"situation" - Suomenkielinen käännös

EN

"situation" suomeksi

EN situation
volume_up
{substantiivi}

situation (myös: case, matter, score, status)
volume_up
tilanne {subst.}
The situation in Peru, like the situation in Paraguay, gives cause for concern.
Perun tilanne on huolestuttava samoin kuin Paraguayn tilanne.
As a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Rikkomismenettelyjen ansiosta tilanne on yleisesti ottaen parantunut.
The situation on the Korean peninsula is potentially far more dangerous than in Iraq.
Tilanne Korean niemimaalla on potentiaalisesti paljon vaarallisempi kuin Irakin tilanne.
situation (myös: business, commission, duty, errand)
volume_up
tehtävä {subst.}
We will have to monitor the situation and work with the Member States.
Meidän on seurattava tilannetta ja tehtävä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä.
I also believe that in a difficult situation, we need to make courageous decisions.
Minusta meidän olisi tehtävä rohkeita päätöksiä tässä vaikeassa tilanteessa.
We must therefore develop ideas about how this situation can be prevented.
Meidän on sen vuoksi tehtävä suunnitelmia tällaisen tilanteen estämiseksi.
situation (myös: position, rank, stand, station)
volume_up
asema {subst.}
In this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse.
Tässä vaikeassa tilanteessa vammaisten asema on heikkenemässä entisestään.
Thirdly, we cannot tackle the situation of women by disregarding the role of men.
Kolmanneksi naisten tilannetta ei voida tarkastella sivuuttaen miesten asema.
Of course the situation is complicated, but everyone is familiar with the legal position.
Tilanne on toki monimutkainen, mutta oikeudellinen asema on kaikille tuttu.
situation
We should henceforth create a more stable situation for the processing industry.
Meidän on luotava tästä hetkestä alkaen vakaammat olosuhteet jalostusteollisuudelle.
The situation has now lasted for several years.
Nämä olosuhteet ovat vallinneet vuosien ajan.
It is true that in a complex situation, we need rules which vary slightly and which are adaptable.
On totta, että vaikeassa tilanteessa tarvitaan erilaiset ja mukautettavissa olevat olosuhteet.
situation (myös: environment)
volume_up
olot {subst.}
There is a growing amount of evidence that the situation on the ground is not improving enough.
On yhä enemmän näyttöä siitä, etteivät olot kohene riittävästi.
The people of that country are facing an extremely difficult, precarious and cold situation.
Sen maan väestön tilanne on erittäin vaikea, epävakaa ja olot ovat kylmät.
The only matter outstanding is for us to cast our votes, so that Kazakhstan's political situation can allow this.
On vain toivottava, että Kazakstanin poliittiset olot antavat siihen mahdollisuuden.
situation (myös: exposure, locality, placement, position)
volume_up
sijainti {subst.}
But the situation in Kiruna is due to the fact that Kiruna lies within the Arctic circle which obviously creates additional problems.
Kiirunan tilanteelle leimallista on myös Kiirunan sijainti arktisella alueella, mikä itsestään selvästi aiheuttaa lisäongelmia.
Because of its geographical situation, Turkey is obviously an important country of transit.
Turkki on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ilmiselvästi merkittävä kauttakulkumaa.
Because of its geographical situation, it cannot escape being politically influenced by surrounding countries in the Balkans.
Maa ei voi välttyä maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ympäristön, Balkanin, poliittiselta vaikutukselta.
situation (myös: work, workplace, workspace, workstead)
As a consequence, European workers lose their jobs, which results in a lose-lose situation.
Tämän seurauksena eurooppalaiset työntekijät menettävät työpaikkansa, jolloin häviäjiä ovat molemmat.
situation
We should instead create an equitable situation for competition for all modes of transport.
Sen sijaan on syytä luoda tasapuolinen kilpailutilanne kaikille kuljetusmuodoille.
There is a risk in the present situation that there is a sort of competition between the two instruments.
Nykyisessä tilanteessa on vaarana, että näiden kahden välineen välille syntyy kilpailutilanne.
It is certainly true that the difficult situation as regards rail/road competition in my view disadvantages the railways and that this needs rectifying.
On varmasti totta, että rautateiden ja maanteiden välinen vaikea kilpailutilanne haittaa rautateitä ja että asiaan on puututtava.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "situation":

situation

Esimerkkejä "situation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishOn the Chechnya situation proper, I am not currently planning any mission there.
Tsetsenian todellisen tilanteen varalle en ole suunnittelemassa mitään tehtäviä.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
Naton pommitukset ovat kuitenkin vain pahentaneet ja hankaloittaneet tilannetta.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
Tässä tapauksessa ei riitä, että Yhdysvaltoja pyydetään selvittämään tilannetta.
EnglishThis would have been an important political signal even in the given situation.
Tämä olisi ollut tärkeä poliittinen signaali jopa kyseessä olevassa tilanteessa.
English- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
- (PL) Arvoisa puhemies, keskustelimme Zimbabwen tilanteesta 24. huhtikuuta 2008.
EnglishCompared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna näin saataisiin aikaan uudenlainen dynamiikka.
EnglishIt is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
On tärkeätä, että autamme Irakia laajalla rintamalla tässä vaikeassa tilanteessa.
EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Meidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
EnglishMr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
Arvoisa puhemies, tämän päivän tilanteessa ei ole olennaisesti mitään yllättävää.
EnglishIs the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
Hyväksyykö neuvosto tilanteen, ja jos se ei sitä hyväksy, mitä toimia ehdotetaan?
EnglishOne-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Tässä asiassa eivät yksipuoliset syyllistämiset ole paikallaan eivätkä hyödyksi.
EnglishIt is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
Nyt on viimeinkin aika tarttua Haitilla kaiken taustalla vaikuttavaan köyhyyteen.
EnglishSo I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.
Niinpä ITERistä äänestäminen ja sopiminen hyödyttäisi mielestäni meitä kaikkia.
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
EnglishPresident Arroyo and his government are aware of the seriousness of the situation.
Presidentti Arroyo ja hänen hallituksensa ovat tietoisia tilanteen vakavuudesta.
EnglishThe migration situation is different in each country making up the European Union.
Maahanmuuttotilanne on erilainen jokaisessa Euroopan unioniin kuuluvassa maassa.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Toisaalta siinä pyritään jatkuvasti peittelemään Euroopan todellista tilannetta.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Emme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
EnglishI agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
Olen samaa mieltä siitä, mitä jotkut puhujat ovat sanoneet naisten tilanteesta.