"to step up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to step up" suomeksi

EN

to step up {verbi}

volume_up
progress towards a SEPA, however, the Eurosystem may step up its involvement,
euromääräisen maksualueen luomisessa, eurojärjestelmä voi tehostaa osallistumistaan
It will step up the attack on employment, insurance and pension rights.
Se tehostaa hyökkäystä työllisyyttä sekä vakuutus- ja eläkeoikeuksia vastaan.
It is crucial that we step up awareness-raising campaigns.
On äärimmäisen tärkeää tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
It therefore makes complete sense to step up support for this sector.
Tästä syystä on hyvinkin järkevää lisätä alalle myönnettävää tukea.
In other words, do you think we could step up these initiatives in this area too?
Voisimmeko mielestänne toisin sanoen lisätä aloitteita myös tällä alueella?
How will the Commission step up the support it provides?
Miten komissio aikoo lisätä tukea?
The Commission accepts this point, and will step up efforts to do so.
Komissio hyväksyy tämän ja vauhdittaa ponnisteluja tämän mahdollistamiseksi.
The aim is to step up action on climate change outside of the EU.
Tavoitteena on vauhdittaa ilmastonmuutosta koskevia toimia EU:n ulkopuolella.
It should step up the following activities in particular:
Sen pitäisi vauhdittaa erityisesti seuraavia toimia:
At a time when the creditable and legitimate work of international human rights bodies is being discredited, it is for this House to step up and defend international law.
Parlamenttimme tehtävänä on astua esiin ja puolustaa kansainvälistä oikeutta silloin, kun kansainvälisten ihmisoikeuselinten ansiokas ja oikeutettu työ saatetaan huonoon valoon.

Esimerkkejä "to step up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor this, we should step up the active information campaigns for our citizens.
Tämän vuoksi meidän täytyy tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
EnglishWe are trying to step up our political dialogue with the government in Khartoum.
Me pyrimme lisäämään poliittista vuoropuhelua Khartoumin hallituksen kanssa.
EnglishThe EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
EU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
EnglishIt will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
Se lisää myös avoimuutta, jota muutamat parlamentin jäsenet oikeutetusti vaativat.
EnglishFinally, we need to step up our own engagement with the Arab League countries.
Lopuksi meidän on vahvistettava omaa sitoumustamme arabiliiton maiden kanssa.
EnglishWe would have preferred to take a bigger step, but everyone gave up something.
Olisimme halunneet ottaa suuremman askeleen, mutta kaikki luopuivat jostakin.
EnglishSecondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.
Meidän on myös vahvistettava Mugaben painostamista kansainvälisessä yhteisössä.
EnglishIn other words, do you think we could step up these initiatives in this area too?
Voisimmeko mielestänne toisin sanoen lisätä aloitteita myös tällä alueella?
Englishprogress towards a SEPA, however, the Eurosystem may step up its involvement,
euromääräisen maksualueen luomisessa, eurojärjestelmä voi tehostaa osallistumistaan
EnglishWe therefore need to step up work on the creation of a unitary patent market.
Siksi meidän on ponnisteltava kovemmin yhtenäisten patenttimarkkinoiden luomiseksi.
EnglishThis is an attempt to step up the EU's intervention and presence in this key region.
Tämä on pyrkimys tehostaa EU:n interventiota ja läsnäoloa tällä tärkeällä alueella.
EnglishHowever, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tehostettava ponnistelujaan lasten köyhyyden torjumiseksi.
EnglishLet me assure you that Korea will continue to step up its cooperation with the EU.
Voin vakuuttaa teille, että Korea aikoo jatkaa yhteistyönsä vauhdittamista EU:n kanssa.
EnglishSecondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
Toiseksi Euroopan unionin on merkittävästi parannettava konfliktien ehkäisytyötä.
EnglishWe must step up our efforts to protect women from all types of violence.
Meidän on tehostettava toimiamme suojataksemme naisia kaikenlaiselta väkivallalta.
EnglishThe only way out is for them to join forces and step up their fight against this policy.
Ainoa ratkaisu on liittyä joukkoon ja vastustaa tehokkaammin tätä politiikkaa.
EnglishThe Union must step up its political presence in the area with a series of initiatives.
Unionin on tehostettava poliittista läsnäoloaan tällä alueella useilla aloitteilla.
EnglishWe must therefore step up our efforts in terms of European coordination and governance.
Meidän on tehostettava toimiamme eurooppalaisen koordinoinnin ja hallinnon suhteen.
EnglishI should also like to see the Food and Veterinary Office step up its monitoring efforts.
Haluaisin myös elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tehostavan valvontatoimiaan.
EnglishWe also call for cooperation between the Member States to step up control of vessels.
Kehotamme myös jäsenvaltioita tehostamaan yhteisvoimin alusten valvontaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to step up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
step substantiivi