EN

sludge {substantiivi}

volume_up
If the sludge has leaked out, that would perhaps be useful, but definitely not if it is soaked in water.
Jos lietettä on päässyt ympäristöön, polttaminen saattaisi olla hyödyllistä, mutta ei missään tapauksessa, jos liete on liuenneena veteen.
The other matter is that you, Commissioner, said that the red sludge does not meet the criteria for hazardous waste and that our legislation is in proper order.
Toinen asia on se, että Te komission jäsen sanoitte, että punainen liete ei täytä vaarallisen jätteen kriteereitä ja että lainsäädäntömme on kunnossa.
It is hardly satisfactory for us simply to rely on the information supplied by the Hungarian authorities, with respect to what this red sludge actually contains, for example.
Ei ole todellakaan tyydyttävää, että olemme vain Unkarin viranomaisten toimittaman tiedon varassa muun muassa sen suhteen, mitä tämä punainen liete oikeasti sisältää.
sludge (myös: mire, muck, silt, slurry)
sludge (myös: mire, muck, mud, slop)
sludge (myös: suppository)
sludge

Esimerkkejä "sludge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the issue of sludge, could I ask the Commissioner to clarify the situation?
Saisinko vielä pyytää komission jäsentä selventämään tilannetta lietekysymyksessä?
EnglishThe next item is the Commission statement on the sludge catastrophe in Hungary.
(IT) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma lietekatastrofista Unkarissa.
EnglishThis is expected to resolve definitively the problem of sewage sludge management.
Tämän uskotaan ratkaisevan lopullisesti jätelietteen hallintaongelmat.
EnglishSewage sludge and waste cannot be permitted to be used in animal feed.
Yhdyskuntalietettä ja -jätettä ei voida sallia käytettävän eläinten rehuksi.
English(HU) Ladies and gentlemen, today I would like to talk about the red sludge disaster in Hungary.
(HU) Hyvät kollegat, haluaisin tänään puhua Unkarin punaisen mudan katastrofista.
EnglishLet us be honest: this red sludge is not considered hazardous waste?
Olkaamme rehellisiä: tätä punalietettäkö ei katsota vaaralliseksi jätteeksi?
EnglishEven the incineration of sewage sludge is deemed useful – by definition.
Jopa jätevedenpuhdistamojen lietteen polttamista pidetään määritelmän mukaan hyödyllisenä.
EnglishA civil protection expert photographing the damage caused to wildlife by red sludge in Hungary.
Pelastuspalveluasiantuntija kuvaamassa myrkkyvuodon aiheuttamia luonnontuhoja Unkarissa
EnglishDefining 'sludge? in the Annex might help clarify the situation.
"Liejun" määritteleminen liitteessä auttaisi selkeyttämään tilannetta.
EnglishFinally, Commissioner, you spoke of mitigating the effects of the sludge.
Vielä viimeinen kysymykseni. Arvoisa komission jäsen, puhuitte lietteen vaikutusten lieventämisestä.
EnglishTowards the end of the debate on the matter, a number of details concerning sludge and waste water came up.
Asian käsittelyn lopussa on tullut esiin joukko lietettä ja jätevettä koskevia yksityiskohtia.
EnglishThere have been questions relating to the recycling of red sludge.
On esitetty kysymyksiä punalietteen kierrätyksestä.
EnglishA spill from a reservoir containing highly toxic red sludge cost the lives of at least three people.
Erittäin myrkyllistä punaista lietettä sisältäneen tankin vuoto aiheutti ainakin kolmen ihmisen kuoleman.
EnglishMachinery and staff continue to work on the removal of the red sludge and its disposal in appropriate sites.
Koneet ja työntekijät poistavat jatkuvasti lietettä ja siirtävät sitä tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.
EnglishThis holds true especially for the incineration of harmless sludge produced by the paper and cellulose industry.
Tämä pätee erityisesti paperin ja selluloosan tuotannossa syntyvän haitattoman lietteen polttamiseen.
EnglishThere is no way you can produce feed from sludge.
Lietteestä ei ole mitään mahdollisuutta tuottaa rehua.
EnglishThe list is endless, not to mention the sewage sludge.
Lista on loputon, puhumattakaan jätelietteestä.
EnglishI would like to raise one issue which has not yet been mentioned, and that is the matter of heavy metals in sewage sludge.
Nostan esiin yhden asian, jota täällä ei ole mainittu, ja se on raskasmetallit yhdyskuntalietteessä.
EnglishFor us in Germany, sewage sludge is waste and does not, under any circumstances, belong in feedingstuffs.
Jätelietteet ovat meille Saksassa jätettä, ja on samantekevää, miten ne sinne joutuvat, ne eivät kuulu rehun joukkoon!
EnglishEqually it reflects our experiences of recent food alerts in such areas as dioxin and sludge, as well as the BSE crisis.
Siinä näkyvät niin ikään viime aikoina saadut kokemukset dioksiini- ja lieteskandaaleista sekä BSE-kriisi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sludge":

sludge