EN

steep {adjektiivi}

volume_up
Last year’s steep rise in oil prices led to major problems for a number of airlines.
Öljyn hintojen jyrkkä nousu viime vuonna aiheutti vakavia ongelmia monille lentoyhtiöille.
When the path is narrow and steep, it is better to move forward in small steps than not to move forward at all.
Silloin kun polku on kapea ja jyrkkä, on parempi edetä pienin askelin kuin pysähtyä kokonaan.
Furthermore, the steep decline in the value of the dollar was a shock, not only for the Americans but for us also.
Myös dollarin arvon jyrkkä aleneminen on ollut shokki. Ei ainoastaan amerikkalaisille vaan myös meille.

Esimerkkejä "steep"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll this has given rise in Kinshasa to a steep increase in the market price for maize.
Kaiken tämän ansiosta maissin markkinahinta on noussut jyrkästi Kinshasassa.
EnglishA 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
Talouden liikevaihto on pudonnut 20 prosenttia, ja työttömyys on kasvanut saman verran.
EnglishLast year’s steep rise in oil prices led to major problems for a number of airlines.
Öljyn hintojen jyrkkä nousu viime vuonna aiheutti vakavia ongelmia monille lentoyhtiöille.
EnglishIn all categories, in all policy areas, we see a steep increase for buildings.
Kaikissa otsakkeissa ja kaikissa toimintalohkoissa rakennuksista koituvat kustannukset kasvavat rajusti.
EnglishThe Eurobarometer showed a steep decline in Hungary.
Eurobarometri-tutkimuksen tulokset huonontuivat tuntuvasti Unkarissa.
EnglishWhen the path is narrow and steep, it is better to move forward in small steps than not to move forward at all.
Silloin kun polku on kapea ja jyrkkä, on parempi edetä pienin askelin kuin pysähtyä kokonaan.
EnglishFurthermore, the steep decline in the value of the dollar was a shock, not only for the Americans but for us also.
Myös dollarin arvon jyrkkä aleneminen on ollut shokki. Ei ainoastaan amerikkalaisille vaan myös meille.
EnglishThe yield curve has remained fairly steep, but the downward impact of this on monetary growth is gradually waning.
Tuottokäyrä on pysynyt jokseenkin jyrkkänä, mutta rahan määrän kasvua hidastava vaikutus väistyy vähitellen.
EnglishMost of the governments steep themselves in history on Sundays, and on Monday they are afraid of what they dreamt the day before.
Monet hallitukset uppoutuvat sunnuntaisin historiaan ja pelkäävät maanantaina edellisen päivän unelmiaan.
EnglishThe majority of nut production in the European Union takes place in arid areas and on steep slopes in drought conditions.
Euroopan unionissa tuotetaan kuivahedelmiä pääasiallisesti kuivilla alueilla ja jyrkillä rinteillä kuivassa maastossa.
EnglishThe crisis has resulted in a steep fall in public investment in key areas for promoting job creation and growth.
Kriisi on johtanut jyrkkään laskuun julkisissa investoinneissa työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämisen keskeisille aloille.
EnglishThere is the destabilisation of the market for raw materials, and in particular the steep increase in the price of sources of energy.
Muita ongelmia ovat raaka-ainemarkkinoiden epävakaus ja erityisesti energialähteiden hintojen jyrkkä nousu.
EnglishI shall just say, just to be sure that there are no misunderstandings, it is not biofuels that are causing the steep increase in prices.
Totean vain varmuuden vuoksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi, että jyrkkä hinnannousu ei johdu biopolttoaineista.
EnglishThe effects of steep tax increases on the productive fabric, especially in the least-favoured regions, should also be assessed.
Olisi myös arvioitava jyrkkien verokorotusten vaikutuksia tuotantorakenteisiin erityisesti epäedullisimmassa asemassa olevilla alueilla.
EnglishWe have been seeing a steep rise in demand caused by economic and population growth and also by the desire for individual mobility.
Öljyn kysyntä on kasvanut huomattavasti talous- ja väestönkasvun seurauksena sekä siksi, että ihmiset haluavat liikkua yksilöllisesti.
EnglishWhy such a steep rise?
EnglishAt the same time, the steep slope of the yield curve may have supported shifts from M3 to longer-term deposits and securities outside M3.
Lisäksi tuottokäyrän jyrkkyys on saattanut lisätä varojen siirtoja M3:sta sen ulkopuolisiin pitkäaikaisiin talletuksiin ja arvopapereihin.
EnglishThere could well be a connection between the greenhouse effect - which has often been debated in this House - and the steep rise in water temperature.
Kasvihuoneilmiön, josta parlamentissa on usein keskusteltu, ja voimakkaan veden lämpötilan nousun välinen yhteys on hyvinkin mahdollinen.
EnglishWe had lengthy discussions in the Committee on Agriculture and Rural Development about how steep access ramps to livestock trucks should be.
Kävimme maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa pitkiä keskusteluita siitä, miten jyrkkiä eläinkuljetuskuorma-autojen ramppien olisi oltava.
EnglishMost relevant in this regard are the costs of accidents, where we have seen steep rises within the different modes over recent decades.
Kyse on tässä tapauksessa erityisesti onnettomuuksista, joiden kustannukset eri liikennemuotojen osalta ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosikymmenien aikana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "steep":

steep
steepness