EN

sporadic {adjektiivi}

volume_up
Se oli satunnainen sairaus eteläisessä Euroopassa.
Se on enemmänkin satunnainen kuin maailmanlaajuinen.
It is a sporadic form of consumption, closely related to lifestyle and weekend leisure, which is becoming the dominant pattern in a certain sector of young people.
Kyseessä on satunnainen käyttö, joka on selvästi elämäntyyliin ja viikonlopun vapaa-aikaan yhteydessä, ja josta on tulossa yleinen malli tietynlaisten nuorten keskuudessa.
The development of employers' organisations is recent and sporadic and their activities are not always coordinated.
Työntekijäjärjestöjen kehittyminen on uusi ja hajanainen ilmiö, eivätkä kyseiset järjestöt toimi aina koordinoidusti.
(FI) Mr President, the reform of the directive on consumer rights has been a long and sporadic process.
(FI) Arvoisa puhemies, kuluttajansuojadirektiivin uudistus on ollut pitkä ja hajanainen prosessi.

Esimerkkejä "sporadic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is the reason why the financing for it was sporadic and its mission statement was vague.
Siksi sen rahoitus oli aivan levällään, samoin sen toiminta-ajatus oli hämärä.
EnglishHowever, the majority of governments implement projects that are merely sporadic measures.
Valtaosa hallituksista toteuttaa kuitenkin hankkeita, jotka ovat ainoastaan satunnaisia toimenpiteitä.
EnglishThe same is true of the problems posed by uncontrolled and sporadic economic migration.
Tämä pätee myös hallitsemattomasta ja sattumanvaraisesta taloudellisesta maahanmuutosta aiheutuviin ongelmiin.
English(FI) Mr President, the reform of the directive on consumer rights has been a long and sporadic process.
(FI) Arvoisa puhemies, kuluttajansuojadirektiivin uudistus on ollut pitkä ja hajanainen prosessi.
EnglishSporadic cases are reported in 11 other Member States.
Satunnaisia tapauksia on raportoitu 11 muussa jäsenvaltiossa.
EnglishDeliveries of heavy fuel oil, the US contribution to KEDO, have, in the past at least, been sporadic.
Raskaan polttoöljyn toimitukset ja Yhdysvaltojen KEDO-avustukset ovat ainakin tähän mennessä olleet satunnaisia.
EnglishThis cooperation is extremely important, but at the present time it is still very sporadic in some cases.
Tämä yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, mutta tällä hetkellä se on vielä hyvin hajanaista joissakin tapauksissa.
EnglishIt was a sporadic disease in southern Europe.
Se oli satunnainen sairaus eteläisessä Euroopassa.
EnglishThe development of employers' organisations is recent and sporadic and their activities are not always coordinated.
Työntekijäjärjestöjen kehittyminen on uusi ja hajanainen ilmiö, eivätkä kyseiset järjestöt toimi aina koordinoidusti.
EnglishIt is more sporadic than global.
Se on enemmänkin satunnainen kuin maailmanlaajuinen.
EnglishHowever, they can be sporadic and timid, lacking the comprehensive political will of the EU.
Ne ovat kuitenkin kaikesta huolimatta vain satunnaisia ja varovaisia aloitteita, joilla ei ole tukenaan koko unionin yhteistä poliittista tahtoa.
EnglishThis was too open-ended for the Employment Committee and, therefore, we wanted to pin down that definition of sporadic and low intensity still further.
Työllisyysvaliokunta pitää määritelmää liian epätarkkana, minkä vuoksi haluaisimme siihen tarkennusta.
EnglishNoise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.
Melusaaste saavuttaa meidät hajanaisena, ajoittaisena ja hienonhienona; se on jopa usein sisällytetty jokapäiväiseen elinympäristöömme.
EnglishEU investment in research is more sporadic than that of the United States of America, even ignoring money used there for research into defence.
EU:n tutkimuspanostukset ovat hajanaisempia kuin Yhdysvaltojen, vaikkei oteta huomioon puolustustutkimukseen siellä käytettyjä varoja.
EnglishThe new elements of this regulation are therefore more a coherent redefinition of the scope of the statistics than a series of sporadic additions.
Tämän asetuksen uudet osat ovat ennemminkin tilastojen soveltamisalan johdonmukaista uudelleenmäärittelyä kuin sarja hajanaisia lisäyksiä.
EnglishThere is some concern in Northern Ireland that the actual disallowance rate has been levied on a very small level of sporadic inspections.
Pohjois-Irlannissa ollaan nyt huolissaan siitä, että nykyinen hyväksymättä jättämisten määrä perustuu hyvin pieneen määrään satunnaisia tarkastuksia.
EnglishIt must not be a sporadic one but one taken in the framework of a neighbourhood policy, the need for which is felt more now than ever before.
Se ei saa kuitenkaan olla satunnaisia, vaan se on toteutettava osana naapuruuspolitiikkaa, jota tarvitsemme nyt kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin.
EnglishDozens of parties have registered to take part in the elections, abductions are increasingly a criminal matter and attacks are becoming more sporadic.
Kymmeniä puolueita on rekisteröitynyt osallistuakseen vaaleihin, sieppauksista rangaistaan yhä useammin ja hyökkäyksiä tehdään entistä satunnaisemmin.
EnglishHis family has no information about his well-being beyond one video and sporadic indication from Hamas that he is still alive and well.
Hänen perheensä ei ole saanut mitään tietoja hänen kunnostaan, paitsi yhden videon ja Hamasin antamia satunnaisia merkkejä siitä, että hän on edelleen elossa ja kunnossa.
EnglishIn both old and new Member States, as well as in candidate countries, integration policies are generally weak, sporadic and administered on a case-by-case basis.
Vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa sekä ehdokasmaissa kotouttamispolitiikka on yleensä heikkoa ja hajanaista, ja sitä toteutetaan tapauskohtaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sporadically":

sporadically