EN

spectrum {substantiivi}

volume_up
spectrum (myös: gamut, rainbow)
The spectrum extends from outright rejection to qualified approval.
Mielipiteiden kirjo yltää selvästä torjunnasta perusteltuun hyväksyntään.
The spectrum is relatively broad, but it still poses problems sometimes.
Mielipiteiden kirjo on suhteellisen laaja, mutta silti se synnyttää toisinaan ongelmia.
However, the aim is to be able to implement the whole spectrum of the Petersberg Tasks.
Tavoitteena kuitenkin on kyetä toteuttamaan Petersbergin tehtävien koko kirjo.
spectrum (myös: rainbow)
We have the on-going radio conference in Istanbul where issues like Galileo or third generation spectrum will be discussed.
Istanbulissa on meneillään radiokonferenssi, jossa keskustellaan sellaisista asioista kuin Galileo tai kolmannen polven spektri.

Esimerkkejä "spectrum"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Taajuudet ovat kuitenkin niukka luonnonvara ja ennen kaikkea julkinen hyödyke.
English. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
kirjallinen. - (EN) Lähetystaajuudet ovat rajallinen voimavara televiestintäalalla.
EnglishServices dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
Radiotaajuuksista riippuvaisten palvelujen osuus EU:n BKT:sta on noin 2-3 prosenttia.
EnglishA wide spectrum of our population do not see the report as being beneficial for Malta.
Hyvin suuri osa kansastamme ei koe tämän mietinnön olevan hyödyllinen Maltalle.
EnglishAs a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
Taajuudet on hyödynnettävä tehokkaasti, sillä ne ovat erittäin tärkeä luonnonvara.
EnglishAs much as EUR 170 billion are estimated to have gone into radio spectrum auctions.
Radiotaajuuksien huutokauppoihin lasketaan menneen jopa 170 miljardia euroa.
EnglishThis situation requires a broad spectrum of both short-term and long-term measures.
Tilanne vaatii laaja-alaisia toimia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
EnglishThis means we are covering a very broad spectrum in anti-discrimination measures.
Tämä tarkoittaa, että me katamme hyvin laajan kirjon syrjinnän vastaisia toimenpiteitä.
EnglishWe were told - and it is true - that radio spectrum is a scarce resource.
Meille kerrottiin - ja se on totta - että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara.
EnglishThe adoption of the Spectrum Decision in this form would constitute a major step forward.
Radiotaajuuspäätöksen hyväksyminen tässä muodossa olisi merkittävä edistysaskel.
EnglishHowever, the aim is to be able to implement the whole spectrum of the Petersberg Tasks.
Tavoitteena kuitenkin on kyetä toteuttamaan Petersbergin tehtävien koko kirjo.
EnglishSpectrum management is the exclusive competence of each Member State.
Taajuuksien hallinnan on kuuluttava yksinomaan kunkin jäsenvaltion toimivaltaan.
EnglishSpectrum-related issues will be a major focus of the Commission’s work in this field.
Tärkeimmät tätä alaa koskevat kysymykset komission asialistalla liittyvät taajuuksiin.
EnglishThis broad spectrum of European funding tasks also includes foreign policy.
Tähän Euroopan unionin varojen laajaan kirjoon kuuluu myös ulkopolitiikka.
EnglishThe debate has demonstrated relatively broad agreement across the political spectrum.
Keskustelussa on näkynyt melko laajaa kannatusta yli poliittisten rajojen.
EnglishThis is why it is planned to extend the ban to a broader spectrum of serious crime.
Sen vuoksi suunnittelemme kiellon laajentamista muihinkin vakavan rikollisuuden lajeihin.
English. - I voted in favour of the radio spectrum report today.
kirjallinen. - (EN) Äänestin tänään radiotaajuuksia koskevan mietinnön puolesta.
English. - (PT) Like other natural resources, spectrum is a public good.
kirjallinen. - (PT) Kuten kaikki muutkin luonnonvarat, lähetystaajuudet ovat yleinen etu.
EnglishThe opinion is that spectrum is a scarce resource that does not recognise borders.
Taajuuksia pidetään niukkana luonnonvarana, joka ei tunnusta rajoja.
EnglishThe Lisbon Agenda is the driving force behind the new approach to spectrum.
Radiotaajuuksia koskevan uuden toimintalinjan kantava voima on Lissabonin toimintaohjelma.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "visible spectrum":

visible spectrum