"slurry" - Suomenkielinen käännös

EN

"slurry" suomeksi

EN

slurry {substantiivi}

volume_up
Siipikarja ja lanta ja liete.
Slurry could be contained on the farm and could be changed into biogas, and the waste from that could then be spread on the land.
Liete voitaisiin säilyttää tilalla ja muuntaa biokaasuksi, ja tästä syntyvä jäte voitaisiin sitten levittää pellolle.
slurry (myös: mire, muck, silt, sludge)

Esimerkkejä "slurry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt lays down that slurry processed into biogas suddenly becomes a waste product.
Siinä säädetään, että lietteestä tuotetusta biokaasusta tuleekin yhtäkkiä jätetuote.
EnglishIn the future, we need to consider whether slurry use can continue.
Meidän on pohdittava sitä, voidaanko lietteen käyttöä jatkaa.
EnglishThe Animal By-products Regulation lays down explicitly that exceptions apply to slurry.
Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevassa asetuksessa säädetään selkeästi, että poikkeukset koskevat lietettä.
EnglishIt will also affect their ability to spread slurry, and just the general losses that they have.
Tilanne vaikuttaa myös viljelijöiden mahdollisuuksiin levittää lietelantaa ja aiheuttaa heille yleisesti tappiota.
EnglishIt would now therefore be easier for a farmer to spread slurry on his fields than to process it into biogas.
Tästä syystä maanviljelijöiden on nyt helpompaa levittää lietettä pelloilleen kuin tuottaa siitä biokaasua.
EnglishLet us also bear in mind that biogas is produced from domestic waste, organic waste, slurry and manure.
Pitäkäämme siis mielessä, että biokaasua tuotetaan kotitalousjätteistä, orgaanisista jätteistä, lietteestä ja lannasta.
EnglishThe production of natural manure, liquid manure and slurry, furthermore, is not something that belongs within the scope of this directive.
Luonnonlannoitteen, lietelannan ja lietteen tuotanto ei kuulu myöskään tämän direktiivin soveltamisalaan.
EnglishCyanide used in processing the enriched slurry is reused and the residuals of cyanide are destroyed after the process.
Syanidi, jota käytetään rikastetun lietteen käsittelyssä, käytetään uudelleen, ja syanidin jäämät tuhotaan prosessin jälkeen.
EnglishIn particular, the requirements on manure and slurry duplicate the Nitrates Directive and the Water Framework Directive.
Erityisesti lantaa ja lietettä koskevat vaatimukset menevät nitraattidirektiivin ja vesipuitedirektiivin kanssa päällekkäin.
EnglishSlurry could be contained on the farm and could be changed into biogas, and the waste from that could then be spread on the land.
Liete voitaisiin säilyttää tilalla ja muuntaa biokaasuksi, ja tästä syntyvä jäte voitaisiin sitten levittää pellolle.
EnglishHere we use waste - slurry - and all the residue from slaughterhouses, which is a very good component in this production process.
Siihen käytetään jätettä - lietettä - ja kaikkia teurastamojätteitä, mitkä ovat erittäin hyviä aineosia tässä tuotantoprosessissa.
EnglishPoultry and Manure and Slurry.
EnglishI have voted against this amendment to avoid double regulation, as the Nitrates Directive suffices on manure and slurry.
Äänestin näitä tarkistuksia vastaan päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi, koska nitraattidirektiivissä käsitellään lantaa ja lietettä riittävästi.
EnglishI am thinking in particular of the cattle fodder they use and of the sanitary and environmental quality of slurry which they are likely to spread on their fields.
Ajattelen etenkin heidän nautakarjan ruokintaan käyttämiään tuotteita ja pelloilleen mahdollisesti levittämänsä puhdistusjätteen laatua terveyden ja ympäristön kannalta.
EnglishI believe that in Ireland, in particular, considerable damage has been done by illegal landfill sites and the abundant spreading of pig slurry by farmers on land.
Mielestäni erityisesti Irlannissa on aiheutunut huomattavaa vahinkoa laittomien kaatopaikkojen sekä sen vuoksi, että maanviljelijät levittävät maahan suuret määrät sikaloiden lietettä.