EN

studies {monikko}

volume_up
And technical studies do not exist as entities separate from society.
Myöskään tekninen tutkimus ei ole irrallaan yhteiskunnasta.
The third area of action is 'Together for Europe', supporting high visibility events, studies and information and dissemination tools.
Kolmantena toimena on yhteinen Eurooppa, laajan näkyvyyden tapahtumat, tutkimus, tiedotus ja tiedonvälitys.
Not a single scientific study, not one of the studies that have been conducted in Spain, Italy or other countries, has come up with evidence.
Vielä yksikään Espanjassa, Italiassa tai muissa maissa tehty tieteellinen tutkimus ei ole todistanut sitä.
studies (myös: education, study)
Why not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
Miksi ei laadita ohjelmaa, joka auttaisi heitä saattamaan opinnot päätökseen?
‘European studies’ in all schools in Europe and a ‘European centre for political education’.
"Eurooppa-opinnot" kaikissa Euroopan kouluissa sekä "Euroopan poliittisen koulutuksen keskus".
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
Seuraava vaihe käsittää korkea-asteen koulutuksen ja jatko-opinnot.

Esimerkkejä "studies"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Nämä tutkimukset toimitetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön aivan lähiaikoina.
EnglishIn my opinion, the impact studies do not contribute a great deal in this respect.
Nähdäkseni tässä tapauksessa vaikutustenarvioinneista ei ole juurikaan hyötyä.
EnglishSome preparatory work has been done, but neither of the studies has been started.
Joitain valmisteluja on tehty, mutta mitään näistä tutkimuksista ei ole aloitettu.
EnglishThe first of three major studies has been published on the Commission's web site.
Yksi kolmesta laajasta tutkimuksesta on julkaistu komission verkkosivustossa.
EnglishMr Bolkestein has agreed to have studies carried out into a number of points.
Komission jäsen Bolkestein on luvannut käynnistää muutamasta kohdasta tutkimuksen.
EnglishFor this reason, several NGOs have published various studies in this field.
Tämän vuoksi asiasta on julkaistu useita tutkimuksia eri kansalaisjärjestöissä.
EnglishOn the specific issue of vibration, there have been many different studies.
Tärinää koskevan erityiskysymyksen osalta on toteutettu useita eri tutkimuksia.
EnglishWe know what the situation is, Commissioner; we do not need any more studies.
Tiedämme, mikä tilanne on, herra komissaari, emme tarvitse uusia tutkimuksia siitä.
EnglishIt is of no help at all to have good studies if they are lying in a drawer.
Ei hyödytä yhtään, jos meillä on hyviä tutkimuksia, jotka jäävät pöytälaatikkoon.
EnglishMrs Roth-Behrendt rightly pointed out that no long-term studies exist on the subject.
Jos niitä olisi, niiden tulokset olisivat mitä todennäköisimmin tämän suuntaisia.
EnglishWe do not need another library of comprehensive studies to answer that question.
Emme tarvitse taas uusia kokonaisvaltaisia selvityksiä vastataksemme tähän kysymykseen.
EnglishPerhaps after the two studies have been published we can talk about it again.
Ehkä sitten, kun nämä kaksi tutkimusta on julkaistu, voimme puhua asiasta uudelleen.
EnglishWhy not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
Miksi ei laadita ohjelmaa, joka auttaisi heitä saattamaan opinnot päätökseen?
EnglishStudies have shown that babies - the most vulnerable members of society - are at risk.
Tutkimusten mukaan vauvat - yhteiskunnan haavoittuvimmat jäsenet - ovat vaarassa.
EnglishWe have commissioned four separate comparative studies which are now being completed.
Olemme tilanneet neljä erillistä vertailututkimusta, jotka ovat nyt valmistumassa.
EnglishStudies in this field should be continued, and I wish the venture every success.
Alan tutkimuksia on jatkettava, ja toivotan hankkeelle paljon menestystä.
EnglishSometimes, improvements can also be achieved through studies on existing substances.
Toisinaan parannuksia voidaan tehdä myös tutkimalla olemassa olevia aineita.
EnglishBasically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
Pohjimmiltaan se on suuri saavutus niille, jotka toteuttavat tutkimukset.
EnglishNow discontinuities are a nuisance, so in many studies of prices, one puts them aside.
Punainen on Standard & Poor, josta viisi suurinta poikkeamaa on poistettu.