EN

structure {substantiivi}

volume_up
Structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco (
Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja valmisteverokannat
a sectoral and entrepreneurial structure with serious shortcomings,
alakohtainen ja yritystoimintaa koskeva rakenne, jossa on vakavia puutteita
The structure and control of the operation are vital to the command of the operation.
Operaation rakenne ja valvonta ovat ensisijaisen tärkeitä operaation komennolle.
I always say that it is really a fundamentally communist structure.
Minulla on tapana sanoa aina, että se on oikeastaan esikommunistinen järjestelmä.
It preserves the four pillar structure and the three Europe-wide operational targets.
Siinä säilytetään neljän pilarin järjestelmä ja kolme Euroopan laajuista toimintatavoitetta.
Our whole institutional structure will be in the frame, as it were.
Koko institutionaalinen järjestelmä on tällöin kyseessä.
The Services Directive is now a structure balancing on pillars of equal importance to us.
Palveludirektiivi on rakennelma, joka lepää usean meille yhtä tärkeän pilarin varassa.
This fragile structure is based on respect for other people's culture.
Näin hauras rakennelma perustuu toisen kulttuurin kunnioittamiseen. Se perustuu lain kunnioittamiseen.
Jos se poistetaan, koko rakennelma heikentyy.

Esimerkkejä "structure"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
EnglishI would also like to confirm that we support the general structure of the project.
Haluan myös vakuuttaa hänelle, että tuemme hänen suunnitelmansa yleisrakennetta.
EnglishOne of these is related to the structure of the reconstruction agency in Kosovo.
Yksi niistä liittyy Kosovon jälleenrakentamisesta vastaavan viraston rakenteeseen.
EnglishFirstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
Ensinnäkin Eurooppa 2020 -strategian rakenteeseen on sisällytetty suuntaviivoja.
EnglishOver time, the structure has become clearer and the subject areas more specific.
Ajan myötä rakenne on selkeytynyt ja aihealueista on tullut konkreettisempia.
EnglishThey may well most obviously affect countries with a narrow industrial structure.
Ne saattavat selkeimpinä kohdistua tuotantorakenteeltaan yksipuolisiin maihin.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
EU:n henki on vahvempi kuin sen julkiset - anteeksi, oikeudelliset - rakenteet.
EnglishIt is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
On selvää, että arviointi ja urakehitys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
EnglishIt determines the way a society functions and therefore also its economic structure.
Kulttuuri määrittelee tavan, jolla yhteisö toimii ja siten myös talousrakenteen.
EnglishFailing that, the structure will be a source of new dangers and grave conflicts.
Ellei tässä onnistusta, maan rakenne johtaa uusiin uhkiin ja vakaviin konflikteihin.
EnglishIf a network is to be set up in Europe, then it should be a pan-European structure.
Mikäli Eurooppaan perustetaan tällainen verkosto, on sen katettava koko Eurooppa.
EnglishWe can now finally embark on creating an EU structure for protecting minorities.
Voimme nyt vihdoin ryhtyä luomaan vähemmistöjä suojelevaa EU:n järjestelmää.
EnglishThe structure and control of the operation are vital to the command of the operation.
Operaation rakenne ja valvonta ovat ensisijaisen tärkeitä operaation komennolle.
EnglishThat structure is in fact likely to cost a great deal of money for little reward.
On todennäköistä, että tällainen rakenne tulee kalliiksi mutta tarjoaa vähän hyötyä.
EnglishHowever, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Suhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
EnglishThe device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Laitteella on todennäköisesti suuri määrä tiedostoja ja syvä kansiorakenne.
EnglishNaturally we are also very concerned about the question of the budgetary structure.
Pidämme tietysti tärkeinä myös talousarvion rakenteeseen liittyviä kysymyksiä.
EnglishThe internal market is not, nor should it be, a merely bureaucratic structure.
Sisämarkkinat eivät ole eikä niiden pitäisi olla pelkästään byrokraattinen rakenne.
EnglishWe need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Meidän on ymmärrettävä, että maailman hallintorakenteet ovat jääneet ajasta jälkeen.
EnglishThis shows, therefore, that the financial structure of the Union is still not right.
Tämä osoittaa näin ollen, ettei unionin rahoitusrakenne ole vieläkään kunnossa.