"to single out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to single out" suomeksi

EN to single out
volume_up
{verbi}

First of all, we should single out the modernisation of the economy and its structures.
Ensinnäkin meidän pitäisi erottaa joukosta talouden ja sen rakenteiden uudistaminen.
It would not be appropriate to single out specific areas in particular need of funding.
Ei olisi asianmukaista erottaa erityisiä aloja, jotka ovat erityisesti rahoituksen tarpeessa.
Haluan kuitenkin erottaa joukosta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian.
to single out (myös: to assign, to choose, to decide, to decide on)
They were not completely satisfied because the tradition in our institutions is not to single out any particular area.
Heidän toiveensa ei toteutunut täysin, koska toimielimissä ei perinteisesti valita mitään aluetta aivan erityisesti.
But may I point out that, even if we single out the Structural Funds and give priority to certain measures, we cannot stop there.
Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että jos valitsemme erityisesti rakennerahastot ja annamme etusijan joillekin toimille, emme voi jäädä tähän.
Last but not least, in reply to Mr Verhofstadt, it is unwise to single out any one Member State when there are a number of Member States which are net contributors to the budget.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, vastauksena jäsen Verhofstadtille, ei ole viisasta valita tuoda esiin yksittäistä jäsenvaltiota, kun talousarvion nettomaksajina on useita jäsenvaltioita.
to single out (myös: to set out)
Speaking in the European Parliament, I do not have to single out the reasons why this work is necessary.
Euroopan parlamentissa puhuttaessa on tarpeetonta yksilöidä niitä syitä, jotka tekevät tämän toiminnan välttämättömäksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to single out" suomeksi

single substantiivi
single adjektiivi
out substantiivi
out adjektiivi
out adverbi
out prepositio
to out verbi
Finnish

Esimerkkejä "to single out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI should like to single out, if I may, Mr Hänsch, Mr Méndez de Vigo and Mr Duff.
Haluaisin mainita erityisesti jäsen Hänschin, jäsen Méndez de Vigon ja jäsen Duffin.
EnglishI should like to single out the tremendous work done by the Danish Presidency.
Haluaisin korostaa sitä, kuinka uskomatonta työtä puheenjohtajavaltio Tanska on tehnyt.
EnglishFurther to this Conference, I would like to single out five key points from my report.
Konferenssin vuoksi haluan ottaa esille viisi keskeistä kohtaa mietinnöstäni.
EnglishI should like to single out a few proposals, the first of which concerns agriculture.
Haluan mainita erityisesti muutaman ehdotuksen, joista ensimmäinen koskee maataloutta.
EnglishCall out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
Sanokaa yksi numero -- siitä tulee viisinumeroinen luku jonka neliön yritän laskea.
EnglishThere are two points I should like to single out from what the Council presidency said.
Haluaisin lainata ainakin kahta kohtaa siitä, mitä neuvoston puheenjohtajisto sanoi.
EnglishIn this troubled context, I shall single out one very good piece of news.
Tässä myrskyisässä tilanteessa kiinnitän huomiota yhteen hyvään uutiseen.
EnglishLet me single out the two main deliverables for this European Council.
Haluan aluksi ottaa esiin tämän Eurooppa-neuvoston kaksi tärkeintä tehtävää.
EnglishI would single out the closure of accounts for special mention in this respect.
Haluaisin mainita tässä yhteydessä erityisesti tilien päättämisen.
EnglishBut today may I single out one group in particular - our Parliamentary translators.
Sallikaa minun tänään korostaa aivan erityisesti yhtä yksikköä: parlamentin käännösyksikköä.
EnglishThese include accelerating the phasing-out of single-hull tankers.
Niihin kuuluu yksirunkoisten öljysäiliöalusten käytöstä poistamisen nopeuttaminen.
EnglishIndeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
En pysty näkemään Egyptissä ketään, joka voisi ottaa maan johtoonsa.
EnglishI would like to single out very briefly three issues which are referred to in the resolution.
Tarkastelen hyvin lyhyesti kolmea päätöslauselmassa tarkasteltua kysymystä.
EnglishIt cannot ensure that every single plant is carrying out its work properly and carefully.
Se ei voi taata, että joka ikinen tehdas hoitaa asiansa moitteettomasti ja huolellisesti.
EnglishLet us have Europe single out its school sport stars in various areas!
Antakaamme EU:n nostaa koululiikunnan tähdet esiin eri urheilulajeissa!
EnglishI see the emphasis as being on three focal points, which I would like to single out.
Odotan tältä osin kolmea painopistettä, joihin haluaisin puuttua.
EnglishI would like to single out two of these measures and reinforce them.
Haluan nostaa esiin kaksi näistä toimista ja painottaa niitä erityisesti.
EnglishAllow me to single out two or three items which have been subject of discussion.
Haluan nyt ottaa esiin muutaman asian, joista on keskusteltu.
EnglishThis matter is a political manoeuvre to single out a Flemish nationalist opposition leader.
Koko asia on flaaminationalistista oppositiojohtajaa vastaan tähdätty poliittinen temppu.
EnglishI should like to single out the five most important points made in this proposal.
Haluaisin käsitellä tämän ehdotuksen viittä tärkeintä kohtaa.