"subnational" - Suomenkielinen käännös

EN

"subnational" suomeksi

EN

subnational {adjektiivi}

volume_up
However, some have pointed out that education is a national or indeed, in many states, a subnational or regional responsibility.
Jotkut huomauttivat tosin, että koulutus on kansallinen tai monissa valtioissa jopa kansallista tasoa alempi tai alueellinen vastuualue.
The principle of sub-national subsidiarity, introduced by the Treaty of Lisbon, puts into practice the aim of involving the regions in the European decision-making process.
Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu alueellinen toissijaisuusperiaate tuo käytäntöön tavoitteen ottaa alueet mukaan yhteisön päätöksentekoprosesseihin.
subnational

Esimerkkejä "subnational"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere should also be an efficient flow of resources from the EU all the way down to sub-national level.
EU:sta tulisi myös olla tehokkaat rahoitusvirrat aina alueelliselle tasolle asti.
EnglishThey can introduce solutions which will make the goals of cohesion at subnational level achievable.
Ne voivat ottaa käyttöön ratkaisuja, joiden avulla alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
EnglishImplementation of cohesion policy is predominantly decentralised and based on sub-national authorities assuming responsibility.
Koheesiopolitiikan toteuttaminen on laajalti hajautettu ja perustuu siihen, että alueviranomaiset ottavat vastuun.
EnglishHowever, some have pointed out that education is a national or indeed, in many states, a subnational or regional responsibility.
Jotkut huomauttivat tosin, että koulutus on kansallinen tai monissa valtioissa jopa kansallista tasoa alempi tai alueellinen vastuualue.
EnglishThis should also help to reduce the level of error, improve control systems and increase assistance to sub-national authorities and beneficiaries.
Tämän olisi autettava myös laskemaan virhetasoa, parantamaan valvontajärjestelmiä ja lisäämään alue- ja paikallisviranomaisten tukea.
EnglishSome claim that this would not occur if the sub-national constituencies adopted did not coincide with the boundaries of historical regions.
Jotkut väittävät, että näin ei kävisi, jos kansallista tasoa alemmat vaalipiirit eivät osuisi yksiin historiallisten alueiden rajojen kanssa.
EnglishThe principle of sub-national subsidiarity, introduced by the Treaty of Lisbon, puts into practice the aim of involving the regions in the European decision-making process.
Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu alueellinen toissijaisuusperiaate tuo käytäntöön tavoitteen ottaa alueet mukaan yhteisön päätöksentekoprosesseihin.
EnglishTherefore, in order to improve the control system and increase assistance to sub-national authorities, it is necessary for the Commission to strengthen its supervisory role and procedures.
Valvontajärjestelmän parantamiseksi ja alueellisten viranomaisten tuen lisäämiseksi komission on siis vahvistettava valvontatehtäviään ja menettelyjään.
English. - I voted in favour of this important resolution as the implementation of the cohesion policy is predominantly decentralised and based on sub-national authorities assuming responsibility.
Äänestin tärkeän päätöslauselman puolesta, koska koheesiopolitiikan toteuttaminen on laajalti hajautettu ja perustuu siihen, että alueviranomaiset ottavat vastuun.
EnglishFor example, it seems pointless at this stage putting questions to the Commission and highlighting cases of discrimination or failures on the part of national or sub-national legislation.
Tässä vaiheessa tuntuu esimerkiksi turhalta esittää komissiolle kysymyksiä ja tuoda esiin syrjintätapauksia tai epäonnistumisia kansallisessa tai paikallisessa lainsäädännössä.
EnglishNonetheless the Union must recognise the fact that many of our Member States are organised internally in a way that gives substantial responsibilities to regions and other subnational authorities.
Tästä huolimatta unionin on myönnettävä, että useissa jäsenvaltioissa alueviranomaisille ja muille keskustasoa alemmille viranomaisille annetaan merkittävästi vastuuta.
EnglishIt can also mean devolution of some aspects of decision-making to sub-national areas or managing on the basis of large bodies of water such as the North Sea or parts of the Mediterranean.
Se voi merkitä myös joidenkin päätöksenteon osa-alueiden hajauttamista alueille tai Pohjanmeren tai Välimeren osien kaltaisten suurten vesimassojen perusteella tapahtuvaa hallintaa.
EnglishWhen I speak of government, I am also referring to the subnational level, the level nearer to citizens, and to governance in the broad sense, including all stakeholders in Afghanistan.
Puhuessani hallituksesta tarkoitan myös valtiotasoa alempana ja kansalaisia lähempänä olevaa tasoa sekä hallintoa laajassa merkityksessä, johon sisältyvät kaikki Afganistanin sidosryhmät.
EnglishExperience and logic clearly show that this mobilisation turns out to be most effective and efficient if pursued through the direct engagement of subnational levels of European governments.
Kokemus ja järki osoittavat meille selkeästi, että tämä käyttöönotto on tehokkainta ja toimivinta, jos se toteutetaan EU:n hallitusten alueellisten tasojen suoran sitoutumisen avulla.
EnglishWe must realise that the new Member States are not prepared yet for the partnership principle and, therefore, this could be reinforced gradually as a result of supranational and subnational pressure.
On ymmärrettävä, että uudet jäsenvaltiot eivät vielä ole valmiita kumppanuusperiaatteeseen, ja siksi sitä voitaisiin asteittain tehostaa ylikansallisen ja alueellisen painostuksen avulla.