"spot on" - Suomenkielinen käännös

EN

"spot on" suomeksi

EN

spot on {adjektiivi}

volume_up
1. Britannian-englanti, Arkikielinen
spot on (myös: correct, just, proper, real, right, true)
A small step in the right direction is always better than marking time on the spot for years.
Pienikin askel oikeaan suuntaan on aina parempi kuin vuosikausia jatkuva paikallaan polkeminen.
One is that experience with the reconstruction agency has shown that decentralised responsibility, meaning more on-the-spot decisions, is the right way to go.
Ensinnäkin otan sen esiin, koska jälleenrakennusvirastosta saatu kokemus osoittaa, että vastuun hajauttaminen eli päätösten tekemisen siirtäminen itse paikalle on oikea ratkaisu.

Esimerkkejä "spot on"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Nämä poliittiset temput on helppo huomata, mutta ei se tee niistä hyväksyttäviä.
EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Voit myös siirtää leikkeitä paikasta toiseen, jakaa niitä osiin tai yhdistää niitä.
EnglishGood though that is, were you on the spot straightaway when the epidemic started?
Se on sinällään hyvä, mutta olitteko paikan päällä heti epidemian alkaessa?
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Jos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
EnglishWe want you to do spot checks and to be responsive to detailed criticisms.
Haluamme teidän tekevän pistokokeita ja reagoivan seikkaperäisiin arvosteluihin.
EnglishIt is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
Ei riitä, että valvontaa suoritetaan vain pistokokein sen jälkeen kun rahat on jaettu.
EnglishNow, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
Nyt alueella olevat EU:n edustustot ovat pätevöityneet ja saaneet lisää henkilökuntaa.
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Paikalliset ihmiset tietävät, mistä kenkä puristaa ja miten asia voidaan taas korjata.
EnglishIt is quite the opposite with the on-the-spot visits-cum-forays of the American envoys.
Amerikkalaisten lähettiläiden pikavisiitit paikan päälle olivat tämän vastakohta.
EnglishWe should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
Tämä pieni valkoinen piste keskellä Euroopan karttaa voisi olla kannustimme.
EnglishAnybody who attempts to enter is shot on the spot or tried in military courts.
Kaikki kaupunkiin pyrkivät ammutaan tai tuomitaan sotatuomioistuimessa.
EnglishHowever, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Teillä on kuitenkin yksi sokea piste, joka on Euroopan parlamentin hallinto.
EnglishAs I have said, my colleague, Commissioner Wallström, is on the spot today.
Kuten sanoin, kollegani komission jäsen Wallström on tänään paikan päällä.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Jos he pystyvät todistamaan asian, heille olisi myönnettävä maahantuloviisumi välittömästi.
EnglishIf such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Jos tällaisia pisteitä näkyy, kyseinen matkustaja tarkastetaan erikseen paikan päällä.
EnglishEffective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
Tehokkaan rikosoikeudellisen toiminnan voivat taata ainoastaan paikalliset viranomaiset.
EnglishInstead, they will have to be properly disposed of on the spot by authorised companies.
Ei, ne on poistettava käytöstä asianmukaisesti paikan päällä hyväksytyissä yrityksissä.
EnglishSudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Sudan on edelleen kriisialue, ja pohjoisessa radikaali islamismi on läsnä kaikkialla.
EnglishWe had to come up with everything on the spot, in mid-crisis, and that is a joint responsibility.
Meidän oli luotava kaikki tyhjästä, keskellä kriisiä, ja se on yhteinen tehtävä.
EnglishAnd she describes to me the feeling she felt as a five-year-old standing in that exact spot.
Hän kuvaili mitä oli tuntenut viisivuotiaana seistessään tismalleen samassa paikassa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "spot on" suomeksi

spot substantiivi
on prepositio
to go on verbi
to get on verbi