EN

stark {adjektiivi}

volume_up
I have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Minun on todettava, että analyysi on karu mutta myös oikea.
The reality is stark: there are no alternatives to fossil fuels which are as cheap and as efficient.
Todellisuus on karu: fossiilisille polttoaineille ei ole yhtä halpaa ja tehokasta vaihtoehtoa.
They are a stark and cruel reminder that security and stability cannot be imposed unilaterally without dialogue or diplomacy.
Nämä kärsimykset ovat karu ja julma muistutus siitä, ettei turvallisuutta ja vakautta voida määrätä yksipuolisesti ilman vuoropuhelua tai diplomatiaa.
stark (myös: austere)

Esimerkkejä "stark"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Taantuma tukahduttaa yrityksiä ja ilmastonmuutos käy koko ajan selvemmäksi.
EnglishThese are stark, statistical facts that we have to take into consideration.
Nämä ovat peittelemättömiä tilastotietoja, jotka meidän on syytä ottaa huomioon.
EnglishIn the spring, we debated this very subject further to Mr Stark's appointment.
Keväällä keskustelimme tästä aiheesta Jürgen Starkin nimittämisen yhteydessä.
EnglishThis is in stark contrast with the Zimbabwe of today, with its appalling statistics.
Se on hyvin kaukana tämän päivän Zimbabwesta, jonka tilastot ovat karua luettavaa.
EnglishAs is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Kuten asianlaita usein on verkosta puhuttaessa, tilanne on hyvin ristiriitainen.
EnglishThe stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Karun betonikompleksin ulkonäkö tuo tyylisuunnalle lempinimen "uusbrutalismi".
EnglishThis is in stark contrast to the grave concern expressed by European governments.
Tämä on täysin ristiriitaista Euroopan hallitusten ilmaiseman vakavan huolestumisen kanssa.
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Eikö se ole jyrkässä ristiriidassa työllistävyyssuuntaviivan kanssa?
EnglishOur years of dependence on fossil fuels have left us with two stark conclusions:
Vuosia kestänyt riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista johtaa kahteen jyrkkään päätelmään:
EnglishIt is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Se on pahasti ristiriidassa perustelujen tunnepitoisen ja propagandamaisen tyylin kanssa.
EnglishThe rapporteur, faced with the impossible, prefers to ignore this stark verdict.
Tämän mahdottoman tehtävän edessä esittelijä on katsonut paremmaksi jättää tämän jyrkän tuomion huomiotta.
EnglishI have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Minun on todettava, että analyysi on karu mutta myös oikea.
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Vähennys ei kuitenkaan toteutunut tieliikenteessä, jonka päästöt nousivat päinvastoin jyrkästi 26 prosentilla.
EnglishWhat we need are candidates with a good image, with the relevant experience, like Mr Stark.
Tarvitsemme ehdokkaita, joilla on hyvä imago ja asianmukainen kokemus, kuten varapääjohtaja Starkilla.
EnglishThe Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
Kosovon kriisi on lisäksi raju muistutus todellisen eurooppalaisen puolustusidentiteetin tarpeesta.
English. - Madam President, Europe has been presented with a stark choice.
Arvoisa puhemies, Euroopalle on esitetty voimakas vaihtoehto.
EnglishThe reality is stark: there are no alternatives to fossil fuels which are as cheap and as efficient.
Todellisuus on karu: fossiilisille polttoaineille ei ole yhtä halpaa ja tehokasta vaihtoehtoa.
EnglishHowever, all too often we witness events which are in stark contrast with these principles.
Yhä useammin sattuu kuitenkin tapahtumia, jotka ovat avoimesti ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa.
EnglishScientific advice for many years has been stark.
Tieteelliset lausunnot ovat jo monien vuosien ajan olleet karua luettavaa.
EnglishAnd we must face this stark reality with the sense of responsibility we Europeans have always had.
Meidän on kohdattava paljas totuus siitä, mitä meille eurooppalaisille aina kuulunut vastuu merkitsee.