EN

statistical {adjektiivi}

volume_up
statistical
A new statistical classification of products by activity (CPA) (vote)
Uusi tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA) (äänestys)
Statistical classification of economic activities in the EC (
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus (kodifioitu toisinto) (
Statistical improbability in the direction of good design -- "complexity" is another word for this.
Tilastollinen epätodennäköisyys hyvälle suunnittelulle -- kompleksisuus on toinen ilmaus tälle.

Esimerkkejä "statistical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese are stark, statistical facts that we have to take into consideration.
Nämä ovat peittelemättömiä tilastotietoja, jotka meidän on syytä ottaa huomioon.
EnglishECB Opinion on the statistical reporting of cross-border services in Austria
EKP:n lausunto tilastotietojen antamisesta ulkomaisista palveluista Itävallassa
EnglishTransmission of data subject to statistical confidentiality (codified version) (vote)
Salassapidettävien tilastotietojen luovuttaminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)
EnglishThe scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
Euroopan tilastollisen tutkimuksen tieteellinen riippumattomuus on taattava.
EnglishThe Commission has published two harmonised statistical methodologies since 1990.
Vuoden 1990 jälkeen komissio luonut kaksi yhdenmukaista tilastomenetelmää.
EnglishWe found no discernible statistical evidence of an increase in social benefit claims.
Tilastotietojen mukaan sosiaalietuushakemusten määrän kasvua ei ole havaittavissa.
EnglishTrue, we lack statistical data on immigration in the heart of the Community.
Tosin käytettävissä ei ole yhteisön sisäisiä muuttovirtoja koskevia tilastotietoja.
EnglishAnd he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test.
Hän veti koko keskiarvon alas, tuhoten tilastollisen merkittävyyden kokeessani.
EnglishStatistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (recast) (
Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot (uudelleenlaatiminen) (
EnglishHICP statistical development, including the treatment of owner-occupied housing
YKHI-tilastojen kehitys, mukaan lukien omistusasumisen tilastointikohtelu
EnglishThe plan here is for those relations to extend into the area of statistical cooperation.
Tarkoituksena on laajentaa näitä suhteita tilastoalalla tehtävään yhteistyöhön.
EnglishOtherwise, the statistical basis will be fairly meagre and not serve any larger purpose.
Muuten toiminnan perusta on melko heikko, eikä siitä ole mitään suurempaa hyötyä.
EnglishSecondly, I would say that we are financing statistical services from too many angles.
Toiseksi sanoisin, että rahoitamme tilastopalveluja liian monelta suunnalta.
Englishmeasures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
on toteutettava toimenpiteitä niin kutsutun tilastovaikutuksen kumoamiseksi ja
EnglishThe realistic and responsible preparation of statistical data is exceptionally valuable.
Tilastotietojen realistinen ja vastuullinen laadinta on poikkeuksellisen arvokasta.
EnglishOne particular concern centred on the possible statistical implications of pension reforms.
Erityistä huolta tunnettiin eläkeuudistusten mahdollisista tilastovaikutuksista.
EnglishWe are also conducting a statistical report on violence as well as Eurobarometer.
Teemme myös tilastollista selvitystä väkivallasta sekä Eurobarometria.
EnglishThe annual reports and statistical data are piling up, but the problems have grown worse.
Vuosikertomuksia ja tilastoja kyllä kootaan, mutta ongelmat ovat pahentuneet.
EnglishAs regards the statistical reforms, we are working together with the Greek authorities.
Tilastouudistusten suhteen teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa.
EnglishThe European Statistical Programme is financed by the European Union budget.
Euroopan tilasto-ohjelmaa rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.