"subcontracting" - Suomenkielinen käännös

EN

"subcontracting" suomeksi

EN

subcontracting {substantiivi}

volume_up
1. liike-elämä
subcontracting
Such sub-contracting effectively promotes the outsourcing of work.
Tämä alihankinta lisää luonnollisesti työn ulkoistamista.
We are faced, however, with ageing power plants and the practice of subcontracting. 80% of those who work in the nuclear industry are subcontractors.
Ongelmana on kuitenkin ydinvoimaloiden vanheneminen sekä alihankinta: 80 prosenttia ydinvoimateollisuudessa toimivista henkilöistä on alihankkijoita.
At a time when thousands of jobs are directly under threat in the automotive industry and subcontracting sectors, this anti-national choice is morally obscene and economically suicidal.
Kun tuhannet työpaikat ovat suoraan uhattuina autoteollisuudessa ja alihankinta-aloilla, tällainen antikansallinen päätös on moraalisesti säädytön ja taloudellinen itsemurha.

Esimerkkejä "subcontracting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is why we set aside 40% for subcontracting in the procurement plan.
Siksi hankintasuunnitelmassa on varattu 40 prosenttia alihankintaan.
EnglishThat is also partially the case for Amendment No 163 concerning information on sub-contracting.
Sama pätee osittain tarkistukseen 163, joka koskee tietojen antamista alihankinnasta.
EnglishSocial Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)
Tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalinen vastuu (lyhyt esittely)
EnglishThe undertaking not to regard the provision on subcontracting as a precedent is also important.
Pyrkimys olla pitämättä aliurakointia koskevaa säännöstä ennakkotapauksena on myös tärkeä.
EnglishSocial responsibility of subcontracting undertakings in production chains (
Tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalinen vastuu (
EnglishSuch sub-contracting effectively promotes the outsourcing of work.
Tämä alihankinta lisää luonnollisesti työn ulkoistamista.
EnglishWe do not agree to Europe’s subcontracting the crackdown on illegal immigration to third countries.
Emme hyväksy Euroopan pyrkimystä siirtää vastuu laittoman maahanmuuton nujertamisesta kolmansille maille.
EnglishThe agreement on subcontracting, to which the rapporteur has already made reference in his speech, is very important.
Alihankintaa koskeva sopimus, johon esittelijä puheenvuorossaan viittasi, on hyvin tärkeä.
English. - (FI) Mr President, Commissioner, subcontracting chains are commonplace in business.
esittelijä. - (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, alihankintaketjut ovat elinkeinotoiminnan arkipäivää.
EnglishThis results in, inter alia, the subcontracting of both wheels (lorries) and drivers on a large scale.
Tämä johtaa muun muassa siihen, että sekä kuorma-autoja että kuljettajia siirretään runsaasti alihankintaan.
EnglishThis is particularly the text concerning subcontracting.
Tämä on erityisesti alihankintaa koskeva teksti.
EnglishThus, how undertakings are linked and how sub-contracting works is up to each Member State.
Näin ollen siis se, kuinka yritykset sidotaan ja kuinka alihankkijajärjestelmä toimii, koskee tietysti jokaista jäsenvaltiota.
EnglishWorryingly, subcontracting may increasingly be used as a way of reducing direct social responsibility.
Huolestuttavaa on, että alihankintaa saatetaan yhä enemmän käyttää keinona suoran yhteiskunnallisen vastuun vähentämiseen.
EnglishThe conditions in subcontracting companies and suppliers, including in the production of raw materials, are often appalling.
Alihankintayrityksillä ja toimittajilla olosuhteet, myös raaka-aineiden tuotannossa, ovat usein kammottavia.
English. - The rise of sub-contracting in Europe has had far-reaching consequences for labour relations.
kirjallinen. - (EN) Alihankinnan lisääntymisellä Euroopassa on ollut kauaskantoisia seurauksia työmarkkinaosapuolten suhteille.
EnglishAnother amendment relates to Article 22, where provisions are made for contracting and subcontracting agreements.
Toinen muutos koskee 22 artiklaa, jossa säädetään sopimuksista ulkopuolisten urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa.
EnglishAt the moment only eight Member States have national legislation covering the responsibility of subcontracting undertakings.
Tällä hetkellä vain kahdeksalla jäsenvaltiolla on alihankintayritysten vastuuta koskevaa kansallista lainsäädäntöä.
EnglishSubcontracting is a terrible example of situations that are very common but are not covered by the directive.
Aliurakointi on järkyttävä esimerkki tilanteista, jotka ovat erittäin yleisiä mutta jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.
English. - I support this report which demands responsible and clear rules for Subcontracting in Europe.
kirjallinen. - (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa vaaditaan vastuullisia ja selkeitä alihankintaan Euroopassa sovellettavia sääntöjä.
EnglishThose procedures are known in CIA jargon as ‘extraordinary surrender’, which is equivalent to the subcontracting of torture.
Tällaista menettelyä kutsutaan CIA:n ammattikielessä "poikkeukselliseksi antautumiseksi", joka vastaa kidutuspalvelun alihankintaa.