EN step
volume_up
{substantiivi}

step (myös: gait, move, pace)
volume_up
askel {subst.}
It is a step in the right direction - not a big step, but a step nonetheless.
Se on askel oikeaan suuntaan - ei suuri askel, mutta askel kuitenkin.
The step we are taking today is a further step towards the ultimate objective.
Askel, jonka otamme tänään, on yksi askel kohti lopullista tavoitettamme.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Kompromissi on vasta ensimmäinen askel, mutta se on askel oikeaan suuntaan.
step (myös: action, measure, proceeding)
Such a step would prevent Hungarian producers from increasing their production.
Tällainen toimenpide estäisi unkarilaisia tuottajia lisäämästä tuotantoaan.
Therefore, the first step is to provide appropriate care for these children.
Siksi ensimmäinen toimenpide on asianmukaisen hoivan järjestäminen näille lapsille.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Tämä on muun muassa keskeinen toimenpide ilmastonmuutostyömme kehittämisessä.
step
volume_up
askelet {subst.}
Nonetheless, we believe that these steps could have been much larger.
Katsomme kuitenkin, että nämä askelet olisivat voineet olla paljon pidempiä.
There are initial steps being made towards collaboration in justice and internal affairs.
Ensimmäiset askelet oikeus- ja sisäasioiden alalla on otettu.
Sometimes the steps are small, and sometimes they are large.
Joskus askelet ovat lyhyitä, joskus taas pitkiä.
step
This report is also yet another stepping stone in the pro-immigration policy pursued by Brussels.
Mietintö on myös jälleen kerran astinlauta Brysselin siirtolaisuutta suosivalle politiikalle.
Renewables must become the 'stepping stone' to reaching the dual objective of increased security of supply and reduced greenhouse gas emissions.
Uusiutuvista energialähteistä on tultava ”astinlauta”, jonka avulla saavutetaan toimitusvarmuuden lisäämisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kaksoistavoite.
step (myös: houndstooth)
step (myös: pedestal, podium, plinth, ambo)
volume_up
jalusta {subst.}
step (myös: staple)
volume_up
askelma {subst.}
I have seen male and female colleagues clinging anxiously to the banister, as they did not know where one step began and the other finished.
Olen nähnyt kollegoita, jotka pitivät peloissaan kiinni kaiteesta, koska he eivät tienneet, missä yksi askelma alkaa tai mihin toinen päättyy.
step (myös: footprint, footstep, track, vestige)
step
step
step
volume_up
rappu {subst.}

Esimerkkejä "step"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Ainakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
Englishshould see European integration as a step towards improving global co-operation
eurooppalainen yhdentyminen askeleena maailmanlaajuisen yhteistyön parantamiseen
EnglishThe next step must be an agreement on better cooperation with the United States.
Seuraavana askeleena on sopimus yhteistyön parantamisesta Yhdysvaltain kanssa.
EnglishI therefore think it is absolutely essential that we take this step here today.
Mielestäni on myös aivan välttämätöntä, että otamme täällä tänään tämän askeleen.
EnglishBut it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Mutta se on osa rikkomusmenettelyä, ja sitä pidetään sen ensimmäisenä vaiheena.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Saksa teki tämän suuntaisen päätöksen välittömästi Japanin katastrofin jälkeen.
EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
On tärkeä edistysaskel, että työvoimaministerit kokoontuvat G20-ryhmän puitteissa.
EnglishThis step is essential to finding a way out of a crisis that is still unfolding.
Tämä on ehdoton vaihe, jotta pääsemme ulos tästä paikalleen juuttuneesta kriisistä.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Perustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
EnglishWith this legislative resolution, the EIB is therefore taking an essential step.
EIP ottaa tämän lainsäädäntöpäätöslauselman myötä tärkeän askeleen eteenpäin.
EnglishThe events that led the previous Commission to step down must never happen again.
Tapahtumien, jotka johtivat edellisen komission eroamiseen, ei pidä enää toteutua.
EnglishThis agreement is to be seen, therefore, as a very important first step forward.
Tämä sopimus on sen tähden nähtävä erittäin tärkeänä ensiaskeleena eteenpäin.
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Kauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
English(This step is usually performed by a technician from your digital cable provider.)
(Tämän vaiheen tekee yleensä digitaalisten kaapelipalveluiden tarjoajan teknikko.)
EnglishWe are making the EU step in with money where the free market has decreed a failure.
Me syydämme EU:n varoja sinne, missä vapaa markkinatalous on julistanut tappion.
EnglishTherefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
Siksi tämä mietintö on edistysaskel taistelussa tätä vakavaa sairautta vastaan.
EnglishFor this, we should step up the active information campaigns for our citizens.
Tämän vuoksi meidän täytyy tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
EnglishWe are trying to step up our political dialogue with the government in Khartoum.
Me pyrimme lisäämään poliittista vuoropuhelua Khartoumin hallituksen kanssa.
EnglishThe social protocol has been incorporated, and that is a considerable step forward.
Sosiaalipöytäkirja sisällytettiin sopimukseen. Tämä on merkittävä edistysaskel.