EN

severe {adjektiivi}

volume_up
Finally, its severe judgement on child pornography deserves assent.
Yksimielisyyden ansaitsee myös pornografian ankara tuomitseminen.
Punishments must be particularly severe for health professionals or insurance companies.
Rangaistuksen on oltava erityisen ankara terveydenhoitohenkilöstölle ja vakuutusyhtiöille.
Pohjois-Koreassa vallitsee ankara vajaaravitsemus.
That notwithstanding, we also have a severe economic crisis to overcome.
Joka tapauksessa meillä on vaikea talouskriisi voitettavanamme.
The signature weapon of the war is the IED, and the signature wound is severe leg damage.
Sodan tyypillinen ase on tienvarsipommi, ja tyypillinen vamma on vaikea jalkavamma.
Fishing communities are currently undergoing a difficult period, marked by severe deterioration in fish stocks.
Kalastusyhteisöillä on nyt vaikea kausi, jolle on ominaista kalakantojen voimakas heikentyminen.
severe (myös: grim)

Esimerkkejä "severe"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Niiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
EnglishNevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Turkin ja kurdien välinen rauhanprosessi on kuitenkin kokenut ankaran takaiskun.
EnglishThe earthquake has also caused severe destruction in northern Chile and in Bolivia.
Maanjäristys on aiheuttanut suurta tuhoa myös pohjoisessa Chilessä ja Boliviassa.
EnglishNow let me concentrate on three questions which will raise a more severe challenge.
Haluaisin nyt keskittyä kolmeen kysymykseen, jotka ovat erittäin haasteellisia.
EnglishBut for those with the most severe disabilities unemployment was all of 70 percent.
Kaikkein vaikeimmin vammaisten työttömyys oli kuitenkin kokonaista 70 prosenttia.
EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Viime kesänä suurin osa Romaniasta kärsi vakavista tulvista ja maanvyörymistä.
EnglishHe is subject to very severe, cruel and unusual restrictions on his liberty.
Hänen vapauttaan on loukattu hyvin vakavin, julmin ja epätavanomaisin rajoituksin.
EnglishSevere restrictions on freedom of expression and freedom of information persist.
Maassa rajoitetaan yhä ankarasti sananvapautta ja vapaata tiedonvälitystä.
EnglishThe new tender mechanism is a response to the severe overbidding which has developed
Uudella huutokauppamekanismilla vastataan huomattavaan ylikysyntätilanteeseen,
EnglishWithout Soviet aid and Chinese countertrade the economy is in severe difficulty.
Ilman Venäjän apua ja Kiinan vastakauppaa talous on suurissa vaikeuksissa.
EnglishOMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
OPS vahingoittaa hermostoa, ja sen seurauksena voi syntyä vakavia aivovaurioita.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Näin vakavaa humanitaarista kriisiä ei voida ratkaista pelkällä kaunopuheisuudella.
EnglishTo be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Suorien tilatukien rajoittamisen on oltava ankaraa, jotta se olisi tehokasta.
EnglishThe Baltic Sea is sensitive and is already under severe environmental pressure.
Itämeri on herkkä alue, ja sen ympäristökuormitus on jo erittäin tuntuva.
EnglishIn Tibet, there is severe oppression of the Tibetan people, especially of monks.
Tiibetissä sorretaan voimakkaasti Tiibetin kansaa, erityisesti munkkeja.
EnglishThe Iranian regime has been perpetrating severe human rights abuses for far too long.
Iranin hallitus on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin aivan liian kauan.
EnglishAs you know, there are severe supply-side restraints that they face as well.
Kuten tiedätte, AKT-mailla on myös vakavia tarjontaan liittyviä rajoitteita.
EnglishEven with a moderate level of reduction, effects on communities are severe.
Vaikka vähennykset olisivat vain maltillisia, vaikutukset yhteisöihin ovat ankarat.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Kysymys kuuluu, onko rahoitussektori varautunut selviytymään vakavista tilanteista.
EnglishUnemployment costs a great deal of money and puts severe stress on social expenditure.
Työttömyys tulee myös hyvin kalliiksi ja lisää huomattavasti sosiaalikustannuksia.