EN

soft {adjektiivi}

volume_up
The Commission is too soft on this issue and it needs to be more radical.
Komissio on tässä kysymyksessä liian pehmeä: sen on toimittava rohkeammin.
In my opinion, a real soft landing requires more of an increase than 1%.
Mielestäni todellinen pehmeä lasku edellyttää enemmän kuin yhden prosentin lisäystä.
Let there be a 'soft landing', let there be a preparatory period for the milk producers.
Annetaan pudotuksen olla pehmeä, annetaan maidontuottajille aikaa valmistautua asiaan.
EU:n tavallinen, lempeä retoriikka ei nyt riitä.
All in all, the new euro zone will be soft on large enterprises but hard on the small ones.
Kaiken kaikkiaan uudesta euroalueesta tulee lempeä suuryrityksille, mutta kova pienyrityksille.
Käsiteltävänämme oleva päätöslauselma on suoraan sanoen hyvin lempeä.
soft (myös: charming, gentle, sweet, lovey-dovey)
volume_up
hempeä {adj.}
soft (myös: flaccid, limp)
volume_up
lötkö {adj.}

Esimerkkejä "soft"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWill the money be frozen or will some other more-or-less soft solution be found?
Jäädytetäänkö varat vai etsitäänkö jokin muu enemmän tai vähemmän pehmeä ratkaisu?
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Emme saa tinkiä riippumattomuudesta emmekä hintavakaudesta missään oloissa.
EnglishCommissioner, there are two issues Polish soft fruit growers cannot understand.
Arvoisa komission jäsen, puolalaiset marjanviljelijät eivät voi käsittää kahta asiaa.
EnglishTo embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
Salliva asenne niin kutsuttuja mietoja huumausaineita kohtaan olisi tuhoisaa.
EnglishYet we have been told that a soft landing is all we can hope for in Hong Kong.
Meille on kuitenkin kerrottu, että Hongkongilta voidaan odottaa vain pehmeää laskua.
EnglishFor a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
Jos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
EnglishThe thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
EU-slangissa on kuitenkin tapana puhua ”suositusluontoisista säädöksistä”.
EnglishI believe that preparing for the soft landing following 2015 is an important issue.
Vuoden 2015 jälkeiseen pehmeään laskuun valmistautuminen on mielestäni tärkeä seikka.
EnglishIt was wrongly stated in the discussions that so-called soft drugs are harmless.
Keskusteluissa todettiin perusteetta, että niin sanotut miedot huumeet ovat vaarattomia.
EnglishIt must be absolutely clear that taking a risk-based approach is not a soft option.
On oltava täysin selvää, että riskipohjainen lähestymistapa ei ole pehmeä vaihtoehto.
English   Mr President, I would warn against the terms ‘soft’ and ‘hard’ drugs.
   Arvoisa puhemies, varoittaisin termien "miedot" ja "kovat" huumeet käytöstä.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Mielestäni tähänastiset toimenpiteemme ovat olleet aivan liian pehmeitä.
EnglishIt had been intended as an assessment of the use of sweeteners in soft drinks in Denmark.
Se oli tarkoitettu arvioksi makeutusaineiden käyttämisestä limonadeissa Tanskassa.
EnglishIt has already been stated here that the Ugandan Government is no soft touch.
Täällä on jo todettu, ettei Ugandan hallitus ole mikään puhdas pulmunen.
EnglishWe are, in that sense, adherents of what is usually called the EU’s soft power.
Tässä mielessä me kannatamme sitä, mitä on tapana kutsua pehmeää valtaa käyttäväksi EU:ksi.
EnglishPhthalates in soft PVC, though, are no more than the tip of the iceberg.
Pehmennetyn PVC:n sisältämät ftalaatit ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.
EnglishIn my opinion, a real soft landing requires more of an increase than 1%.
Mielestäni todellinen pehmeä lasku edellyttää enemmän kuin yhden prosentin lisäystä.
EnglishThe Commission is too soft on this issue and it needs to be more radical.
Komissio on tässä kysymyksessä liian pehmeä: sen on toimittava rohkeammin.
EnglishIn the Netherlands, the use of soft drugs has been permitted for the past twenty years.
Pehmeiden huumausaineiden käyttö on ollut sallittua Alankomaissa jo runsaat 20 vuotta.
EnglishThis will give these areas a soft landing, when they come off regional support.
Se antaa näille alueille pehmeän laskun, kun ne menettävät aluetuen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "soft":

soft
soft palate
English
soft soap