EN

strictly {adverbi}

volume_up
These measures must be strictly implemented as from tomorrow.
Toimenpiteet on pantava ehdottomasti täytäntöön huomisesta alkaen.
We believe that the 75 % criterion should be adhered to strictly.
Toivomme, että 75 %: n kriteeriä noudatettaisiin ehdottomasti.
Let me just say to the speakers that we must keep strictly to the speaking time.
Painotan puhujille: meidän on ehdottomasti noudatettava puheaikoja.
strictly (myös: barely, merely, only, solely)
The strictly humanitarian situation is what we are dealing with now, however.
Nyt käsittelemme kuitenkin vain ja ainoastaan humanitaarista tilannetta.
The role of the European Public Prosecutor should be restricted strictly to that of protecting EU finances.
Euroopan syyttäjäntoimen toimivallan on rajoituttava ainoastaan EU:n talouden suojelemiseen.
It concerns national procedural law, so any intervention at European level should be strictly limited to the cross-border cases only.
Se koskee kansallista prosessioikeutta, joten yhteisön tasolla olisi puututtava ainoastaan rajat ylittäviin tapauksiin.

Esimerkkejä "strictly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt continues to be strictly related in time to the conclusion of the WTO procedure.
Menettely on edelleen ajallisesti sidottu tiukasti WTO:n menettelyn päättymiseen.
EnglishIt seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
Mielestämme on kiellettävä jyrkästi antibiooteille resistenttien geenien käyttö.
EnglishIts aim is strictly to remove the ambiguity in the existing Prospectus Regulation.
Sillä on vain tarkoitus poistaa nykyisessä esitedirektiivissä ilmenevä epäselvyys.
EnglishMember States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
On valvottava tiukasti, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön lainsäädäntöä.
EnglishWe strongly urge the Member States to ensure that this principle is strictly upheld.
Pyydämme hartaasti jäsenvaltioita soveltamaan tinkimättömästi tätä periaatetta.
EnglishIt is strictly a Community policy and, therefore, should remain under heading 3.
Se on tiukasti yhteisön ja näin ollen budjettikohtaan 3 kuuluva politiikka.
EnglishDisbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
Lupauksiin tiiviisti liittyvät maksut olivat 74 miljoonaa euroa vuonna 2010.
EnglishThe EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä.
EnglishIn our proposal, we will strictly observe the expenditure limits of Agenda 2000.
Tulemme ehdotuksissamme noudattamaan tiukasti Agenda 2000:n talousarviota.
EnglishStrictly speaking, however, they should be here for their name to be read out.
Mutta tarkasti ottaen heidän pitäisi olla täällä, kun heidän nimensä luetaan ääneen.
EnglishThe ability to practise one's religion freely in China is strictly limited.
Mahdollisuus harjoittaa uskontoa vapaasti on Kiinassa voimakkaasti rajoitettu.
EnglishThese provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
Näitä ohjeita on noudatettava tiukasti, ja tällainen muutos on täysin välttämätön.
EnglishThis means that the president of the sitting strictly applied the Rules of Procedure.
Tämä tarkoittaa sitä, että istunnon puhemies sovelsi asetusta asianmukaisesti.
EnglishWe believe that we should devote ourselves to those issues that are strictly essential.
Meidän mielestämme meidän pitäisi omistautua tiukasti olennaisille kysymyksille.
EnglishThe Commission undertakes to implement this programme strictly as Parliament intended.
Komissio kannattaa ohjelman toteuttamista täysin parlamentin esittämässä muodossa.
EnglishWe think that such matters must be kept strictly separate from the situation in Georgia.
Mielestäni tällaiset asiat on pidettävä tiukasti erillään Georgian tilanteesta.
EnglishTherefore, information about prescription medicines should be regulated strictly.
Sen vuoksi reseptilääkkeitä koskevaa tiedotusta on säänneltävä tiukasti.
EnglishIn addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
EU ryhtyy lisäksi soveltamaan tiukasti valvottuja tulleja banaanien tuontiin.
EnglishThe EU is not a state, but should strictly be intergovernmental cooperation.
EU ei ole valtio, vaan sen on oltava johdonmukainen valtioiden välinen yhteistyöelin.
EnglishWe wanted strictly to define those authorities that would have direct access to the data.
Halusimme määritellä tarkasti ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "strictly":

strictly
strict