EN

to split [split|split] {verbi}

volume_up
Conceptually, the Williamson report can be split into two parts.
Williamsonin kertomus voidaan jakaa käsitteellisesti kahteen osaan.
You can split a video into two smaller items and then continue editing.
Voit jakaa videon kahteen osaan ja jatkaa sen jälkeen muokkaamista.
You can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Voit myös siirtää leikkeitä paikasta toiseen, jakaa niitä osiin tai yhdistää niitä.
So, uranium, which is very big, wants to split.
Joten uraani, joka on todella iso, haluaa haljeta.
Deuterium and tritium goes together makes helium 5. Helium splits out, and a neutron comes out and lots of energy comes out.
Helium halkeaa, ja neutroni karkaa, ja sen lisäksi paljon energiaa.
Tshombe and Kalonji, closely connected with mining interests, sought to split their south-eastern region, with considerable natural resources, from the rest of the country.
Tshombe ja Kalonji, joilla oli läheisiä kytköksiä kaivostoimintaan, yrittivät lohkaista huomattavia luonnonvaroja sisältävän maan kaakkoisosan eroon muusta maasta.
FI

banana split {substantiivi}

volume_up
1. Gastronomia
banana split

Esimerkkejä "to split"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is no split in the European position as adopted by the Foreign Ministers.
Euroopan kannassa ei ole sisäisiä jakoja ulkoministerien hyväksymässä muodossa.
EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Voit myös siirtää leikkeitä paikasta toiseen, jakaa niitä osiin tai yhdistää niitä.
EnglishThe idea that the United States engendered an internal split in Europe is false.
Ajatus siitä, että Yhdysvallat aiheutti sisäisen juovan Eurooppaan, on virheellinen.
EnglishNobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen jakautuminen ei ole kenenkään tavoite.
EnglishHowever, I have not heard anyone asking for a split vote on Amendment No 3.
Kukaan ei kuitenkaan ole pyytänyt, että tarkistuksesta 3 äänestettäisiin osissa.
EnglishAs if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.
Aivan kuin tämä ei olisi tarpeeksi, haluatte tukea heidän irtautumistaan Serbiasta.
EnglishSo, if we want to ensure fair play, it is important that we have the same split.
Jos haluamme turvata reilun pelin, on tärkeää, että jako on kaikille sama.
EnglishWith regard to paragraph 5 from the Greens, we request split voting there as well.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä myös vihreiden laatiman 5 kohdan osalta.
EnglishThis is not on an amendment but on a split vote, requested by the ALDE Group.
(FR) Se ei koske tarkistusta vaan ALDE-ryhmän ehdottamaa kohta kohdalta -äänestystä.
EnglishYou have called for a split vote and the rapporteur said he would be in favour of this.
Pyysitte kohta kohdalta -äänestystä, ja esittelijä ilmoitti puoltavansa pyyntöä.
EnglishMr President, there is no split between Europe and the USA, as it is claimed.
Arvoisa puhemies, Euroopan ja USA:n välillä ei ole väitetyn kaltaista jakoa.
EnglishMr President, I just wanted to point out what repercussions a split vote would have.
. (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin viitata kohta kohdalta -äänestyksen seurauksiin.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Suostukaa siis pyyntöömme useiden erillisten äänestysten toimittamisesta.
EnglishIt should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
Lisäksi Pulan, Rijekan ja Splitin työllisyysasteet pitää voida säilyttää ennallaan.
EnglishThis split pricing policy, however, is not what the trade mark right is about.
Kaksijakoinen hintapolitiikka ei ole kuitenkaan tavaramerkkilainsäädännön tavoitteena.
EnglishWhen the clip reaches a point near the place you want to split the clip, click Pause.
Kun leikkeen toisto etenee haluamasi jakamiskohdan lähelle, valitse Keskeytä.
EnglishWe cannot ask for a split vote less than an hour before the beginning of the sitting.
Kohta kohdalta -äänestystä ei voi pyytää, kun istunnon alkuun on vajaa tunti.
EnglishThis split vote was requested at the appropriate time by the groups and will take place.
Ryhmät ovat pyytäneet kohta kohdalta -äänestystä ajoissa, ja se tullaan pitämään.
EnglishThe split vote divides the ACP countries and the European countries into two camps.
Hajautetut äänestykset jakavat AKT-maat ja Euroopan maat kahteen leiriin.
EnglishI denounce this war and the ensuing split between victors and vanquished.
Torjun tämän sodan ja siitä kehittyvän kahtiajaon voittajien ja voitettujen välillä.