EN

status {substantiivi}

volume_up
The current status of each subscription is displayed in the Status column.
Kunkin tilauksen nykyinen tila näkyy Tila-sarakkeessa.
For more information about the Status of Services pane, see About Status of Services.
Lisätietoja Palveluiden tila -ruudusta on ohjeaiheessa Tietoja palveluiden tilasta.
In the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
tila-alueella Media Playerin alaosassa (toistopainikkeiden lähellä)
status (myös: case, matter, score, situation)
Secondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Toiseksi sen päämääränä on saavuttaa hyvä tilanne kaikkien vesivarojen osalta.
What is the current status of this report and where will it be published?
Mikä on kyseisen raportin nykyinen tilanne ja missä se julkaistaan?
They all qualify for Objective 1 status; their economies are still largely embryonic.
Niiden kaikkien tilanne vastaa tavoitetta 1, sillä niiden taloudet ovat vasta kehittymässä.
status
'The impossible status quo' was the title of the document of the Florence Group.
Firenzen ryhmän asiakirjan otsikko oli " Mahdoton status quo " .
I therefore welcome the initiative of establishing a Europe-wide trainee status.
Lisäksi minusta aloite luoda yhteinen eurooppalainen harjoittelijan status on ilahduttava.
The status quo is not really an option for European governments.
Status quo ei todellakaan ole vaihtoehto eurooppalaisille hallituksille.
With regard to nurse practitioners, nurses should be given more status in developing countries than they now have.
Ammattimaisille sairaanhoitajille olisi annettava kehitysmaissa nykyistä suurempi arvo.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, data protection has high status in the EU.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tietosuojalla on korkea arvo EU:ssa.
Leonardo, which covers vocational education, and Socrates, which covers education in general, must surely have the same status.
Ammatillisen alueen Leonardolla ja yleisen koulutuksen Sokrates-ohjelmalla on oltava sama arvo!
Furthermore, the social status of women needs improving.
Myös naisten yhteiskunnallinen asema kaipaa parannusta.
The complexity of the overall problem meant that the committee had to restrict itself to questions of access to employment and social and family status.
Ongelmien monikerroksisuus vaati, että valiokuntamme keskittyi aihealueisiin työelämään pääsy ja yhteiskunnallinen asema ja perhesuhteet.
I would mention here the social status of the participants and the complementary nature of national civil services and the European Voluntary Service.
Palautan niistä mieliinne seuraavat: osallistujien yhteiskunnallinen asema ja kansallisten siviilipalvelujen ja eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun täydentävyys.
Nevertheless, the legal status of the Members is a patchwork that is falling apart on all sides.
Siitä huolimatta parlamentin jäsenten oikeusasema on joka suuntaan hajoava sekamelska.
What is the Prosecutor' s legal status, and how is the Office of the European Public Prosecutor to be organised?
Millainen on syyttäjäviranomaisen oikeusasema ja organisaatio?
FI

status {substantiivi}

volume_up
Firenzen ryhmän asiakirjan otsikko oli " Mahdoton status quo " .
'The impossible status quo' was the title of the document of the Florence Group.
Lisäksi minusta aloite luoda yhteinen eurooppalainen harjoittelijan status on ilahduttava.
I therefore welcome the initiative of establishing a Europe-wide trainee status.
Status quo ei todellakaan ole vaihtoehto eurooppalaisille hallituksille.
The status quo is not really an option for European governments.

Esimerkkejä "status"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou can click the status bar to check the progress of a sync in the details pane.
Voit tarkistaa synkronoinnin edistymisen tietoruudussa napsauttamalla tilariviä.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Kannatan Eurooppaa - lainkaan epäröimättä - mutta vastustan paikallaan pysymistä.
EnglishA further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
Yksi lisäargumentti oli Ruotsin sotilaallisen liittoutumattomuuden säilyminen.
EnglishThe report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.
Mietinnössä ehdotetaan muutosta naisten asemaan, ja me äänestimme sen puolesta.
EnglishDefending a Europe of excellence, however, does not mean defending the status quo.
Huippuosaamisen Eurooppa ei tarkoita kuitenkaan muuttumattomuuden puolustamista.
EnglishSome printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
Joissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
EnglishSecondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Toiseksi sen päämääränä on saavuttaa hyvä tilanne kaikkien vesivarojen osalta.
EnglishWhen refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
Kun pakolaiset anovat turvapaikkaa heidät sijoitetaan usein majoituskeskuksiin.
EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Seksismi, aivan kuten rasismikin, perustuu toisen ihmisen ihmisyyden kiistämiseen.
EnglishIt is often stressed that the European Union is divided on the status of Kosovo.
Euroopan unionin korostetaan usein olevan erimielinen Kosovon aseman suhteen.
EnglishThey're taking those bags and clothes as a sense of identity and social status.
Heille nämä laukut ja vaatteet ovat identiteetin ja sosiaalisen aseman merkki.
EnglishIt is also essential for the internal legitimacy of the decision on the status.
Tämä on tärkeää myös asemaa koskevan päätöksen sisäisen oikeutuksen kannalta.
EnglishWell, other peoples changed their status from captive nations to free nations.
Muut kansathan muuttivat statustaan alistetuista kansoista vapaiksi kansoiksi.
EnglishSome speeches focused attention on the status of nationals of third countries.
Puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota kolmansien maiden kansalaisten asemaan.
EnglishSecondly, the agreement on the status of the MINURSO troops is to be signed.
Toiseksi on määrä allekirjoittaa sopimus MINURSO-joukkoja koskevista säännöistä.
EnglishThere is illegal immigrant status, which is regulated and dealt with in one way.
Laittoman maahanmuuttajan asemaa säännellään ja käsitellään yhdellä tavalla.
EnglishThe first aim is to restore our seas and oceans to a good ecological status.
Ensimmäisenä tavoitteena on palauttaa merten ja valtamerten hyvä ekologinen tila.
EnglishI am of the opinion that, whatever its status, Kosovo’s future rests within the EU.
Näkemykseni mukaan Kosovon tulevaisuus liittyy alueen asemasta riippumatta EU:hun.
EnglishThe status of Kosovo must also reinforce the security and stability of the region.
Kosovon uuden aseman on myös vahvistettava alueen turvallisuutta ja vakautta.
EnglishOnly euro banknotes (and coins) have the status of legal tender in the euro area.
Vain euroseteleillä (ja -kolikoilla) on laillisen maksuvälineen asema euroalueella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "status":

status