"solvency" - Suomenkielinen käännös

EN

"solvency" suomeksi

EN

solvency {substantiivi}

volume_up
solvency
The more wide-ranging reform in this area will come with Solvency II.
Laajakantoisempi uudistus tällä alalla tapahtuu Solvenssi II:n avulla.
Solvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
Haluan aloittaa toteamalla, että Solvenssi II tuli pahasti myöhässä.
Solvenssi II - hankkeen vaikutus rahoitusjärjestelmän vakauteen
solvency
As we can see, both liquidity and solvency can soon vanish.
Kuten olemme nähneet, sekä maksukyky että vakavaraisuus voivat kadota nopeasti.
solvency (myös: solidity)
As we can see, both liquidity and solvency can soon vanish.
Kuten olemme nähneet, sekä maksukyky että vakavaraisuus voivat kadota nopeasti.
If there are several ways of calculating solvency, how is it possible to make a proper analysis?
Jos vakavaraisuus voidaan selvittää usealla eri laskutavalla, miten on mahdollista tehdä asianmukainen analyysi?
Policyholders should be able to rely on their financial institutions and the fact that their solvency is ensured.
Vakuutuksenottajien pitäisi voida luottaa rahoituslaitoksiinsa ja siihen, että niiden vakavaraisuus on turvattu.

Esimerkkejä "solvency"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis liquidity and solvency crisis is increasingly affecting the real economy too.
Tämä maksuvalmius- ja vakavaraisuuskriisi vaikuttaa koko ajan enemmän myös reaalitalouteen.
EnglishOpinion on the Solvency Ratio Directive (CON/1996/7)24.9.1996, pdf 12 kB, en
Lausunto vakavaraisuussuhdetta koskevasta direktiivistä (CON/1996/7)24.9.1996, pdf 12 kB, en
EnglishThat is why Solvency II is intended to provide the right starting points and incentives.
Sen vuoksi Solvenssi II -direktiivillä halutaan tarjota oikeita lähtökohtia ja kannustimia.
EnglishThis revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.
Direktiiviä tarkistettaessa siihen sisällytettäisiin myös eläkerahastojen vakavaraisuussääntöjä.
EnglishThe more wide-ranging reform in this area will come with Solvency II.
Laajakantoisempi uudistus tällä alalla tapahtuu Solvenssi II:n avulla.
EnglishMr Ettl' s report concerns the solvency of life assurance undertakings.
Ettlin mietinnössä käsitellään henkivakuutuksia koskevaa maksukykyä.
EnglishAs we can see, both liquidity and solvency can soon vanish.
Kuten olemme nähneet, sekä maksukyky että vakavaraisuus voivat kadota nopeasti.
EnglishThis will be a good way of giving the Transport Policy the solvency and credibility that it needs.
Tämä on hyvä keino antaa liikennepolitiikalle sen tarvitsema kantavuus ja uskottavuus.
EnglishSolvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
Haluan aloittaa toteamalla, että Solvenssi II tuli pahasti myöhässä.
EnglishAs a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.
Vakavaraisuutensa heikkenemisen seurauksena niiden täytyi myös myydä varojaan tappiolla.
EnglishSo will Solvency II, which is Basel's broad equivalent for the insurance sector.
Sama koskee Solvenssi II -direktiiviä, joka on sijoitusalalle suunnattu laaja versio Basel II -direktiivistä.
EnglishWe are moving from a liquidity problem to a solvency problem.
Olemme siirtymässä maksuvalmiusongelmasta vakavaraisuusongelmaan.
EnglishWhat we are doing here is essentially a warm-up for Solvency II.
Se, mitä nyt teemme, luo olennaisesti pohjaa Solvenssi II:lle.
EnglishPolicy-holders of Lloyd's have a right and need to know whether the solvency rules were being respected.
Lloyd'sin vakuutuksenottajilla on oikeus ja tarve tietää, noudatettiinko solvenssisääntöjä.
EnglishMadam President, I am pleased that Solvency II has at last reached the point of decision.
(EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siitä, että Solvenssi II on viimein saavuttanut päätöksentekopisteen.
EnglishInsurance and reinsurance (Solvency II) (recast) (
Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) (
EnglishWhat we have proposed in Solvency II and in the Capital Requirements Directive is the strict minimum we need.
Se, mitä ehdotamme Solvenssi II -direktiivissä sekä vakavaraisuusdirektiivissä, on ehdoton minimi.
EnglishFinally, an adequate supervisory structure is essential to guarantee the financial solvency of our institutions.
Lopuksi tarvitaan riittävää valvontajärjestelmää laitostemme rahallisen vakauden turvaamiseksi.
EnglishMany of them are still languishing on the edge of solvency.
Monet niistä viruvat yhä maksukyvyttömyyden partaalla.
EnglishThere, you have pointed to the importance of Solvency II.
Siinä olette huomauttaneet Solvenssi II:n merkityksestä.