EN

sports {substantiivi}

volume_up
sports (myös: athletics)
We must therefore ensure that they are given vocational training as well as sports training.
Siten on tärkeää, että he saavat sekä urheilu- että ammattikoulutuksen.
(Laughter) Sports is to war as pornography is to sex.
(Naurua) Urheilu on sodalle samaa kuin pornografia on seksille.
These people would be at the height of their sports careers if they were not ill or had they not died.
He olisivat urheilu-uransa huipulla, elleivät olisi sairaita tai kuolleet.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
Olemme samaa mieltä siitä, että liikunta on tärkeää ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä tehtävä eurooppalaisessa urheiluliikkeessä.
Afternoon sports programmes help children satisfy their natural desire and need for exercise.
Liikuntaan perustuvan iltapäivätoiminnan avulla tarjotaan lapsille mahdollisuus purkaa luontaista liikkumisen halua ja tarvetta.

Esimerkkejä "sports"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishQuestion No 34 by Joan Vallvé (H-1191/98) Subject: Catalan national sports teams
Kysymys nro 34 Joan M. Vallvé (H-1191/98): Aihe: Katalonialaiset urheilujoukkueet
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Ehdotuksissa otetaan huomioon tarve vahvistaa ruohonjuuritason urheilutoimintaa.
EnglishSports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
Urheiluseurojen toiminta kerää ihmisiä yhteen tekemään uhrautuvaa vapaaehtoistyötä.
EnglishSports policy is an area in which the Commission clearly ought not to have powers.
Komissiolla ei selvästikään pidä olla toimivaltaa urheilupolitiikan alalla.
EnglishIt is regrettable that many major sports events show signs of the opposite.
Suuret urheilutapahtumat osoittavat valitettavasti paljon merkkejä päinvastaisesta.
EnglishIn the Algarve, these sports are becoming more popular all the time among young people.
Algarvessa nämä urheilulajit kasvattavat jatkuvasti suosiotaan nuorten keskuudessa.
EnglishWe should therefore help the small clubs and less media-oriented sports.
On siis paikallaan auttaa pieniä seuroja ja median vähiten suosimia urheilulajeja.
EnglishThe sports movement is one of the main forces bringing people together in the EU.
Urheiluliike on yksi tärkeimmistä yhteenliittymisen muodoista EU: n kansalaisten välillä.
EnglishThe sports movement has been trying to tackle these problems for some time.
Urheilujärjestöt ovat jo jonkin aikaa yrittäneet ratkaista näitä ongelmia.
EnglishWith the TV directive, we are also concerning ourselves with sports rights.
Huolehdimme myös urheiluun liittyvistä oikeuksista TV-direktiivin avulla.
EnglishWhat is being done to preserve cultural, leisure and sports services?
Mitä sitten tehdään kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalveluiden säilyttämiseksi?
EnglishWhy extend the directive to water sports and other recreational activities?
Miksi direktiiviä olisi laajennettava kattamaan vesiurheilu ja muut virkistystoiminnot?
EnglishThe work in relation to local amateur sports clubs smacks of contempt for people.
Paikallisiin amatööriurheiluseuroihin kohdistuva työ haiskahtaa kansalaisten halveksunnalta.
EnglishThe Swedish Presidency regards sports policy first and foremost as a national issue.
Puheenjohtajavaltio Ruotsi katsoo urheilupolitiikan ensisijaisesti kansalliseksi asiaksi.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport' s various structures.
Kun hahmottelemme EU:n urheilupolitiikkaa, pitää ottaa huomioon urheilun erilaiset rakenteet.
EnglishThere are prestigious sports that have evolved from violent practices.
Monet arvostetut urheilulajit ovat kehittyneet väkivaltaisista käytännöistä.
EnglishIn this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.
Näin varmistamme, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua eri urheilulajeihin.
EnglishIt has been found that some 2.5 million sports fans from across Europe will attend the matches.
Pelejä seuraa paikan päällä oin 2,5 miljoonaa kannattajaa eri puolilta Eurooppaa.
EnglishThey support cultural and religious facilities, sports and clubs.
Yritykset tukevat kulttuuritoimintaa, kirkollisia tahoja, urheilua ja yhdistyksiä.
EnglishFirstly, the importance of sports education to children with special needs.
Niistä ensimmäinen koskee liikunnanopetuksen merkitystä lapsille, joilla on erityistarpeita.