EN

to stimulate {verbi}

volume_up
to stimulate
It is our duty and responsibility to stimulate positive changes in this country.
Meidän velvollisuutemme ja vastuutehtävämme on stimuloida myönteisiä muutoksia tässä valtiossa.
It is important to keep demand high and to stimulate investment.
On tärkeää pitää kysyntä suurena ja stimuloida investointeja.
State aid for employment is an important way of stimulating the job market and small and medium-sized enterprises.
Työllisyystuki on merkittävä keino stimuloida työmarkkinoita sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Esimerkkejä "to stimulate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt should, however, stimulate compatible solutions in other parts of the world.
Sen pitäisi kuitenkin synnyttää yhteensopivia ratkaisuja myös muualla maailmassa.
EnglishEfforts are being made to stimulate public awareness of this joint initiative.
On tarvittu paljon ponnisteluja, jotta yleisö huomaisi tämän yhteishankkeen.
EnglishThat will stimulate the region’s economy and be of particular help to the animals.
Tällä tavoin vireytetään alueen taloutta, ja erityisesti eläimet hyötyvät.
EnglishThe EU needs to be jump started, we need to stimulate demand and encourage investment.
EU on sysättävä liikkeelle piristämällä kasvua ja kannustamalla investointeja.
EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Meidän on kannustettava, edistettävä, suojeltava ja palkittava luovuutta ja innovointia.
EnglishA number of Member States have introduced scrappage incentives to stimulate demand.
Useat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön romutuskannustimia kysynnän piristämiseksi.
EnglishFirstly, we need to stimulate European production in terms of quality and specialisation.
Ensinnäkin meidän on tuettava eurooppalaisen tuotannon laatua ja erikoistumista.
EnglishIt will also stimulate positive political and economic changes in neighbouring countries.
Se edistää myös myönteisiä poliittisia ja taloudellisia muutoksia naapurimaissa.
EnglishThis approach should stimulate market demand, which determines the state of the economy.
Tämän strategian pitäisi piristää markkinakysyntää, joka määrää talouden tilan.
EnglishConsumers must be given the correct information in order to stimulate demand.
Kuluttajille on annettava oikeata tietoa, jotta kysyntää saadaan lisättyä.
EnglishThe Commission will in any case attempt to stimulate development in this direction.
Komissio pyrkii joka tapauksessa kannustamaan kaikkea tähän suuntaan johtavaa toimintaa.
EnglishBecause reducing exchange risks will stimulate tourism within the Community.
Koska vaihtokurssiriskin poistuminen edistää yhteisön sisäistä matkailua.
EnglishIn particular, the new system should help stimulate scientific research and innovation.
Uudella järjestelmällä on etenkin edistettävä tieteellistä tutkimusta ja innovointia.
EnglishBusinesses need a dynamic environment that will stimulate this economic activity.
Yritykset tarvitsevat dynaamisen ympäristön, joka kannustaa niiden taloudellista toimintaa.
EnglishThis report will help stimulate cooperation between Romania and the Republic of Kazakhstan.
Mietinnöllä edistetään Romanian ja Kazakstanin tasavallan välistä yhteistyötä.
EnglishIt will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Sillä voidaan parantaa taloudellista houkuttelevuutta erityisesti kulttuurimatkailun kautta.
EnglishBut improved telecommunications technology will stimulate employment in other sectors.
Kehittyneen puhelintekniikan vaikutuksesta muiden alojen työllisyys tulee lisääntymään.
EnglishSuch investment would stimulate growth and create new job opportunities.
Tällaiset sijoitukset lisäisivät kasvua ja loisivat uusia työllistymismahdollisuuksia.
EnglishIs it not necessary to stimulate an upturn, so that we can preserve what we are protecting?
Eikö ole tarpeen piristää nousukautta, jotta voimme säilyttää sen, mitä suojelemme?
EnglishThe Agency also has a role to stimulate innovation and research in the pharmaceutical sector.
Virastolle kuuluu myös innovaatioiden ja farmakologisen tutkimuksen kannustaminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stimulant":

stimulant
stimulating
stimulation