EN

silent {adjektiivi}

volume_up
The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
Tällä hetkellä vallitseva hiljainen levottomuus voi aiheuttaa maanvyöryn tulevissa vaaleissa.
Europe cannot stand still and remain silent in the face of this conflict.
Euroopan unioni ei voi olla hiljainen sivustakatsoja tässä konfliktissa.
The silent majority of Ireland want peace; let them now vote for it!
Irlannin hiljainen enemmistö tahtoo rauhaa; äänestäkööt he nyt sen puolesta!
But it's completely silent, like a silent movie."
Mutta se on täysin äänetön, kuin mykkäelokuva."
Rachel Carson's book, Silent Spring, had a powerful impact in 1962 and was a wake-up call for many to become committed to caring for the environment and to nature conservation.
Rachel Carsonin kirja ”Äänetön kevät” vaikutti voimakkaasti vuonna 1962, ja se oli monelle herätys, joka sai heidät innostumaan ympäristöstä huolehtimisesta ja luonnonsuojelusta.

Esimerkkejä "silent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
Irlannin perustuslaissa ei säädetä asiasta mitään, kuten ei Irlannin laissakaan.
EnglishExperience has taught us that in situations like these, we should not remain silent.
Kokemus on opettanut meille, että tällaisissa tilanteissa meidän ei pidä vaieta.
EnglishThe first is that the European Parliament has fallen silent during the Greek crisis.
Ensimmäinen on, että Euroopan parlamentti on pysynyt hiljaa Kreikan kriisin ajan.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Emme voi pysytellä hiljaa, ja kehotamme palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen.
EnglishThey usually remain silent about their daily problems in order to avoid difficulties.
He pysyvät tavallisesti vaiti päivittäisistä ongelmistaan välttääkseen vaikeuksia.
EnglishFor how long will Western democracies collude with this by remaining silent?
Kuinka kauan läntiset demokratiat aikovat tukea tällaista toimintaa pysymällä vaiti?
EnglishNo human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
EnglishThe House cannot remain silent and indifferent to these latest events.
Parlamentti ei saa vaieta eikä suhtautua välinpitämättömästi näihin tapahtumiin.
EnglishOtherwise we shall continue to hear the silent protests of citizens who do not understand.
Muuten kansalaisten hiljainen protesti jatkuu, koska he eivät ymmärrä tilannetta.
EnglishIn the Commission' s view, the European Parliament should not remain silent on this.
Euroopan parlamentin tulisi komission mielestä ottaa kantaa tähän asiaan.
EnglishThe President cannot remain silent about that issue, that threat against a Member State.
Puheenjohtaja ei saa vaieta tästä asiasta, sillä uhkaus koskee jäsenvaltiota.
EnglishThe European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
Euroopan parlamentti ei vaikene, eikä saa vaieta, verenvuodatuksen edessä.
EnglishThe Convention, however, is silent.
Olemme selkä seinää vasten, mutta valmistelukunta kuitenkin vaikenee.
EnglishIn the Czech Republic women have suffered what is referred to as silent discrimination.
Tšekin tasavallassa naiset kärsivät niin sanotusta hiljaisesta syrjinnästä.
EnglishSome of them have had to leave Kosovo and others have been forced to remain silent.
Joidenkin heistä on pitänyt lähteä Kosovosta, toisten on ollut pakko elää hiljaisuudessa.
EnglishThe European Parliament is not silent and something is being done in Belarus.
Euroopan parlamentti ei vaikene, ja Valko-Venäjälläkin tapahtuu jotain.
EnglishI share the grief of the silent black majority in Zimbabwe, who continue to live in poverty.
Jaan Zimbabwen edelleen köyhyydessä asuvan hiljaisen mustan enemmistön murheen.
EnglishThere are people who bear responsibility for this silent human rights crisis.
On ihmisiä, jotka ovat vastuussa tästä vaietusta ihmisoikeuskriisistä.
EnglishIt is certainly important to mention that the European Parliament is not silent.
On kuitenkin tärkeää mainita, että Euroopan parlamentti ei vaikene.
EnglishWe are not silent on those issues but, at the same time, we expand our areas of cooperation.
Emme vaikene näistä kysymyksistä, mutta samaan aikaan laajennamme yhteistyötämme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "silent":

silent