"subgroup" - Suomenkielinen käännös

EN

"subgroup" suomeksi

EN

subgroup {substantiivi}

volume_up
subgroup

Esimerkkejä "subgroup"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe in the Dutch sub-group support this idea and we voted for the Mulder report.
Alankomaalaisena alaryhmänä suhtaudumme myönteisesti siihen ajatukseen ja siksi olemme tukeneet Mulderin mietintöä.
EnglishI recognise and welcome the Commissioner's commitment to a subgroup on governance and human rights for Pakistan.
Arvostan komission jäsenen sitoutumista alakomiteaan, joka käsittelee hallintoa ja ihmisoikeuksia Pakistanissa.
EnglishIn this regard, the FSC recently set up a new sub-group, which is due to present a report on long-term supervisory issues by autumn 2007.
Tämän vuoksi komitea perusti hiljattain uuden alaryhmän, jonka on määrä esittää raportti pitkän ajanjakson valvontakysymyksistä syksyllä 2007.
EnglishThese are six countries, in other words, which form a sub-group of the group of countries which participate in the green card system.
Maita on siis kuusi, ja toisin sanoen nämä kuusi maata muodostavat alaryhmän niiden maiden joukossa, jotka ovat mukana "vihreäkorttijärjestelmässä".
EnglishThe person concerned was only elected because it was a particular sub-group' s turn to be given a titbit in terms of the administration of Parliament.
Kyseinen henkilö valittiin pelkästään sen vuoksi, että hän kuului tiettyyn alaryhmään, jonka vuoro oli saada osallistua parlamentin hallintoon.
English   Madam President, our group’s Dutch sub-group is contemplating backing Mr Barroso’s candidature despite our constitutional reservations.
   – Arvoisa puhemies, ryhmämme hollantilaiset jäsenet suunnittelevat tukevansa puheenjohtajaehdokas Barroson ehdokkuutta perustuslakia koskevista varaumistamme huolimatta.
EnglishEach group or sub-group has a stake in the capital and their representatives will only risk going there if they are accompanied and protected by their own militia.
Jokaisella näistä ryhmistä tai näistä alaryhmistä on haasteena pääkaupunki, eivätkä niiden edustajat uskaltaudu sinne elleivät niiden omat miliisit saata, suojele heitä.
EnglishThe last meeting of the Joint Committee took place on 25 March 2010, preceded the day before by the meeting of a subgroup on governance, human rights and migration.
Sekakomitean viimeinen kokous pidettiin 25. maaliskuuta 2010, ja edellisenä päivänä pidettiin hallintotapaa, ihmisoikeuksia ja siirtolaisuutta käsittelevän alakomitean kokous.
EnglishHowever, we are not faced with the desire of a subgroup within the European Council of Ministers to establish a language regime, but rather the wishes of 25 out of 27 Member States.
Tässä ei kuitenkaan ole kyse jonkin EU:n ministerineuvoston alaryhmän halusta luoda tietynlaiset kielijärjestelyt, vaan toiveista, joita 25 EU:n 27 jäsenvaltiosta on ilmaissut.