has taken with regard to subsidiary protection.
Olen näin ollen tyytyväinen suuntaan, jonka esittelijä on valinnut toissijaisen suojelun osalta.
EnglishIt adopts its work programme, it sets up its subsidiary agencies and lays down their term of reference.
Neuvosto vahvistaa työohjelmansa, perustaa avustavat elimensä ja määrittelee niiden tehtävät.
EnglishIf a crisis situation develops in the subsidiary firm, how will it be managed?
Jos tytäryhtiössä kehittyy kriisitilanne, kuinka sitä hallitaan? Kansallisella tasolla vaiko rahoitusyhtiön tasolla?
EnglishAt the same time I feel we must be concerned when a subsidiary makes a profit and a parent company makes a loss.
Samaan aikaan minusta on syytä huoleen, jos tytäryhtiö tekee voittoa ja emoyhtiö tappiota.
EnglishIn effect, the court will be subsidiary to the national jurisdictions.
Unionin kaikki jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet ja kahdeksan jäsenvaltiota on ratifioinut yleissopimuksen.
EnglishWhy exclude people who enjoy temporary protection or subsidiary protection status?
Miksi soveltamisalan ulkopuolelle jätetään ihmiset, jotka nauttivat tilapäisestä suojelusta tai toissijaisesta suojelusta?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subsidiary":

subsidiary