"stress" - Suomenkielinen käännös

EN

"stress" suomeksi

volume_up
stress {subst.}

EN stress
volume_up
{substantiivi}

stress (myös: pressure)
volume_up
stressi {subst.}
Loading stress can be avoided with simple lifting equipment, as has been mentioned.
Kuormaus-stressi voidaan poistaa yksinkertaisilla hisseillä Niin kuin on todettu.
Stress linked to the insecurity of their jobs is also extremely common.
Työpaikkojen epävarmuudesta aiheutuva stressi on myös erittäin yleistä.
As others have said, stress is potentially the largest cause of time off work.
Kuten muut ovat todenneet, stressi on mahdollisesti yleisin työstä poissaolon syy.
stress (myös: accent, press, weight, weightiness)
volume_up
paino {subst.}
In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
Ennen paino oli opetuksella ja elinikäisellä koulutuksella, lainaus.
The summit will stress the need to reiterate our determination to pursue the process launched at Lisbon and at Gothenburg.
Huippukokouksessa paino asetetaan tarpeelle vahvistaa päättäväisyytemme jatkaa Lissabonissa ja Göteborgissa käynnistettyä prosessia.
stress (myös: accent)
volume_up
aksentti {subst.}
stress (myös: accent, emphasis)
volume_up
painotus {subst.}
The rapporteur's stress on this point is accordingly justified.
Siksi esittelijän painotus on aivan oikea.
Here are stress-strain curves generated by tensile testing five fibers made by the same spider.
Nämä jännitys-venymäkäyrät on saatu vetokokeilla saman hämähäkin viidestä eri kuidusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stress":

stress

Esimerkkejä "stress"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Korostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
EnglishI consider that to be very important and I would like to stress that once again.
Asia on minusta hyvin tärkeä, ja haluan vielä kerran korostaa tätä näkökohtaa.
EnglishThe Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
Liberaalien ryhmä pitää erittäin tärkeänä pyrkimystä elävöittää täysistuntoja.
EnglishI would also stress the need for more synergies with other policy instruments.
Painottaisin myös tarvetta lisätä synergiaa muiden politiikan välineiden kanssa.
EnglishI cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
En voi tarpeeksi korostaa Etelä-Amerikan eteläosan merkitystä Euroopan unionille.
EnglishIndeed, the resolution seeks purely to stress the fact that there is a crisis.
Päätöslauselmassa halutaan itse asiassa korostaa ainoastaan kriisin näkökohtaa.
EnglishComprehensive, independent and transparent stress tests must begin immediately.
Kattavat, riippumattomat ja avoimet stressitestit on aloitettava välittömästi.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Viraston toimien osalta haluan korostaa sen monivuotisen työohjelman hyväksymistä.
EnglishFinally, Commissioner, I wish to encourage you in relation to the stress tests.
Arvoisa komission jäsen, haluan lopuksi kannustaa teitä stressitesteihin liittyen.
EnglishLike her, I would like to stress that sufficient flexibility must be displayed.
Haluan hänen tapaansa tähdentää, että meidän on osoitettava riittävää joustavuutta.
EnglishI would especially like to stress the position of the least developed countries.
Haluan erityisesti kiinnittää huomiota vähiten kehittyneiden maiden asemaan.
EnglishHow much do the stress tests, which we are discussing at such length today, cost?
Kuinka paljon stressitestit, joista me tänään niin pitkään keskustelemme, maksavat?
EnglishIt is also very important to stress the importance of solar and biomass energy.
Hyvin tärkeää on myös se, että korostetaan aurinko- ja biomassaenergian merkitystä.
EnglishOur committee has already mentioned stress, in particular, as being one of these.
Näistä uhkista valiokuntamme on jo aikaisemmin nostanut esiin erityisesti stressin.
EnglishI think that they are quite right to stress the importance of support for SMEs.
He ovat mielestäni aivan oikeassa korostaessaan pk-yrityksien tukemisen merkitystä.
EnglishLet me again stress that it would be wrong to describe the process as having failed.
Saanen jälleen korostaa, että olisi väärin kuvailla prosessia epäonnistuneeksi.
EnglishI stress in my report that the effectiveness of horizontal aid must be evaluated.
Korostan mietinnössäni, että horisontaalisen tuen tehokkuutta on arvioitava.
EnglishI should also like to take this opportunity to stress the importance of this aspect.
Haluan tarttua myös tähän tilaisuuteen ja korostaa tämän näkökohdan merkitystä.
EnglishWe in the Socialist Group in the European Parliament will lay great stress on this.
Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä korostaa tätä voimakkaasti.
EnglishI must also stress that more attention should be paid to conservation measures.
Haluan lisäksi korostaa, että säilytystoimet on otettava paremmin huomioon.