EN

streams {monikko}

volume_up
streams
The swollen streams and rivers carried off everything in their path.
Tulvivat purot ja joet veivät kaiken mukanaan.
Rivers and streams that make good spawning grounds must be made suitable to permit increases in salmon stocks.
Kutukelpoiset joet ja purot tulee kunnostaa lohennousuun soveltuviksi.

Esimerkkejä "streams"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
Suoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
English(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.
(DA) Arvoisa puhemies, kaikkialla maailmassa pakolaisvirrat ovat liikkeellä.
EnglishTo choose which devices will receive your media streams, follow these steps:
Voit valita mediavirtoja vastaanottavat laitteet noudattamalla seuraavia ohjeita:
EnglishOther types of streams, such as scripts, are not supported in Windows Movie Maker.
Muuntyyppiset virrat, esimerkiksi komentosarjat, eivät ole tuettuja Windows Movie Makerissa.
EnglishYou can even create different rules for each computer or device that receives streams.
Voit jopa luoda eri sääntöjä kullekin virtoja vastaanottavalle tietokoneelle tai laitteelle.
EnglishThe streaming feature only streams the items in your Player Library.
Virtautustoiminto virtauttaa ainoastaan Media Playerin kirjaston kohteita.
EnglishThe level of data protection in today' s bit streams is still not adequate in the European Union.
Tietosuojan taso nykypäivän bittivirrassa ei ole vielä riittävä Euroopan unionissa.
EnglishPerhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
Ehkä eivät samat ihmiset, mutta jatkuva uusien maahanmuuttajien virta.
EnglishFurthermore, a lot of debris of all kinds has been deposited in rivers, streams and other watercourses.
Lisäksi jokiin, puroihin ja muihin vesiväyliin on joutunut kaikenlaista roskaa.
English. - (NL) Madam President, the EU's money streams are prone to fraud.
GUE/NGL-ryhmän puolesta. - (NL) Arvoisa puhemies, EU:n rahavirrat ovat alttiina petoksille.
EnglishBecause Europe is facing every larger waste streams of discarded electrical and electronic equipment.
Siksi, että Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen jätevirrat kasvavat jatkuvasti.
EnglishWe have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.
Me olemme onnistuneet vähentämään, kompostoimaan tai käyttämään uudelleen 50 prosenttia jätteistä.
EnglishShe made the point that there are too many work streams in health.
Hän katsoi, että terveysalalla on liian monia toimintalinjoja.
EnglishYou can choose what you want to stream and what devices on your network can receive streams.
Käyttäjä voi päättää virtauitettavan sisällön sekä verkon laitteet, jotka voivat vastaanottaa virtoja.
EnglishThis legislation will create waste and material streams that have never existed before.
Tämä lainsäädäntö johtaa jätevirtoihin, ainevirtoihin, joiden kaltaisia ei ole tähän mennessä ollut olemassa.
EnglishIt means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
Se tarkoittaa, että meidän on pysäytettävä kehittyvistä maista veroparatiiseihin häviävät rahavirrat.
EnglishRivers and streams that make good spawning grounds must be made suitable to permit increases in salmon stocks.
Kutukelpoiset joet ja purot tulee kunnostaa lohennousuun soveltuviksi.
EnglishThere are no ponds, streams, rivers, lakes, nothing like that.
Ei lampia, puroja, jokia, järviä, ei mitään sen kaltaista.
EnglishIf you are using your computer at work, your network administrator might be blocking certain types of streams.
Jos käytät tietokonetta töissä, verkonvalvoja on ehkä estänyt tietyntyyppiset tietovirrat.
EnglishLakes and streams are drying up, and climate refugees on the African continent can now be numbered in their millions.
Järvet ja joet kuivuvat, ja Afrikan mantereella on miljoonittain ilmastopakolaisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "streaming":

streaming
English
stream