"to slow down" - Suomenkielinen käännös

EN

"to slow down" suomeksi

Esimerkkejä "to slow down"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
Pirstoutuminen lisää kiintolevyn työtaakkaa, mikä voi hidastaa tietokonetta.
EnglishToo many of these programs opening at the same time can slow down your computer.
Jos liian monta tällaista ohjelmaa avautuu yhtä aikaa, se voi hidastaa tietokonettasi.
EnglishSo, it will slow down, but - it must be stressed - there will not be a recession.
Vaikka kasvu siis hidastuu, taantumaa ei kuitenkaan ole, ja tätä on tärkeää korostaa.
EnglishUnnecessary files on your hard disk take up disk space and can slow down your computer.
Kiintolevyn tarpeettomat tiedostot vievät levytilaa ja hidastavat tietokonetta.
EnglishYou can move things around, speed it up or slow it down—it’s up to you.
Voit siirtää kohteita tai vaikkapa nopeuttaa tai hidastaa kuvaa – sinä päätät.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Emme saa antaa rahoituskriisin hidastaa siirtymistä vihreään talouteen.
EnglishHowever, ActiveX can also pose security risks and slow down your computer.
ActiveX voi kuitenkin aiheuttaa tietoturvariskejä ja hidastaa tietokonetta.
EnglishFor that reason, it is vital that we prevent, or at least slow down, climate change.
Siksi ilmastonmuutoksen torjuminen tai ainakin hidastaminen on ensiarvoisia tehtäviämme.
EnglishAnd events are always happening in the Member States to slow things down.
Tietenkin jäsenvaltioissa esiintyy tilanteita, jotka vaikeuttavat tapahtumien kulkua.
EnglishKey economic reforms have been neglected too, and this has resulted in a slow-down in growth.
Tärkeät talousuudistukset on myös lyöty laimin, minkä takia kasvu on hidastunut.
EnglishThis is not a crisis or an economic recession but just a slow-down in growth.
Kyse ei ole kriisistä eikä taloudellisesta lamasta, vaan pelkästään kasvun hidastumisesta.
EnglishWhile it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa, mutta sitä ei voida täysin pysäyttää.
EnglishThis should not, however, slow down the prompt implementation of the directive.
Tämä ei saa kuitenkaan hidastaa direktiivin nopeaa täytäntöönpanoa.
EnglishDuring times of heavy computer virus outbreaks, the Internet can slow down.
Internet saattaa hidastua myös silloin, kun jokin tietokonevirus leviää nopeasti verkossa.
EnglishDo not allow the xenophobes and the anti-Europeans to slow us down.
Älkäämme antako ulkomaalaisten vastustajien ja unionin vastustajien hidastaa meitä.
EnglishSome antivirus software might prevent SP1 from installing, or might slow down the installation.
Jotkin virustorjuntaohjelmat saattavat estää SP1:n asentamisen tai hidastaa sitä.
EnglishSome antivirus software might prevent SP2 from installing, or might slow down the installation.
Jotkin virustorjuntaohjelmat saattavat estää SP2:n asentamisen tai hidastaa sitä.
EnglishThen things rather oddly began to slow down and people started to say that the crisis was over.
Sitten tuli kummallinen hyytyminen ja alettiin puhumaan siitä, että kriisi on ohi.
English15:37 I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
15:37 Ensimmäiset viisi minuuttia veden alla yritin epätoivoisesti alentaa sykettäni.
EnglishThis would only complicate and slow down the decision-making process.
Siten päätöksentekoprosessit vain hankaloituisivat ja hidastuisivat.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to slow down" suomeksi

slow adjektiivi
down adjektiivi
down adverbi
down substantiivi
Finnish
to break down verbi
to go down verbi
Finnish
to down verbi
Finnish
to fall down verbi