EN

skilled {adjektiivi}

volume_up
President-in-Office, you are said to be skilled in drawing and adept at mountaineering.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, teidän on sanottu olevan taitava piirtäjä ja vuorikiipeilijä.
I have to say that he is an extremely skilled politician - something I should like to illustrate with a little example from this morning.
Minun on sanottava, että hän on erittäin taitava poliitikko. Haluaisin havainnollistaa tätä pienellä esimerkillä tältä päivältä.
However, I must point out that this resolution has also become a soup, to which a skilled cook has attempted to add - or rather, has added - very different ingredients.
Minun on kuitenkin huomautettava, että tästä päätöslauselmasta on myös tullut soppa, johon taitava kokki on yrittänyt lisätä - tai ennemminkin, on lisännyt - hyvin erilaisia ainesosia.
A skilled and mobile young population is our greatest asset in a world that is becoming increasingly competitive.
Ammattitaitoinen ja liikkuva nuoriso on suurin valttimme entistä kilpailukykyisemmäksi muuttuvassa maailmassa.
(DE) Madam President, as a skilled farmer, I would like to add another couple of comments about these issues.
(DE) Arvoisa puhemies, ammattitaitoisena maanviljelijänä haluaisin esittää vielä muutaman huomion näistä asioista.
But we should not try to attract skilled people from undeveloped countries, because they are badly needed there to improve their own economies.
Kehitysmaista ei kuitenkaan pitäisi houkutella ammattitaitoista työvoimaa, sillä heidän kotimaansa tarvitsevat heitä kipeästi oman kansantaloutensa piristämiseksi.

Esimerkkejä "skilled"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - (SV) Competition for ambitious, skilled workers has only just begun.
kirjallinen. - (SV) Kilpailu taitavista ja pätevistä työntekijöistä on vasta alkanut.
EnglishThe railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
Rautateillä on erittäin pätevää henkilökuntaa, ja niin täytyy olla tulevaisuudessakin.
EnglishIt employs over 2.2 million highly skilled people in the 15 Member States.
Se työllistää yli 2,2 miljoonaa erittäin ammattitaitoista ihmistä 15 jäsenvaltiossa.
EnglishThe greatest number will be in services and in the most skilled professions.
Eniten uusia työpaikkoja syntyy palveluihin ja eniten koulutusta vaativiin ammatteihin.
EnglishI have colleagues, whom you know and who are very skilled in that area.
Minulla on kollegoita, jotka tunnette ja jotka ovat erittäin päteviä tällä alalla.
EnglishOn one hand, Germany has announced that it has a skilled labour shortage.
Toisaalta Kreikka on ilmoittanut, että sillä on pulaa pätevästä työvoimasta.
EnglishThe fourth is that we need highly skilled civil servants to take the decisions.
Neljännen vaatimuksen mukaan tarvitsemme päätöksentekoon korkeasti koulutettuja virkamiehiä.
EnglishWe have to strengthen Europe with a European skilled labour force.
Meidän on vahvistettava Euroopan unionia eurooppalaisella pätevällä työvoimalla.
EnglishLess bureaucracy will also prove more attractive to skilled workers.
Vähäisempi byrokratia osoittautuu myös houkuttelevammaksi koulutetulle työvoimalle.
EnglishThis applies to the low-skilled and the long-term unemployed, but also to specialists.
Tämä pätee heikommin koulutettuihin ja pitkäaikaistyöttömiin mutta myös asiantuntijoihin.
EnglishIt still only works when you have skilled rapporteurs who can go through these shoals.
Menettely toimii kuitenkin vain, jos esittelijät ovat päteviä ja osaavat välttää karikot.
EnglishMember States that face economic problems could provide skilled labour to Germany.
Taloudellisissa vaikeuksissa olevat jäsenvaltiot voisivat tarjota Saksalle pätevää työvoimaa.
EnglishCommissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Komission jäsen Franco Frattini haluaa Euroopan houkuttelevan koulutettua työvoimaa.
EnglishWe often have a tendency to reduce these needs to skilled immigration.
Meillä on usein taipumusta supistaa tarpeet koskemaan vain koulutettuja maahanmuuttajia.
EnglishEuropean success in global competition is built on skilled and involved people.
Euroopan menestyminen globaalissa kilpailussa rakentuu osaavien ja osallistuvien ihmisten varaan.
EnglishOn the other hand, Germany has announced that it needs skilled labour.
Toisaalta Saksa on ilmoittanut tarvitsevansa ammattitaitoista työvoimaa.
EnglishThese peoples and these countries need capital and skilled workers.
Nämä kansat ja nämä valtiot tarvitsevat pääomaa ja päteviä työntekijöitä.
EnglishHe is politically skilled, he is a good operator and a good communicator.
Hän on poliittisesti lahjakas, hän on hyvä ohjailemaan asioita ja hän on hyvä kommunikoimaan.
EnglishThe aim is to create a flexible, high-skilled workforce in Britain.
Tavoitteena on saada Isoon-Britanniaan joustavaa ja erittäin ammattitaitoista työvoima.
EnglishWe have enough skilled workers if only we are prepared to pay them a decent wage.
Meillä on tarpeeksi taitavia työntekijöitä, jos olemme valmiita maksamaan heille kunnollisen palkan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "skill":

skill