"streamline" - Suomenkielinen käännös

EN

"streamline" suomeksi

EN

streamline {substantiivi}

volume_up
streamline

Esimerkkejä "streamline"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe has had a very challenging task to streamline the measures of coordination.
Hänellä on ollut erittäin haastava tehtävä selkeyttäessään koordinointitoimia.
EnglishIn any case, I think that it is in the interest of citizens to streamline procedures.
Menettelyjen keventäminen on joka tapauksessa minusta kansalaisten etujen mukaista.
EnglishSo why not ask these organisations directly how to streamline procedures?
Joten miksemme kysy näiltä järjestöiltä suoraan, miten menettelyjä voisi keventää?
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Minulle puhutaan usein menettelyjen monimutkaisuudesta ja vaaditaan niiden keventämistä.
EnglishWe have to find solutions to better streamline the national procedures.
Meidän on löydettävä ratkaisut, jotta kansalliset menettelyt saadaan sujuvimmiksi.
EnglishThe intention of the proposal is to standardise and streamline the EU's energy policy.
Ehdotuksen tarkoituksena on yhdensuuntaistaa ja virtaviivaistaa EU: n energiapolitiikkaa.
EnglishThus we had to streamline the system and make it more efficient.
Meidän oli siis järkeistettävä järjestelmää ja tehtävä siitä entistä tehokkaampi.
EnglishI would also like to hear from the Commission on how we can streamline the system.
Haluaisin myös kuulla komission ehdotuksia siitä, kuinka järjestelmää olisi mahdollista tehostaa.
EnglishFurthermore, the proposal seeks to simplify, clarify and streamline the various rules.
Ehdotuksella pyritään myös yksinkertaistamaan, selkeyttämään ja valtavirtaistamaan eri sääntöjä.
EnglishFor its part, Russia must streamline its procedures at the borders.
Venäjän puolestaan on virtaviivaistettava rajamenettelyjään, johon se onkin periaatteessa valmis.
EnglishHowever, I believe that there are opportunities to streamline the work when making use of electronic means.
Uskoisin, että työn tehostaminen on mahdollista elektronisia välineitä käyttämällä.
EnglishThe will to streamline the legislative framework must be perceived as a duty and an unbreakable commitment.
Halu tehostaa lainsäädäntökehystä on nähtävä velvollisuutena ja vankkana sitoutumisena.
EnglishIt is much too complex to streamline into a simple theme.
Se on aivan liian monimutkainen ilmaistavaksi yksinkertaisesti.
EnglishIf these attempts to streamline are to succeed, there must be better coordination between Member States.
Näiden järkeistämispyrkimysten onnistumiseksi jäsenvaltioiden välistä koordinointia on tehostettava.
EnglishThis effort to streamline expenditure must be made at all levels: local, regional, national and European.
Menoja on järkeistettävä joka tasolla: paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla.
EnglishOur priority is to streamline the Employment Strategy.
Ensisijainen tavoitteemme on tehostaa työllisyysstrategiaa.
EnglishThe new simplified architecture was the first attempt to streamline all the instruments for external spending.
Uusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys virtaviivaistaa kaikki ulkoisten menojen välineet.
EnglishSecondly, we need to look at the issue of better regulation to simplify and streamline our regulations.
Toiseksi meidän on tarkasteltava sääntelyn parantamista asetustemme yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi.
EnglishThe proposal further helps to streamline cumbersome procedures and to bring about clarity and legal security.
Ehdotuksella autetaan lisäksi keventämään hankalia menettelyjä ja lisäämään selkeyttä ja oikeusturvaa.
EnglishThe new simplified architecture was the first attempt to streamline all the instruments for external spending.
Uusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys rationalisoida kaikkia ulkoisten menojen välineitä.