EN

to stand for {verbi}

volume_up
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Velvollisuutenamme on kannattaa kuoleman kulttuurin sijasta elämän kulttuuria.
The Conservative Party will stand by those principles, unlike the Labour Party, which...
Konservatiivipuolue kannattaa näitä periaatteita toisin kuin työväenpuolue, joka...
At the same time, I think it is useful to stress that this construction will not stand up by itself.
Samalla kannattaa mielestäni korostaa, että tämä järjestelmä ei synny itsestään.
The European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Euroopan parlamentti suojelee ja puolustaa jatkuvasti ihmisoikeuksia.
On that policy, the Presidency will stand up and fight.
Puheenjohtajavaltio aikoo puolustaa tätä tavoitetta kaikin keinoin.
The Council, Commission and Parliament should stand united in the defence of our liberties.
Neuvoston, komission ja parlamentin tulisi yhtenä rintamana puolustaa vapauksiamme.
This should first of all stand for better service.
Sen pitää merkitä ensisijaisesti sitä, että asiakkaita palvellaan paremmin.
They could use special colours in the case of hazardous components, so that these stand out upon disposal at all times.
He voivat merkitä vaaralliset osat tietyin värein, niin että ne on helppo huomata käsittelyvaiheessa.
This may well mean that Commissioner de Palacio may need to stand down if it appears that she was actually aware of the flax fraud in Spain.
Komission jäsen Palaciolle se saattaa merkitä virasta luopumista, mikäli käy ilmi, että hän todella tiesi pellavapetoksesta Espanjassa.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
Made in Europe -merkinnän tulisi tosiaan tarkoittaa kaikkein ympäristöystävällisimpiä tuotteita.
What that means is that the CAP, too, must stand the test of this comparison.
Tämä tarkoittaa, että myös YMP:n on oltava vertailukelpoinen.
What was said in Ireland should stand; in other words 'no' means 'no'.
Irlannin mielipiteen pitäisi päteä, toisin sanoen ei tarkoittaa ei.
If Europe does not stand for human rights then I do not know what it does stand for.
Jos Eurooppa ei puolusta ihmisoikeuksia, niin en todella tiedä, mitä se edustaa.
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Tämä halpamainen ratkaisu on vastakohta juuri sille, mitä Euroopan unionin tulisi edustaa.
It is therefore a pleasure to stand in for him today.
Tämän vuoksi olen iloinen saadessani edustaa häntä tänään.

Esimerkkejä "to stand for"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Jos arvoisa parlamentin jäsen näkee näitä piirteitä Serbiassa, se selittää kaiken.
EnglishYes, maritime transport needs sovereign States that make it clear how they stand.
Meriliikenteessä tarvitaan suvereeneja valtioita, jotka tekevät selväksi kantansa.
EnglishIt is not only the Swiss who stand to gain from this; so do our fellow-citizens.
Tästä eivät hyödy ainoastaan Sveitsin vaan myös Euroopan unionin kansalaiset.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Tämän vuoksi osoitan sanani neuvostolle ja kehotan sitä muuttamaan kantaansa.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Merkinnät ja jäljitettävyys olivat todellakin kantamme mukainen vähimmäisvaatimus.
EnglishIf our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Kun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
Kreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.
EnglishFor this reason, I have repeatedly stated the Commission's stand on this issue.
Olen siksi useissa yhteyksissä viitannut komission kantaan tässä kysymyksessä.
EnglishI am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
Aion peruuttaa toisen tarkistuksen, mutta jätän tarkistukset 1 ja 3 ennalleen.
EnglishIn a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
Europarlamenttivaaleissa voit äänestää ja asettua ehdolle vain yhdessä maassa.
EnglishIf Europe does not stand for human rights then I do not know what it does stand for.
Jos Eurooppa ei puolusta ihmisoikeuksia, niin en todella tiedä, mitä se edustaa.
EnglishThe democratic forces must stand together both before and after the elections.
Demokraattisten voimien on toimittava yhdessä ennen vaaleja ja niiden jälkeen.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Jäsen Gollnisch antoi julkisesti tukensa pöyristyttävälle lehdistötiedotteelle.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Meidän on pysyttävä kansalaisten rinnalla ja tuotava tämä sopimus heitä lähemmäksi.
EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Me emme voi jäädä sivustakatsojiksi tämän Kiinan uuden valta-aseman kasvaessa.
EnglishI know that Mrs Read does not intend to stand for re-election to this House.
Tiedän, ettei jäsen Read aio enää asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.
EnglishMadam President, I stand by my earlier statement regarding the legal basis.
   Arvoisa puhemies, seison yhä oikeusperustaa koskevan edellisen lausuntoni takana.
EnglishDo you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
Luuletteko, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pitää tällaista hyväksyttävänä?
EnglishEven so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
Teimme kuitenkin mielestäni oikein, kun emme antaneet tämän estää sopimukseen pääsyä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to stand for" suomeksi

stand substantiivi
for prepositio
for konjunktio
Finnish