EN

slots {monikko}

volume_up
slots (myös: holes)
slots (myös: holes)

Esimerkkejä "slots"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
Voisin mielihyvin korvata minuutin puheenvuorot kahden minuutin puheenvuoroilla.
EnglishIf Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.
Jos Sabena ei voi täyttää näitä aukkoja, muiden pitäisi saada käyttää ne.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Olisin mielihyvin valmis uhraamaan asialle aikaa vaalikampanjatilaisuuksien lomassa.
EnglishThere has to be greater access to the slots market than there is at present.
Lähtö- ja saapumisaikojen markkinoille pääsyä on nykyisestään lisättävä.
EnglishParliament has nurtured the wish to review the allocation of slots for a long time.
Parlamentti on jo pitkän aikaa toivonut lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen tarkistamista.
EnglishPeople try to make savings here and there, and then they cannot keep to their slots.
Sieltä ja täältä säästetään, eikä slot -ajoista voida pitää kiinni.
EnglishI also understand that slots are not just about take-off and landings.
Ymmärrän myös, ettei lähtö- ja saapumisajoissa ole kyse pelkästään nousuista ja laskuista.
EnglishCommon rules for the allocation of slots at Community airports (
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt (
EnglishThere are slots for taking off, for landing, but also for overflying.
On olemassa nousu- ja laskeutumisaikoja, mutta myös ylilentoaikoja.
EnglishThis means that there is still a black hole in the Regulation into which slots disappear.
Tämä tarkoittaa, että asetuksessa on edelleen musta aukko, johon lähtö- ja saapumisajat häviävät.
EnglishCommon rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt (keskustelu)
EnglishParagraph 10 states that the slots for tourists must be improved.
Kohdassa kymmenen sanotaan, että matkailijoiden lentojen lähtö-ja tuloaikoja pitäisi parantaa.
EnglishCheck your computer's documentation if you need to determine the types of expansion slots it has available.
Tarkista tietokoneen laajennuspaikkojen tyypit tarvittaessa tietokoneen käyttöohjeesta.
EnglishThe slots must also be fairly allocated to foreign companies.
Slotteja on jaettava myös tasapuolisesti ulkomaisille yhtiöille.
EnglishIt is not unusual for airlines to hoard airport slots.
Ei ole epätavallista, että lentoyhtiöt hamstraavat lentoasemien lähtö- ja saapumisaikoja.
EnglishThe slots are a general good – in Frankfurt, Paris or at any other airport.
Lähtö- ja saapumisajat ovat yleinen etu niin Frankfurtissa, Pariisissa kuin millä tahansa muulla lentoasemalla.
EnglishI would also hope that the unavailability of slots will not be a barrier to joining the SISOne4ALL.
Toivoisin myös, että liittymien rajallinen määrä ei estäisi liittymistä SISOne4ALL-järjestelmään.
EnglishReports have been shifted around and time slots have even been changed.
Mietintöjä on siirrelty ja jopa aikoja on muutettu.
EnglishThe issue of slots is not only a European problem.
Lähtö- ja saapumisaikoja koskevat ongelmat eivät kosketa vain unionia.
EnglishI have one other comment on the new, fundamental revision of the Slots Directive.
Minulla ei ole muuta sanottavaa lähtö- ja saapumisaikoja koskevan direktiivin uudesta, perusteellisesta tarkistamisesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slot":

slot
expansion slot
English
slot machine