EN

sovereign {adjektiivi}

volume_up
sovereign
In conclusion, the French Government is a sovereign government.
Viimeinen huomautus: Ranskan hallitus on suvereeni hallitus.
It is an absolute sovereign right of the Polish people to elect their government and President.
On Puolan kansan täysin suvereeni oikeus valita hallituksensa ja presidenttinsä.
Portugal is a sovereign state with independent courts.
Portugali on suvereeni valtio, jolla on riippumattomat tuomioistuimet.
It is a sovereign decision for Portugal precisely because it has to do with sovereign debt.
Kyseessä on Portugalin itsenäinen päätös, koska kyseessä on valtionvelka.
Ladies and gentlemen, remember that the plenary is sovereign.
(ES) Hyvät parlamentin jäsenet, muistakaa, että täysistunto on itsenäinen elin.
It has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
Siitä on tullut itsenäinen valtio, josta sanottaisiin meillä: pieni mutta urhea.
There is already Interpol, an excellent and efficient international police body in which sovereign states throughout the world participate.
Olemassa on jo Interpol, joka on erinomainen ja tehokas kansainvälinen poliisiyhteistyön elin, johon osallistuvat itsenäiset valtiot kaikkialla maailmassa.

Esimerkkejä "sovereign"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishParliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
Istunto hyväksyy, hylkää, tekee niin kuin parhaaksi näkee, sillä on päätösvalta.
EnglishWe would want that help to be provided by sovereign states to their own workers.
Me haluaisimme, että itsenäiset valtiot antavat tätä apua omille työntekijöilleen.
EnglishThere are ratings of private enterprises, and there are ratings of sovereign debt.
Laitokset luokittelevat yksityisiä yrityksiä ja ne luokittelevat valtionvelkoja.
EnglishYes, maritime transport needs sovereign States that make it clear how they stand.
Meriliikenteessä tarvitaan suvereeneja valtioita, jotka tekevät selväksi kantansa.
EnglishIt has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
Siitä on tullut itsenäinen valtio, josta sanottaisiin meillä: pieni mutta urhea.
EnglishSouth Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
Etelä-Sudania on tuettava sen matkalla kohti elinkelpoisuutta ja itsenäisyyttä.
EnglishCriminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.
Rikoslainsäädäntö on suvereenin valtion toimivallan ehdottoman elintärkeä osa.
EnglishThe people would probably have opted for Pakistan, while the sovereign went for India.
Kansa olisi todennäköisesti valinnut Pakistanin mutta hallitsija päätyi Intiaan.
EnglishWe will not go against what we hope will be the conscious will of sovereign peoples.
Emme äänestä sitä vastaan, minkä uskomme olevan itsenäisten kansojen oma halu.
EnglishMember States will in practice be deprived of one of their sovereign powers.
Jäsenvaltioilta vietäisiin itse asiassa yksi niiden suvereeneista oikeuksista.
EnglishThe right to issue coins is one of the most fundamental sovereign rights of a country.
Oikeus laskea liikkeeseen kolikoita on yksi suvereenin valtion perusoikeuksista.
EnglishThis is not the way to treat sovereign partners whom we are proposing should join us.
Näin ei käsitellä suvereeneja kumppaneja, joille ehdotamme liittymistä meihin.
EnglishThe May Constitution expressed the democratic and sovereign aspirations of the people.
Toukokuun perustuslaki vastasi ihmisten demokraattisia ja täysivaltaisia toiveita.
EnglishQuantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
Määrään liittyvä vesipolitiikka on ja pysyy ainoastaan itsenäisten valtioiden asiana.
EnglishThe UN is, and must continue to be, an organisation of independent and sovereign states.
YK on, ja sen on edelleen oltava, itsenäisten ja suvereenien valtioiden järjestö.
EnglishA restructuring of sovereign securities would seriously erode their capital base.
Valtion arvopapereiden uudelleenjärjestely murentaisi huomattavasti niiden pääomapohjaa.
EnglishWe want to live in a sovereign State and build the best possible relations with Russia.
Haluamme elää itsenäisessä valtiossa ja luoda parhaat mahdolliset suhteet Venäjään.
EnglishThey represent vital functions of the sovereign national states which make up the Union.
Ne ovat unionin perustana olevien itsenäisten kansallisvaltioiden tärkeitä toimia.
EnglishIt is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory.
On jokaisen suvereenin valtion oma asia päättää, kuka saa oleskella niiden alueella.
EnglishWe will have to live with the nonsense of this sovereign organization.
Meidän täytyy tulla toimeen tämän korkeaarvoisen tilaisuuden hölynpölyn kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sovereign":

sovereign