EN

slow {adjektiivi}

volume_up
For example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
Esimerkiksi Schengenin sopimukseen liittyminen oli hidas ja erittäin hankala prosessi.
The slow extinguishing of countless lives is just not dramatic enough, it would appear.
Lukemattomien elämien hidas sammuminen ei vain näytä olevan tarpeeksi dramaattista.
As you know the slow process of ratification is a problem in other areas as well.
Hidas ratifiointiprosessi on tunnetusti ongelma myös muilla alueilla.
Sometimes that progress is rapid and the law seems slow compared with practice.
Kuten aina, yhteiskunta kehittyy, ja lait seuraavat yhteiskunnan usein nopeankin kehitysprosessin perässä, ja siksi lait ovat käytäntöä jäljessä.

Esimerkkejä "slow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf the substance were labelled explicitly, this industry would die a slow death.
Jos elintarvikkeet merkittäisiin selkeästi, tämä teollisuus katoaisi vähitellen.
EnglishThe report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
Mietinnössä korostetaan aivan oikein tämän direktiivin täytäntöönpanon hitautta.
EnglishHowever, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
Käynnistämämme uudistukset tuntuvat kuitenkin edistyvän joskus varsin hitaasti.
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Hidas valssaaminen voi saada selän särkemään, ja kumppani voi lopuksi pettyä.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Aivan kuten reagoimme liian hitaasti myös talousmyrskyssä, mutta se on toinen juttu.
EnglishFragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
Pirstoutuminen lisää kiintolevyn työtaakkaa, mikä voi hidastaa tietokonetta.
EnglishToo many of these programs opening at the same time can slow down your computer.
Jos liian monta tällaista ohjelmaa avautuu yhtä aikaa, se voi hidastaa tietokonettasi.
EnglishProgress achieved to consolidate Bosnia as a single State is far too slow.
Edistystä Bosnian lujittamisessa omana valtionaan tapahtuu aivan liian hitaasti.
EnglishSo, it will slow down, but - it must be stressed - there will not be a recession.
Vaikka kasvu siis hidastuu, taantumaa ei kuitenkaan ole, ja tätä on tärkeää korostaa.
EnglishUnfortunately, we have to say that the practical reforms have made slow progress.
Joudumme valitettavasti toteamaan, että konkreettinen uudistustyö on edennyt hitaasti.
EnglishHowever, the fact that progress has been slow does not mean that nothing is happening.
Se, että asiat etenevät hitaasti, ei kuitenkaan tarkoita, että mitään ei tapahdu.
EnglishWhen it came to economic criteria, however, progress had been extremely slow.
Taloudellisten kriteerien osalta edistyminen oli kuitenkin ollut äärimmäisen hidasta.
EnglishWe fully support the Commission' s criticism of the slow speed of reform in Europe.
Tuemme täysin komission esittämää arvostelua Euroopan hidasta uudistustahtia kohtaan.
EnglishUnnecessary files on your hard disk take up disk space and can slow down your computer.
Kiintolevyn tarpeettomat tiedostot vievät levytilaa ja hidastavat tietokonetta.
EnglishYou cannot change the world that quickly, and even Europe is slow to move.
Maailmaa ei voi muuttaa siinä ajassa, ei edes Eurooppaa saa liikutettua pysyvästi.
EnglishIt is therefore only natural that people are disenchanted with the slow pace of change.
Siksi on vain luonnollista, että ihmiset ovat pettyneitä hitaaseen muutostahtiin.
EnglishYes, it is too slow in many ways, but actually we have come quite a long way.
Kyllä, se on monin tavoin liian hidasta, mutta itse asiassa olemme edistyneet paljon.
EnglishI expressed my very real concern about the slow pace of the present negotiations.
Ilmaisin erittäin todellisen huoleni tämänhetkisten neuvottelujen hitaasta etenemisestä.
EnglishHowever, we need to recognise that progress in this area has been far too slow.
Meidän on kuitenkin myönnettävä, että tällä alalla kehitys on ollut aivan liian hidasta.
EnglishThose who criticise the Solidarity Fund as being ineffective or too slow have a point.
On aivan aiheellista moittia solidaarisuusrahastoa tehottomaksi tai liian hitaaksi.