"sought-after" - Suomenkielinen käännös

EN

"sought-after" suomeksi

FI
EN

sought-after {adjektiivi}

volume_up
sought-after (myös: wanted)
In brief, it is a sought-after and attractive commodity, and often a country's main export product.
Lyhyesti sanottuna kyseessä on haluttu ja houkutteleva kauppatavara, joka on usein valtion tärkein vientituote.
The Czech Republic is the best prepared candidate: it already has a sought-after conference centre for scientists and businessmen.
Tšekin tasavalta on parhaiten valmistautunut ehdokas: sillä on jo haluttu konferenssikeskus tiede- ja liikemiehille.

Esimerkkejä "sought-after"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn good times they are sought after, only to be sacked when times are hard.
Hyvinä aikoina heitä houkutellaan töihin ja huonoina aikoina heidät potkitaan pois.
EnglishThe properties of stability and surface activity are what have made PFOS a much sought-after chemical.
Juuri PFOS-yhdisteiden vakaus ja pinta-aktiivisuus ovat tehneet niistä hyvin haluttuja kemikaaleja.
EnglishIn brief, it is a sought-after and attractive commodity, and often a country's main export product.
Lyhyesti sanottuna kyseessä on haluttu ja houkutteleva kauppatavara, joka on usein valtion tärkein vientituote.
EnglishAs for relations with Russia, they are the much sought after counterpart to competition with the USA.
Venäjän-suhteista totean, että ne ovat kipeästi kaivattu vastine Yhdysvaltojen kanssa käytävälle kilpailulle.
EnglishTherefore, we should not be surprised if agricultural commodities are now also a sought-after trading objective.
Siksi meidän ei pitäisi yllättyä, jos maataloushyödykkeet ovat nyt myös haluttuja kaupan kohteita.
EnglishThey can also provide the European Union with much sought-after security in both the energy and transport sectors.
Ne voivat myös tarjota Euroopan unionille kipeästi kaivatun turvan sekä energia- että liikennealoilla.
EnglishThe Czech Republic is the best prepared candidate: it already has a sought-after conference centre for scientists and businessmen.
Tšekin tasavalta on parhaiten valmistautunut ehdokas: sillä on jo haluttu konferenssikeskus tiede- ja liikemiehille.
EnglishAt the same time, the European Council made official the creation of a Globalisation Adjustment Fund, which was widely sought after by our fellow citizens.
Samalla Eurooppa-neuvosto perusti virallisesti globalisaatiorahaston, jota kansalaiset ovat niin laajalti vaatineet.
EnglishGreat credit is due to the Council for taking on board so many of the amendments Parliament sought to bring forward after first reading.
Neuvostolle kuuluu suuri kiitos siitä, että se hyväksyi niin monta niistä tarkistuksista, joita parlamentti esitti ensimmäisen käsittelyn jälkeen.
EnglishGranting a visa-free regime to Russia would transform the Russian passport into a golden document sought after in Georgia, Moldova and Ukraine.
Viisumivapausjärjestelmän myöntäminen Venäjälle muuntaisi Venäjän passin Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa halutuksi kultaiseksi asiakirjaksi.
EnglishNaturally, I defer to the wishes of Parliament, after having sought to explain the reasons why I have brought this possibility to the attention of Parliament.
Toimin luonnollisesti parlamentin tahdon perusteella sen jälkeen, kun selvitin syyt, miksi toin tämän mahdollisuuden esille parlamentissa.
EnglishThe proposals on simplifying the rules have been long sought after and expected by users of EU funds and come in response to the recommendations from us and from the European Court of Auditors.
EU:n varojen käyttäjät ovat pyytäneet pitkään ja odottaneet ehdotuksia sääntöjen yksinkertaistamisesta.
EnglishBefore the 1992 reform of the common agricultural policy, the report on agricultural prices was one of the most sought-after and most prestigious reports.
Ennen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta vuonna 1992 maataloushintoja koskeva mietintö oli yksi tavoitelluimmista ja arvostetuimmista mietinnöistä.
EnglishHigh standards are required not only of drivers, but also of welders, doctors and nurses, who are so highly sought after in the old EU Member States.
Niin kuljettajien kuin hitsaajien, lääkärien ja sairaanhoitajienkin, jotka ovat hyvin kysyttyjä vanhoissa EU:n jäsenvaltioissa, on täytettävä korkeat standardit.
EnglishThe truth is that the damaging examples of this much sought after mobility of companies and employers are still shocking public opinion in my country even today.
Totuus on, että yritysten ja työntekijöiden kauan janotusta liikkuvuudesta saadut kokemukset herättävät vielä nykyäänkin pahaa verta kansalaisten keskuudessa.
EnglishThe sought-after aims cannot be achieved by the Member States alone and must therefore be realised at Community level on account of their transnational nature.
Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa yksin asetettuja tavoitteita, ja siksi nämä tavoitteet on toteutettava niiden rajat ylittävän luonteen vuoksi yhteisön tasolla.
EnglishThese accumulators are much sought-after for their operational reliability in critical conditions, which makes it difficult to introduce alternative products.
Ne ovat hyvin kysyttyjä sen vuoksi, että ne ovat toimintavarmoja kriittisissä olosuhteissa, minkä vuoksi vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöön ottaminen on vaikeaa.
EnglishThe sought-after flexibilities must be utilised by businesses in order to gain in competitiveness and to increase their production base and sales in Europe and worldwide.
Yritysten on hyödynnettävä tavoiteltuja joustoja, jotta parannetaan kilpailukykyä ja kasvatetaan niiden tuotantopohjaa ja myyntiä Euroopassa ja muualla.
English. - Madam President, last week there was jubilation in some quarters over the major breakthrough in the long sought-after 'open skies' agreement.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, viime viikolla tietyillä tahoilla juhlittiin läpimurtoa, joka saavutettiin pitkään tavoitellun open skies -sopimuksen suhteen.
EnglishAfter Berlin sought to protect the Union's financial ability to act, the Cologne summit will now endeavour also to protect and strengthen its political ability to act in the long term.
Kölnin huippukokouksessa tavoitteena on ainoastaan varmistaa ja vahvistaa unionin taloudellisen toimintakyvyn ohella myös unionin pitkän aikavälin poliittinen toimintakyky.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sought-after":

sought-after
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sought-after" suomeksi

after prepositio
after konjunktio
to go after verbi
to name after verbi
to take after verbi
to come after verbi