EN

seventh {substantiivi}

volume_up
The commitments which we have allotted constitute one seventh of the sums agreed for the entire fiscal period.
Maksusitoumuksiin osoittamamme varat ovat seitsemäsosa koko rahoituskaudelle sovitusta määrästä.
Overall, we will provide a seventh of the effort, a contribution that will have a fundamental lever effect.
Kaiken kaikkiaan rahoitusosuutemme on seitsemäsosa, jonka avulla toimia voidaan edistää ratkaisevasti.
The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Thaimaalaiseen kypsennettyyn kananlihaan sovellettava tariffi on vain yksi seitsemäsosa pakastettuun kananlihaan sovellettavasta.
seventh
We have cases of villages allegedly being cleansed 33 times - and another place 27 times - with around a seventh of the population being killed each time.
Tiedämme paikkoja, jotka on muka puhdistettu 33 kertaa - toinen paikka 27 kertaa - ja tämän yhteydessä noin seitsemännes väestöstä surmattiin.

Esimerkkejä "seventh"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is also vital that research under the seventh Framework Programme is increased.
On myös erittäin tärkeää lisätä seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvaa tutkimusta.
EnglishThe seventh point concerns prevention, and I have already mentioned it many times.
Seitsemäs kohta koskee ennaltaehkäisyä, ja olen jo maininnut sen monta kertaa.
EnglishIt is our ambition to continue this work at the seventh and eighth working sessions.
Tavoitteenamme on jatkaa tätä työtä seitsemännessä ja kahdeksannessa istunnossa.
EnglishThe entire European Parliament has worked on the Seventh Framework Programme.
Koko Euroopan parlamentti on työskennellyt seitsemännen puiteohjelman parissa.
EnglishThe Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
Seitsemännen puiteohjelman on tarkoitus olla Lissabonin strategian vauhtipyörä.
EnglishSeventh EU programme for research, technological development and demonstration (
EU:n seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (
EnglishOur debate today on the Seventh Framework Programme is particularly important.
Tämänpäiväinen keskustelumme seitsemännestä puiteohjelmasta on erityisen merkittävä.
English2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Vastuuvapaus 2007: Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (EKR) (
English2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (
Vastuuvapaus 2006: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (
EnglishI am very grateful for the work Mr Buzek did for the seventh Framework Programme.
Olen hyvin kiitollinen työstä, jonka Jerzy Buzek teki seitsemännen puiteohjelman eteen.
EnglishImplementation of the Seventh Framework Programme of the EC and the EAEC (debate)
EY:n ja Euratomin seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpano (keskustelu)
EnglishWe looked beyond that and we see the seventh amendment as the last chance.
Olimme kaukonäköisiä ja pidämme seitsemättä muuttamista viimeisenä mahdollisuutena.
EnglishThe European Parliament has its own priorities within the Seventh Framework Programme.
Euroopan parlamentilla on seitsemännessä puiteohjelmassa omat painopisteensä.
EnglishIn the Seventh Framework Programme for Research we have large sums of money allocated.
Olemme antaneet seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta suuria rahamääriä.
EnglishThe seventh session will take place next month and it will be very busy.
Seitsemäs istunto järjestetään ensi kuussa, ja siitä tulee erittäin kiireinen.
EnglishYour objective is to further improve the Seventh Framework Programme.
Parlamentin tavoitteena on tehdä seitsemännestä puiteohjelmasta entistä parempi.
EnglishLastly, the seventh theme is aid to the immigrants’ countries of origin and of transit.
Seitsemäs aihe on maahanmuuttajien kotimaille ja kauttakulkumaille myönnettävä tuki.
EnglishSeventh: enlargement has been one of our most successful political strategies.
Seitsemänneksi: laajentuminen on ollut yksi menestyneimmistä poliittisista strategioista.
EnglishThe Seventh Framework Programme has been successful, but there is room for improvement.
Seitsemäs puiteohjelma on ollut menestys, mutta siinä on parantamisen varaa.
EnglishI think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.
Minun mielestäni tämän seitsemännen puiteohjelman tarkistaminen on ehdottoman olennaista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seventh":

seventh
seventh heaven
forty-seventh
English