EN

seriousness {substantiivi}

volume_up
seriousness (myös: depth, gravitas, gravity, severity)
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Aikomustemme vakavuus edellyttää vahvaa institutionaalista uskottavuutta.
Firstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.
Tupakkaproblematiikan vakavuus on muutenkin täysin eri luokkaa kuin alkoholin.

Esimerkkejä "seriousness"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
Kehotan EU:n jäsenvaltioita suhtautumaan näihin kysymyksiin erittäin vakavasti.
EnglishPresident Arroyo and his government are aware of the seriousness of the situation.
Presidentti Arroyo ja hänen hallituksensa ovat tietoisia tilanteen vakavuudesta.
EnglishHasty reactions by Parliament do not do justice to the seriousness of these issues.
Parlamentaariset pikalaukaukset eivät tee oikeutta näille tärkeille kysymyksille.
EnglishAnd that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Ja tämä tunnustaminen kylvää vihaa -- tämän tilanteen vakavuuden tunnustaminen.
EnglishThe report also underlines the seriousness of the increase in executions in Iran.
Mietinnössä painotetaan myös teloituksien määrän merkittävää kasvua Iranissa.
EnglishThat is perhaps a little too diplomatic given the seriousness of the situation.
Se on ehkä vähän liian diplomaattista, kun tilanne on niin vakava kuin se on.
EnglishI ask myself in all seriousness: have we really become so modest in our expectations?
Pohdin vakavasti sitä, onko odotuksistamme todellakin tullut niin vaatimattomia?
EnglishFirstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
EnglishWe cannot hide the seriousness of what has been going on in Zimbabwe for many weeks now.
Emme voi vähätellä Zimbabwessa jo viikkoja jatkuneiden tapahtuneiden vakavuutta.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Nyt on syytä rauhoittaa tilannetta ja lopettaa hokemat kriisin vakavuudesta.
EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Aikomustemme vakavuus edellyttää vahvaa institutionaalista uskottavuutta.
EnglishWe must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.
Meidän on kaikkien osoitettava samaa malttia, pyrkimysten vakavuutta ja kypsyyttä.
EnglishVery few people outside my region appreciate the seriousness of the situation.
Hyvin harva kotiseutuni ulkopuolella asuva käsittää tilanteen vakavuuden.
EnglishI strongly believe that Member States fully understand the seriousness of the situation.
Uskon vakaasti, että jäsenvaltiot ovat täysin tietoisia tilanteen vakavuudesta.
EnglishThe Commission and the Council must urgently study this possibility in all seriousness.
Komission ja neuvoston on ehdottomasti tarkoin harkittava tätä mahdollisuutta.
EnglishChildren are often unable to understand the seriousness and consequences of a situation.
Lapset eivät useinkaan kykene ymmärtämään tilanteen vakavuutta ja sen seurauksia.
EnglishAt this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
Jätän tässä kommentoimatta sen, miten tosissaan tällainen järkeily pitäisi ottaa.
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Mikään näistä asioista ei lisää luottamusta petosten valvonnan vakavamielisyyttä kohtaan.
EnglishThis is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
. (PT) Kyse on erittäin monisyisestä asiasta, jota on arvioitava erittäin huolellisesti.
EnglishThis is all the more justified in the light of the seriousness of recent events.
Tämä on tarpeen etenkin viimeaikaisten vakavien tapahtumien valossa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seriousness":

seriousness
seriously
serious