EN

service {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
service (myös: facility, utility)
Sometimes e-mail messages are incorrectly identified as spam by the service.
Palvelu saattaa toisinaan tunnistaa sähköpostiviestejä virheellisesti roskapostiksi.
To install a service, click Service, and then click Add.
Asenna palvelu valitsemalla Palvelu ja sitten Lisää.
Postal services do not provide simply a postal delivery service but also a social service.
Postipalvelut eivät ole ainoastaan pelkkä postin palvelu, vaan myös sosiaalinen palvelu.
service (myös: favor, favour)
Freedom of the press for Russia is also a service to the Russian people.
Lehdistönvapaus Venäjällä on myös palvelus Venäjän kansalle!
It would be a great service to parliamentary democracy.
Se olisi suuri palvelus parlamentaariselle demokratialle.
That is the greatest service it could provide to the Tamils and all the people of Sri Lanka.
Se on suurin palvelus, minkä se voi tehdä tamileille ja koko Sri Lankan kansalle.
Similarly, on Epiphany in Yialousa, the religious service was cancelled on the unfounded allegation that permission had not been obtained by the required deadline.
Vastaavasti loppiaisena Yialousassa peruttiin jumalanpalvelus, koska väitettiin perusteettomasti, että vaadittuun määräaikaan mennessä ei ollut hankittu lupaa.
service (myös: tableware)
service
service
2. Oikeustiede
3. Urheilu
service (myös: assist, delivery, pass, passing, pitch)

Esimerkkejä "service"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
Lisätietoja on kohdassa Windows Vista Service Pack 2 (SP2) -päivityksen sisältö.
EnglishThis must be binding, and not just a matter of paying lip service to the Charter.
Toimien on oltava velvoittavia eikä ainoastaan peruskirjaa koskevaa retoriikkaa.
EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Meille on kerrottu, että palolaitos ja poliisi vastaavat niiden turvallisuudesta.
EnglishMr President, to save the honour of the Sittings service, I shall explain matters.
Arvoisa puhemies, haluan istuntopalvelun kunnian pelastamiseksi selvittää asian.
EnglishWe have to recognize this as a cultural service that we must protect and support.
Meidän on tunnustettava tämä kulttuuripalveluksi, jota on suojattava ja tuettava.
EnglishDuring the period 1997-2002 approximately 96% of new jobs were in service sectors.
Vuosina 1997-2002 noin 96 prosenttia uusista työpaikoista syntyi palvelualoille.
EnglishAnd according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Lisäksi neuvoston oikeudellisen yksikön mukaan tämä ei muodosta oikeusperustaa.
EnglishWe should not merely be paying lip-service by stressing how important equality is.
Tasa-arvon tärkeyden painottaminen ei saa jäädä pelkästään puheittemme tasolle.
EnglishTruth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
On hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
EnglishWho established the limit beyond which this public service mission is compromised?
Kuka asettaa rajat, mistä lähtien nämä julkiset palvelutehtävät ovat uhattuina?
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Äänestäjät käsittävät pian, että tällainen palvelun huononeminen on Euroopan syytä.
EnglishOthers are still in service when common sense suggests that they should not be.
Toiset ovat vielä käytössä, vaikka terve järki sanoisi, ettei niiden pitäisi olla.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Toiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnossa on otettava huomioon unionin ominaislaatu.
EnglishPublic service broadcasting in the digital era: the future of the dual system (
Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus (
EnglishOffice 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
Office 365 on ainoa täysin Microsoft Officen kanssa yhteensopiva verkkopalvelu
EnglishThis includes the universal service, and universal service in a more dynamic form.
Tähän kuuluu teleyleispalvelu, tarkemmin sanottuna tehostettu teleyleispalvelu.
EnglishAn Internet service should be set up that is specifically aimed at these people.
Olisi perustettava nimenomaan näille ihmisille tarkoitettu Internet-palvelu.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Pyydän neuvostoa todellakin perustamaan tällaisen EU:n pelastuspalveluyksikön.
EnglishWe have therefore been advised by Parliament’s legal service to alter paragraph 2.
Parlamentin oikeudellinen yksikkö on siksi neuvonut meitä muuttamaan 2 kohtaa.
EnglishThey have become scapegoats for the inadequacies of the Libyan health service.
Heistä on tehty syntipukkeja Libyan terveydenhuollon riittämättömyyden vuoksi.