EN

space {substantiivi}

volume_up
And of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
Ja kaikista tieteistä, jotka innostavat nuoria ihmisiä, avaruus on tärkein.
Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.
Avaruus sisältyy tästä lähtien yhä useampiin toiminta- ja soveltamisaloihin.
Space is the one sector in which international cooperation is particularly important.
Avaruus on alue, jossa kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Note the amount of Space used, Space free and Total size.
Pane muistiin Käytetty tila-, Vapaa tila- ja Koko yhteensä -kohdissa ilmoitetut määrät.
Until space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
Kunnes tila on vähissä: vapauttaa tilaa uusia tallennuksia varten poistamalla tallennuksia automaattisesti.
The paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi.
We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers.
Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
This would make up for what the European Union currently lacks, namely a space where a common diplomatic culture can be patiently nurtured.
Tällä voitaisiin korvata se, mitä Euroopan unionilta tällä hetkellä puuttuu, nimittäin paikka, jossa yhteistä diplomaattista kulttuuria voidaan kärsivällisesti hoitaa.
It is undoubtedly a space which reflects social trends just as much as real life does, and I do not believe that we should be focusing all our efforts on quelling it once and for all.
Internet on epäilemättä paikka, joka heijastaa sosiaalisia suuntauksia siinä missä tosielämäkin, enkä usko, että meidän kannattaa keskittää kaikkia voimavarojamme sen tukahduttamiseen.
space (myös: distance, gap, interstice)
When you print to file, you save spacing and other layout information so a printer can reproduce the on-screen version of a file without access to the program or computer used to create it.
Tiedostoon tulostettaessa ei tarvita väli- ja muita asettelutietoja, joten tulostin voi tuottaa tiedoston näyttöversion käyttämättä ohjelmaa tai tietokonetta, jossa se on luotu.

Esimerkkejä "space"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEuropa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
Eurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se on henkinen elinalue.
EnglishWithin a short space of time gay people have been declared fair game in Uganda.
Lyhyen ajanjakson aikana homoseksuaaleista on tullut vapaata riistaa Ugandassa.
EnglishEuropean and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
Eurooppalainen ja Atlantin ylittävä yhteistyö avaruusalalla on ehdoton edellytys.
EnglishWe need more intensive interaction between space projects developed by the EU.
Meidän on lisättävä vuorovaikutusta EU:n kehittämien avaruushankkeiden välillä.
EnglishI do not think that the European space sector suffers from increased competence.
Minun mielestäni Euroopan avaruusala ei suinkaan kärsi osaamisvaatimusten kasvusta.
EnglishThe Size column in Programs and Features shows how much space each program uses.
Ohjelmat ja toiminnot -kohdan Koko-sarakkeessa näkyy kunkin ohjelman käyttämä tila.
EnglishThis once again demonstrates Parliament’s commitment to and support of space.
Tämä osoittaa jälleen kerran parlamentin sitoutuneen avaruustieteen tukemiseen.
EnglishWe really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.
Onnistuimme todellakin pääsemään hyvään lopputulokseen hyvin lyhyessä ajassa.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Euroopan puolustusvirasto kehittää sotilaallisia avaruusvalvontavoimavaroja.
EnglishIn the space of a few years, imports of wine from outside Europe have doubled.
Muutamassa vuodessa viinin tuonti Euroopan ulkopuolelta on kaksinkertaistunut.
EnglishThey, together, built the civilisation that allowed mankind to reach space.
Yhdessä he rakensivat sivilisaation, jonka ansiosta ihmiskunta pääsi avaruuteen.
EnglishThere has been an announcement about withdrawal from the space weapons treaty.
Olemme saaneet ilmoituksen avaruusaseita koskevan sopimuksen irtisanomisesta.
EnglishIn our experience, there is often too little space to make adequate use of this.
Kokemuksesta tiedämme, että sitä ei useinkaan ehditä hyödyntää riittävästi.
EnglishSpace technology is a very important area for policy on research and industry.
Avaruusteknologia on erittäin tärkeä tutkimus- ja teollisuuspolitiikan kohde.
EnglishEurope’s industrial future also depends, therefore, upon our investment in space.
Niinpä Euroopan teollisuuden tulevaisuus riippuu myös investoinneistamme avaruuteen.
EnglishThis consumes 20 megabytes (MB) of disc space and can take several minutes.
Siihen tarvitaan 20 megatavua (Mt) levytilaa ja se voi kestää useita minuutteja.
EnglishYou can increase your disk space by deleting Internet Explorer's temporary files.
Saat lisää levytilaa poistamalla Internet Explorerin väliaikaiset tiedostot.
EnglishRestricting the use of military air space would also make a significant difference.
Myös sotilaallisen ilmatilan käytön rajoittamisella olisi merkittävä vaikutus.
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Meidän on tehtävä yhteistyötä konfliktien ratkaisemiseksi yhteisellä alueellamme.
EnglishSecondly, there is space for the exercise of discretion in anti-dumping procedures.
Toiseksi polkumyynnin vastaisissa menettelyissä voidaan nyt käyttää harkintaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "space":

space
spacing
blank space
English
breathing space