"solidarity" - Suomenkielinen käännös

EN

"solidarity" suomeksi

EN

solidarity {substantiivi}

volume_up
solidarity
At times such as these, European solidarity becomes truly meaningful.
Tällaisina aikoina Euroopan solidaarisuus osoittaa todellisen merkityksensä.
Solidarity and subsidiarity are the basic principles of the European social model.
Solidaarisuus ja toissijaisuus ovat eurooppalaisen sosiaalimallin perusperiaatteet.
Solidarity is particularly important in obtaining secure energy supplies.
Solidaarisuus on erityisen tärkeää energian toimitusvarmuuden turvaamisessa.
We therefore understand what solidarity and mutual support means.
Näin ollen me ymmärrämme, mitä yhteisvastuu ja molemminpuolinen tuki merkitsevät.
The EU could really do a lot about this: exchange of information, support and solidarity.
EU voisi tehdä näissä asioissa todella paljon: tietojenvaihto, tuki ja solidaarisuus.
Yet the 'aid' given by the EU seems to have had little to do with solidarity.
EU:n myöntämä "tuki" vaikuttaa kuitenkin liittyneen hyvin vähän solidaarisuuteen.

Esimerkkejä "solidarity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
Meidän on osoitettava yhteisön vastuu, joka korostuu solidaarisuusperiaatteessa.
EnglishIt destroyed people's moral values, traditions, solidarity, and self-confidence.
Se tuhosi ihmisten moraaliarvot, perinteet, solidaarisuuden ja itseluottamuksen.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishThis goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
Tämä on vastoin yhteisvastuuperiaatetta, jonka tulisi koskea energiapolitiikkaa.
EnglishAllow me to focus attention on an issue concerning the European Solidarity Fund.
Sallikaa minun keskittyä Euroopan solidaarisuusrahastoon liittyvään aiheeseen.
EnglishWe will not change our overall objectives of prosperity, solidarity and security.
Emme muuta yleisiä vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden tavoitteitamme.
EnglishThe greatest social benefit, the greatest solidarity, is for people to have jobs.
Suurin sosiaalinen etu ja suurinta yhteisvastuuta on se, että ihmisillä on työtä.
EnglishMr President, we are, in principle, in favour of setting up the Solidarity Fund.
Arvoisa puhemies, kannatamme periaatteessa solidaarisuusrahaston perustamista.
EnglishAnd as a gesture of solidarity, we withdrew all TV commercials and
kunnioitettiin Yhdysvaltoihin kohdistuneissa terrori-iskuissa kuolleiden muistoa.
EnglishWe need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
Kaikkien jäsenvaltioiden ja unionin on osoitettava todellista yhteenkuuluvuutta.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Olemme kuulleet yhteisvastuun ja myötätunnon ilmaisuja sekä tarjouksia avusta.
EnglishThis proved that it is not easy to implement the concept of European solidarity.
Tämä osoitti, ettei EU:n yhteisvastuun käsitettä ole helppo toteuttaa käytännössä.
English(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
(EL) Tärkeä sana, joka puuttuu maahanmuutto-ohjelmista, on sana "yhteisvastuu".
EnglishThen there is also the solidarity among Member States within the European Union.
Tarvitaan myös Euroopan unionin sisäistä, jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta.
EnglishWe have to maintain solidarity between the Member States on this whole issue.
Meidän on säilytettävä tässä kysymyksessä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus.
EnglishWe cannot apply the solidarity which is a guiding principle of all our efforts.
Emme voi harjoittaa solidaarisuutta, joka on kaiken toimintamme johtoperiaate.
EnglishThere too, we spoke of the principle of solidarity, and we approved a document.
Tässäkin yhteydessä puhuimme solidaarisuusperiaatteesta ja hyväksyimme asiakirjan.
EnglishCould it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Onko siis solidaarisuuden maailmanlaajuistuminen tämän käsitteen ulkopuolella?
EnglishSolidarity between Member States must be translated from an idea into reality.
Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu on siirrettävä ajatuksen tasolta käytäntöön.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
EU:n on aika ryhtyä toimiin ja osoittaa yhteisvastuuta Islantilaisia kohtaan.