EN

strict {adjektiivi}

volume_up
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
Olennainen näkökohta on merkintöjä koskeva tiukka sääntelyjärjestelmä.
Passengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
Matkustajat kokevat, että tiukka lentokenttävalvonta on vastoin heidän oikeuksiaan.
The first is strict commitment to the Copenhagen criteria; they are non-negotiable.
Ensimmäinen on tiukka sitoutuminen Kööpenhaminan kriteereihin; niistä ei neuvotella.
The Pact was subsequently judged to be too strict and was reformed in March 2005.
Myöhemmin sopimuksen katsottiin olevan liian ankara, ja se uudistettiin maaliskuussa 2005.
This cannot continue and the Union must be as strict with itself as it is with others.
Näin ei voi jatkua, ja unionin on oltava aivan yhtä ankara itseään kuin muitakin kohtaan.
It is extremely strict, and we dare the Council and the Member States to implement it.
Se on erittäin ankara, ja kehotamme neuvostoa ja jäsenvaltioita panemaan sen täytäntöön.
We have a strict range of products which can be sold now throughout the single market.
On olemassa tarkka valikoima tuotteita, joita voidaan nyt myydä koko yhtenäismarkkinoiden alueella.
The Commission wants to be and will be extremely strict in the use of this particular solution.
Komissio haluaa olla ja on vastaisuudessakin erittäin tarkka siitä, milloin tähän erityisratkaisuun turvaudutaan.
As there are problems with the airlines today, ladies and gentlemen, I am afraid that I will have to be very strict with time.
Hyvät parlamentin jäsenet, lennot ovat aiheuttaneet tänään ongelmia, ja siksi minun on oltava hyvin tarkka ajankäytön suhteen.
strict (myös: restrictive)

Esimerkkejä "strict"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishParliament and the Commission have declared that a strict deadline would be set.
Parlamentti ja komissio ovat ilmoittaneet, että sille asetetaan tiukka määräaika.
EnglishIf you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Jos pyydätte minua olemaan tiukempi, teen sen, mutta luonnollisesti kohtuudella.
EnglishI am sure you will understand that I need to be very strict over speaking time.
Ymmärtänette, että minun on suhtauduttava hyvin tiukasti puheajan noudattamiseen.
EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
Euroopan unionin on laadittava yhtenäiset, tiukat ydinturvallisuusstandardit.
EnglishThe President must act in strict accordance with legal and regulatory criteria.
Puhemiehen on pitäydyttävä tarkasti lain ja työjärjestyksen mukaisissa perusteissa.
EnglishMr Rack was right: the House used to have a strict rule about voting times.
Jäsen Rack oli oikeassa: parlamentissa oli ennen tarkat säännöt äänestysajoista.
EnglishI am going to be very strict and cut speakers off after exactly one minute.
Aion olla erittäin tiukkana ja keskeyttää puhujat tarkalleen minuutin kuluttua.
EnglishThis should take place gradually and realistically, but with strict requirements.
Tukemisen on tapahduttava vähitellen ja realistisesti mutta kuitenkin tiukoin ehdoin.
EnglishThe Marinos report calls for the strict observance of the stability programmes.
Marinosin mietinnössä kannatetaan vakaussopimusten ehdotonta noudattamista.
EnglishEurope has to ensure strict compliance with the rules of the Uruguay round.
Euroopan on valvottava, että Uruguayn kierroksen sääntöjä noudatetaan tarkasti.
EnglishMaybe we did want more strict rules or a regulation with broader applications.
Halusimme ehkä tiukentaa säännöksiä tai laajentaa asetuksen soveltamisalaa.
EnglishPassengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
Matkustajat kokevat, että tiukka lentokenttävalvonta on vastoin heidän oikeuksiaan.
EnglishWe now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
Meillä on nyt tiukat säännöt, ja toivon, että voimme aidosti noudattaa niitä.
EnglishMercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, jonka käyttöä on valvottava tarkasti.
EnglishWith its proposal the Commission has set a fairly strict, but not unrealistic level.
Komission ehdottama talousarvio on melko niukka mutta ei kuitenkaan epärealistinen.
EnglishThe first is strict commitment to the Copenhagen criteria; they are non-negotiable.
Ensimmäinen on tiukka sitoutuminen Kööpenhaminan kriteereihin; niistä ei neuvotella.
EnglishThat is why it is right that the European Stability Mechanism must be strict.
Juuri sen vuoksi on oikein, että Euroopan vakausmekanismin on oltava tiukka.
EnglishAll Member States should exercise strict and total control over these power plants.
Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi valvoa näitä voimalaitoksia tiukasti ja kattavasti.
EnglishThey fish mainly from my constituency and they are under very strict control.
Sen kalastajat ovat pääosin minun vaalipiiristäni ja heitä valvotaan hyvin tiukasti.
EnglishAs we all remember, it was then that strict controls started to be enforced.
Kuten kaikki muistamme, tiukkaa valvontaa alettiin toteuttaa juuri tuolloin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "strict":

strict
strictly