"slaughter" - Suomenkielinen käännös

EN

"slaughter" suomeksi

EN slaughter
volume_up
{substantiivi}

slaughter (myös: butchery, massacre)
volume_up
teurastus {subst.}
Slaughter as close to the farm as possible is something I greatly support.
Teurastus mahdollisimman lähellä maatilaa on asia, jota minä ilman muuta kannatan.
Whole-herd slaughter is not an effective way of reducing cases of BSE.
Koko karjan teurastus ei ole tehokas tapa vähentää BSE-tapauksia.
It is a serious mistake to prohibit the slaughter of animals for own consumption on family farms.
On vakava virhe kieltää perhetiloilta eläinten teurastus omaan käyttöön.
slaughter (myös: bloodbath, bloodshed, butchery, carnage)
In truth, we ask you: is the slaughter of 100 000 civilians in Fallujah in one week by the American militia terrorism or is it not?
Totuuden nimessä kysymme teiltä: onko Yhdysvaltain sotilaiden Fallujassa yhdessä viikossa toteuttama 100 000 siviilin verilöyly terrorismia vai ei?
This was only recently evident when the Serb parliament rejected a resolution in which the slaughter in Srebrenica was acknowledged and condemned.
Tämä kävi ilmi viimeksi aivan hiljattain, kun serbiparlamentti hylkäsi päätöslauselman, jossa Srebrenican verilöyly tunnustettiin ja tuomittiin.
The 11 September slaughter gave rise to the proposal of framework decisions on a joint definition of the crimes of terrorism and on the European arrest warrant.
Syyskuun 11. päivänä tapahtunut verilöyly pani vauhtia ehdotukseen kehyspäätöksistä, jotka koskevat terroririkosten ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteistä määritelmää.
slaughter (myös: bay, cove, gulf, sound)
volume_up
lahti {subst.}
slaughter (myös: holocaust, mass murder, massacre)
Among other things, the measures proposed in the report are an attempt to redeem slaughter and destruction by using money from the workers of Europe.
Mietinnössä ehdotetut toimenpiteet ovat muiden seikkojen ohella yritys lunastaa joukkomurha ja tuhot Euroopan työntekijöiden varoilla.
slaughter

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slaughter":

slaughter

Esimerkkejä "slaughter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is not enough just to say, "You, the murderers, please stop the slaughter!"
Ei riitä, että tyydymme sanomaan: "Hyvät joukkomurhaajat, lopettakaa tappaminen!"
EnglishWe must not allow this terrible slaughter of 10 million animals to happen again.
Meidän ei pidä enää koskaan sallia kymmenen miljoonan eläimen teurastusta.
EnglishThere were the MGQs, set-aside, slaughter premiums and quotas ... for milk.
Oli taattua enimmäismäärää, kesannointia, teurastuspalkkioita ja maitokiintiöitä.
EnglishThe situation has now become hopeless, and may give rise to mass slaughter.
Sen tähden tilanteesta on tullut toivoton ja siitä voisi aiheutua joukkoteurastus.
EnglishThere are countries whose slaughter premium is currently double that of others.
Teurastuspalkkio on joissakin maissa nykyisin kaksi kertaa suurempi kuin muissa maissa.
EnglishFirst, the horrendous allegations about the slaughter in Mazar-I-Sharif.
Ensinnäkin on mainittava kauhistuttavat väitteet Mazar-i-Sharifin verilöylystä.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Me olemme täällä tänään vaatiaksemme tulitaukoa ja siviilien teurastuksen lopettamista.
EnglishWe cannot be bystanders because that makes us complicit in the slaughter.
Emme voi olla sivustakatsojia, koska se tekee meidät osallisiksi tappamiseen.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Meidän on onnistuttava vähentämään eläinten kuljettamista teurastettaviksi.
EnglishIn your speech, you described animals being transported for slaughter as of low value.
Puheenvuorossanne kuvasitte teurastettaviksi kuljetettavia eläimiä vähempiarvoisiksi.
EnglishI myself was rapporteur on the subject of a maximum journey time for stock for slaughter.
Toimin itse teuraskuljetusten enimmäiskestoa koskevan mietinnön esittelijänä.
EnglishThe government says that a veterinary inspector worked closely at every slaughter.
Hallitus väittää, että eläinlääkintäalan tarkastajat olivat läsnä kaikissa teurastuksissa.
EnglishI have heard that the abattoirs are simply refusing to slaughter animals.
Olen havainnut, että teurastamot yksinkertaisesti kieltäytyvät teurastamasta eläimiä.
EnglishTransportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
Teurashevosten kuljetukset Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
EnglishIt is clear to me: animals intended for slaughter should not be seen as products.
Mielestäni on selvää, että teurastettavaksi tarkoitettuja eläimiä ei saisi katsoa tuotteiksi.
EnglishA future foot and mouth outbreak must never lead to a mass slaughter of livestock.
Tuleva mahdollinen suu- ja sorkkatauti ei saa koskaan enää johtaa karjan joukkoteurastuksiin.
EnglishAnd I've worked really hard on improving how cattle are treated at the slaughter plant.
Olen työskennellyt kovasti parantaakseni karjan kohtelua teurastamoilla.
EnglishThe same is also true of counting the slaughter of the animal as reduction of milk production.
Lisäksi eläimen hävittäminen merkitään tilinpäätökseen maidontuotannon vähentämisenä.
EnglishOver recent years Europe has been outraged by this barbarous treatment of animals for slaughter.
Eurooppaa on viime vuosina järkyttänyt tämä teuraseläinten raakalaismainen kohtelu.
EnglishOther possibilities mooted include intervention for pigmeat and reducing the slaughter weight.
Muut mainitut mahdollisuudet ovat sianlihan tukeminen ja teurastuspainon alentaminen.