"smog" - Suomenkielinen käännös

EN

"smog" suomeksi

volume_up
smog {subst.}

EN smog
volume_up
{substantiivi}

smog
volume_up
savusumu {subst.}
Savusumu lisääntyy yhä.
After all, the level of volatile organic substances has to come down as well in order to eliminate summer smog altogether.
Sillä myös haihtuvien orgaanisten aineiden määrää pitää saada alhaisemmaksi, jotta kesäinen savusumu saadaan lopullisesti poistettua.
smog
volume_up
smogi {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smog":

smog
English

Esimerkkejä "smog"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
On kysymys happamoitumisesta, perinteisestä ilman saastumisesta ja otsonisumusta.
EnglishThey also contribute to the creation of ozone and summer smog.
Ne vaikuttavat myös otsonin ja kesäajoille tyypillisen savusumun syntymiseen.
EnglishThey are the first to suffer under the current smog blanket, not the aircraft captains and car drivers in Manaus.
Intiaanit ovat nykyisen savusumun ensimmäiset uhrit, eivät Manausin lentäjät ja autoilijat.
EnglishOur instrument took this image of the veil of Venus, which turned out to be a smog of sulfuric acid.
Laitteemme otti tämän kuvan Venuksen hunnusta, joka osoittautui rikkihaposta muodostuneeksi savusumuksi.
EnglishBack in July 1995, Strasbourg was labouring under ozone smog.
Heinäkuussa 1995 Strasbourg huokaili savusumussa.
EnglishThe Council of Environment Ministers only wishes to provide an interim solution to the problem of summer smog by 2010.
Ympäristöministerien neuvosto haluaa ratkaista kesäisen saastesumun ongelman vuonna 2010 vain puoliksi.
EnglishOzone smog is now to be found everywhere in Europe.
Savusumua esiintyy nyt kaikkialla Euroopassa.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Davies has drafted a sterling report on summer smog.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kollega Davies on laatinut erinomaisen mietinnön kesäisestä saastesumusta.
EnglishFinally, smog.
Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan savusumusta.
EnglishIn many Member States, health problems in connection with ground-level ozone and smog have increased considerably in recent years.
Monissa jäsenvaltioissa alailmakehän otsoniin ja savusumuun liittyvät terveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina.
EnglishIt is one thing to explain to people that they should not go out when there is smog, but it is another matter to prevent smog from arising.
On nimittäin aivan eri asia selittää ihmisille, ettei heidän pidä mennä ulos savusumun vallitessa kuin estää savusuvun syntyminen.
EnglishThe significance of no more ozone smog and far less acidification outweighs the short-term interest of a few manufacturers.
Se, että otsonisavusumua ei esiinny enää ja että happamoitumista tapahtuu vähemmän, on tärkeämpi asia kuin joidenkin tuottajien lyhyen aikavälin edut.
EnglishIn areas with a lot of businesses which use these chemicals, the discharge contributes to creating smog with its subsequent health problems.
Niillä alueilla, joilla on paljon näitä aineita käyttäviä yrityksiä, syntyy savusumua, joka tuo mukanaan omat terveydelliset haittavaikutuksensa.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Lange for producing another excellent report on an important issue, that of atmospheric pollution and ozone smog.
Arvoisa puhemies, kiitokset kollega Langelle jälleen kerran erinomaisesta mietinnöstä, joka koskee tärkeää asiaa: ilman saastumista ja otsonisumua.
EnglishWe thought that with the clean air laws of the postwar years pollution had been confined to pictures of smog-wreathed factories in the history books.
Luulimme, että sodanjälkeisten vuosien puhdasta ilmaa koskevilla laeilla saasteet olisi suljettu historiankirjojen kuviin savusumun peittämistä tehtaista.
EnglishMy group and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy propose to consign summer smog to the past by 2020.
Ryhmäni ja ympäristönsuojeluvaliokunta esittävät, että kesäinen saastesumu on menneisyyttä vuonna 2020. Se on mahdollista, jos lopetetaan kokonaan saastuttavan aineen NOx:n käyttö.
EnglishIt has paralysed the traffic in northern Italy over the past couple of weeks and, during the summer months, countries such as Denmark and Sweden also suffer with ozone smog.
Pohjois-Italiassa liikenne pysäytettiin viime viikkojen aikana. Kesäkuukausina myös sellaiset maat kuten Tanska ja Ruotsi kärsivät savusumusta.
EnglishThis Directive is thus an important step towards reducing the precursors to ground level ozone and therefore to fighting Europe's summer smog.
Siten tämä direktiivi on tärkeä toimenpide lähellä maanpintaa olevan otsonin määrää kasvattavien aineisten vähentämiseksi ja siten kesällä syntyvän savusumun torjumiseksi Euroopassa.
EnglishAn earlier generation was faced with smog and it tackled that with Clean Air Acts, which stopped coal burning in homes, in industries and on railways.
Aikaisempi sukupolvi joutui kohtaamaan savusumua, jota koskeva ongelma ratkaistiin ilmanlaatua koskevilla laeilla, joilla lopetettiin hiilen poltto kodeissa, teollisuudessa ja rautateillä.
EnglishIf we want to combat acidification, manure pollution and smog formation, we need to reduce the emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxide, ammonia and volatile organic substances.
Happamoitumisen, rehevöitymisen ja savusumun muodostumisen torjuminen vaatii rikkioksidi-, typpioksidi-, ammoniakkipäästöjen ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämistä.