"subsequent" - Suomenkielinen käännös

EN

"subsequent" suomeksi

EN

subsequent {adjektiivi}

volume_up
subsequent (myös: ensuing, incoming, next, following)
My second example concerns expropriation and the subsequent compensation.
Toinen esimerkki: pakkolunastus ja siitä seuraava korvaus.
In that way, companies determine between themselves who is next in line for the subsequent contract.
Näin yritykset päättävät keskenään, minkä yrityksen vuoro on saada seuraava urakka.
The three years of redundancy pay with a subsequent pension should only be paid if the Commissioner does not obtain other employment.
Kolmevuotinen varhaiseläke ja sitä seuraava eläke on maksettava vain, jos komission jäsen ei saa muuta työtä.

Esimerkkejä "subsequent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Hyökkäys Kuwaitiin ja sitä seurannut Persianlahden sota olivat aallonpohja.
EnglishWe should continue to work in this direction, including during subsequent readings.
Meidän olisi jatkettava samansuuntaisia toimia myös tulevissa käsittelyissä.
EnglishOn subsequent occasions, it was a peaceful Northern Ireland that we visited.
Seuraavilla kerroilla olemme vierailleet Pohjois-Irlannissa, jossa vallitsee rauha.
EnglishThe unspent appropriations should not always be transferred to the subsequent years.
Käyttämättömiä määrärahoja ei pidä aina uudestaan siirtää seuraaviin vuosiin.
EnglishAs for the subsequent years, however, I am not convinced that this will work again.
Tulevien vuosien osalta en ole kuitenkaan kovinkaan varma, että tämä onnistuu jälleen.
EnglishThe subsequent costs to industry also amount to a disproportionate effect.
Myös alalle myöhemmin aiheutuvilla kustannuksilla voi olla kohtuuttomia seurauksia.
EnglishThis and subsequent proposals are under consideration here and in the Council.
Parlamentti ja neuvosto tarkastelevat parhaillaan tätä ja myöhemmin tehtyjä ehdotuksia.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentti osallistuu neuvotteluun myöhemmin tehtävästä pitkäaikaisesta sopimuksesta.
EnglishIt was clearer for me on the first vote than it was on the subsequent ones.
Se oli minulle selvempää ensimmäisessä äänestyksessä kuin sitä seuraavissa.
EnglishTherefore, a clause of subsequent review of this matter seems more appropriate to me.
Näin ollen lauseke asian myöhemmästä tarkistamisesta olisi mielestäni asianmukaisempi.
EnglishNone of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
Yksikään myöhemmistä todisteista tai analyyseista ei ole kumonnut alkuperäistä arviota.
EnglishThere was confirmation of that criticism from all quarters during the subsequent debates.
Seuranneissa keskusteluissa tämä kritiikki on saanut vahvistusta kaikilta tahoilta.
EnglishObviously, the greater the expectations, the greater the subsequent disappointment.
Mitä suuremmat ovat odotukset, sitä suuremmat ovat tietenkin niistä johtuvat pettymykset.
EnglishThat report will indicate the subsequent steps that I felt could be taken.
Kertomuksessa osoitetaan, miten tässä asiassa voitaisiin mielestäni edetä.
EnglishThese expectations appear to have influenced significantly their subsequent perceptions.
Nämä odotukset näyttävät vaikuttaneen merkittävästi myöhempiin näkemyksiin.
Englishsubsequent version of the software (including any updates or supplements),
myöhempiä ohjelmistoversioita (päivitykset ja täydennykset mukaan lukien)
EnglishThis could speed up the adoption of subsequent transposition measures at Member State level.
Se voisi nopeuttaa myöhempien täytäntöönpanotoimien hyväksymistä jäsenvaltioissa.
EnglishIf the rapporteur will agree to that, then we can withdraw the subsequent amendment.
Jos esittelijä suostuu tähän, voimme vetää pois kyseisen tarkistuksen.
EnglishThe Commission will, however, include your suggestions in subsequent Council discussions.
Komissio toimittaa aloitteenne kuitenkin tuleviin neuvoston keskusteluihin.
EnglishSubsequent amendment, including altering the ceiling, is therefore still possible.
Näin ollen jää jäljelle mahdollisuus tehdä myöhempiä muutoksia myös enimmäismäärän kohdalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subsequently":

subsequently