"solvent" - Suomenkielinen käännös

EN

"solvent" suomeksi

FI
EN

solvent {adjektiivi}

volume_up
The middle class is solvent and is interested in learning about the world, travelling, relaxing and shopping.
Keskiluokka on vakavarainen ja haluaa tutustua maailmaan, matkustaa, rentoutua ja tehdä ostoksia.
Whether or not the company should be considered to have been solvent during the time leading up to the crisis has several consequences.
Sillä, olisiko yrityksen katsottava olleen vakavarainen kriisiä edeltäneenä aikana vai ei, on monia seurauksia.

Esimerkkejä "solvent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishInhaling the solvent called DEGME is harmful to human health.
DEGMEn hengittäminen on haitallista ihmisten terveydelle.
EnglishThe middle class is solvent and is interested in learning about the world, travelling, relaxing and shopping.
Keskiluokka on vakavarainen ja haluaa tutustua maailmaan, matkustaa, rentoutua ja tehdä ostoksia.
EnglishFor almost 15 years Du Pont de Nemours has used CFC-11 as a solvent to produce a polyurethane fleece.
Du Pont de Nemours on lähes 15 vuoden ajan käyttänyt CFC-11: tä liuottimena polyuretaanikuidun valmistuksessa.
EnglishWe have the most solvent internal market in the world.
Meillä on maailman maksukykyisimmät sisämarkkinat.
EnglishIt ensures that credit institutions are solvent and it is an important consumer protection measure for the people of Europe.
Se takaa, että luottolaitokset ovat vakavaraisia, ja on Euroopan kansalaisten kannalta tärkeä kuluttajansuojatoimi.
EnglishWhether or not the company should be considered to have been solvent during the time leading up to the crisis has several consequences.
Sillä, olisiko yrityksen katsottava olleen vakavarainen kriisiä edeltäneenä aikana vai ei, on monia seurauksia.
EnglishThe letter from the Presidents and Prime Ministers of the five solid and solvent countries should not be forgotten and pushed aside.
Viiden vakaan ja maksukykyisen valtion presidenttien ja pääministerien kirjettä ei pitäisi unohtaa ja sysätä sivuun.
EnglishDu Pont de Nemours now calls its solvent a processing agent but that is just a trick to allow them to continue to use CFC-11.
Du Pont de Nemours kutsuu liuotinta nyt prosessointiaineeksi, mutta se vain hämää, jotta se voisi edelleen käyttää CFC-11: tä.
EnglishMr Ettl' s second report provides greater guarantees that insurance undertakings other than life assurance undertakings will remain solvent too.
Myös Ettlin toisessa mietinnössä käsitellään tärkeitä henkivakuutuksia koskevan maksukyvyn mahdollistamiseksi.
EnglishHowever, reduced competitiveness is often cited as a reason not to use products which have a lower solvent content but a higher price.
Nykyisin sanotaan usein, että kalliimpia vähän liuottimia sisältäviä tuotteita ei käytetä, koska se heikentäisi kilpailukykyä.
EnglishWith such measures we are bound to push up the deficits where countries have them and make the solvent countries more solvent.
Näillä toimenpiteillä teemme pakosta alijäämäisistä valtioista vieläkin alijäämäisempiä ja vakavaraisista valtioista vieläkin vakavaraisempia.
EnglishIt is often some of the richest and most powerful companies that are involved, therefore those responsible are solvent.
Tällaista sattuu usein kaikkein rikkaimmille ja vaikutusvaltaisimmille yrityksille, ja tällöin tapahtumista vastuussa olevat tahot ovat maksukykyisiä.
EnglishWe need solvent financial institutions, a stable financial system and, above all, the restoration of the flow of credit into the real economy.
Tarvitsemme vakavaraisia rahoituslaitoksia, vakaan rahoitusjärjestelmän ja, ennen kaikkea, luottovirta on palautettava reaalitalouteen.
EnglishIt’s their responsibility to remain viable and solvent, and to check the creditworthiness of borrowers and thus to manage the risks they assume.
Niiden vastuulla on huolehtia omasta toimintakyvystään ja vakavaraisuudestaan sekä hallita riskejä varmistamalla lainanhakijoiden luottokelpoisuus.
EnglishIt is their responsibility to remain viable and solvent, checking the creditworthiness of borrowers and thereby managing the risks that they take on.
Niiden vastuulla on huolehtia omasta toimintakyvystään ja vakavaraisuudestaan sekä hallita riskejä varmistamalla lainanhakijoiden luottokelpoisuus.
EnglishI believe that the substitution of low-solvent products for high-solvent products is a powerful way of helping industry to be innovative.
Runsaasti liuottimia sisältävien tuotteiden korvaaminen vähän liuottimia sisältävillä tuotteilla on mielestäni teollisuudelle vahva keino toimia innovatiivisesti.
EnglishThe fact that the UK authorities always considered Equitable Life solvent also had repercussions on customers and authorities in other Member States.
Sillä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat aina pitäneet Equitable Life -yhtiötä vakavaraisena, on seurauksia muiden maiden asiakkaille ja viranomaisille.
EnglishThis is what the Cabrol report recommends, when it considers the different human, sanitary and economic factors linked to the reduction of solvent emissions.
Näin Cabrolin mietinnössä tehdään ottamalla huomioon eri inhimilliset, terveyttä koskevat ja taloudelliset tiedot, jotka liittyvät liuotinpäästöjen vähentämiseen.
EnglishExceptions, in the form of reduction schedules, will only be allowed when it can be proved that low-solvent and solvent-free substitutes can be used.
Poikkeukset, niin sanotut vähentämissuunnitelmat, pitäisi sallia vain, kun laitoksessa käytetään aineita, jotka todistettavasti sisältävät vähän tai eivät ollenkaan liuottimia.
EnglishOur agriculture is firstly intended to provide - to guarantee - food security for 450 million Europeans, but we must also take our place on solvent markets.
Maataloutemme on ensinnäkin tarkoitus tarjota - taata - elintarviketurvallisuus 450 miljoonalle eurooppalaiselle, mutta meidän on myös otettava paikkamme maksukykyisillä markkinoilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "solvent":

solvent
Muita sanoja