EN

similarly {adverbi}

volume_up
similarly (myös: likewise)
Similarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
Samoin toimivaltaisia oikeusviranomaisia koskevat päätökset on pantava täytäntöön.
Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Tietyt alueet, joilla biologinen monimuotoisuus on huomattavaa, ovat rappeutumassa samoin.
Similarly, Community legislation on the environment must be consolidated.
Samoin on välttämätöntä kodifioida ympäristöalaa koskeva yhteisön oikeus.
similarly (myös: as well, likewise)
Similarly, was the rapid alert system notified of these developments as intended?
Ilmoitettiinko pikahälytysjärjestelmälle niin ikään näistä tapahtumista kuten oli tarkoitus?
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Niin ikään kiitän komission jäsentä varsin perusteellisesta esityksestä.
We are similarly opposed to Schengen and Europol, which are also mentioned in the resolution.
Vastustamme niin ikään Schengeniä ja Europolia, jotka myös mainitaan ehdotuksessa.
similarly (myös: alike)
Similarly, enlargement to include the CEECs should be subject to careful consideration.
Samalla tavalla KIE-maiden laajentumista on tarkasteltava huolellisesti.
I hope and believe you would similarly defend any Member.
Toivon ja uskon, että puolustaisitte samalla tavalla kaikkia parlamentin jäseniä.
Road traffic employment will similarly come under threat.
Maantieliikenteen työllisyys on samalla tavalla uhattuna.

Esimerkkejä "similarly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Toivon nyt, että tarkistukset saavat yhtä myönteisen vastaanoton täysistunnossa.
EnglishSimilarly, the policy of every Member State should be coordinated from above.
Vastaavasti kaikkien jäsenvaltioiden politiikkaa on koordinoitava ylhäältä päin.
EnglishSimilarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
Samoin toimivaltaisia oikeusviranomaisia koskevat päätökset on pantava täytäntöön.
EnglishSimilarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.
Myös parlamentaarista valvontaa koskevat määräykset loistavat poissaolollaan.
EnglishCivil society and the role and rights of women must similarly be strengthened.
Kansalaisyhteiskuntaa sekä naisten asemaa ja oikeuksia on yhtä lailla lujitettava.
EnglishAnother question in the catalogue of Laeken declarations makes me similarly pensive.
Vastaavasti minut saa miettimään toinen kysymys Laekenin julistuksen luettelossa.
EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
En myöskään usko, että meidän täytyy valita Nizzan tai Lissabonin välillä.
EnglishSimilarly, bad weather conditions had pushed up the prices of fruit and vegetables.
Vastaavasti heikot sääolosuhteet olivat nostaneet hedelmien ja vihannesten hintoja.
EnglishWe are fighting for a similarly positive status for the fisheries sector, too.
Taistelemme myös kalatalouden alalla tällaisesta myönteisestä merkityksestä.
EnglishFunds for development aid have been similarly hit by measures of devastating severity.
Kehitysyhteistyövaroja on supistettu vastaavasti musertavan tiukoin toimenpitein.
EnglishSimilarly, we are in favour of granting discharge to the Court of Auditors.
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä myös tilintarkastustuomioistuimen osalta.
EnglishSimilarly, most members of the Environment Committee have dropped a few minor stitches.
Ympäristöasioiden valiokunnan enemmistökin on tehnyt pari pientä virhearviointia.
EnglishSimilarly, I think that people in this Parliament are opposed to discrimination.
Vastaavasti uskon, että tämän parlamentin jäsenet vastustavat syrjintää.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Vastaavasti toivotan hyvää onnea ja paljon viisautta puheenjohtajavaltio Espanjalle.
EnglishSimilarly, certain measures in combating TSEs have already proved effective.
Lisäksi tietyt toimenpiteet TSE:iden torjumiseksi ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi.
EnglishSimilarly, access procedures are not environmental information per se.
Kyseisiä menettelyjä koskevat tiedot eivät myöskään sinänsä ole ympäristötietoa.
EnglishSimilarly, as regards Amendment 70, we want a 'hotline', not a 'help line'.
Vastaavasti tarkistuksen 70 osalta halusimme "kuuman linjan", emme "puhelinpalvelua".
EnglishSimilarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Niin ikään kiitän komission jäsentä varsin perusteellisesta esityksestä.
EnglishSimilarly, greater growth should also bring about greater demand for labour.
Merkittävämmän kasvun on samoin saatava myös aikaan merkittävämpää työvoiman kysyntää.
EnglishWe must act similarly in the reform of financial institutions and their supervision.
Meidän on toimittava vastaavasti rahoituslaitosten ja niiden valvonnan uudistamisessa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "similarly":

similarly
English
similarity
similar