EN

seriously {adverbi}

volume_up
seriously (myös: surely)
China takes Europe quite seriously, but not perhaps as seriously as it should.
Kiina ottaa Euroopan melko vakavasti, mutta ehkei niin vakavasti kuin sen pitäisi.
As they say, people who do not take themselves seriously are not taken seriously by others.
Kuten sanonta kuuluu, sellaisia ihmisiä, jotka eivät ota itseään vakavasti, ei oteta vakavasti.
The rapporteur has seriously misrepresented the human rights situation in Mexico.
Esittelijä on nimittäin vääristellyt vakavasti Meksikon ihmisoikeustilannetta.
seriously
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
On aika suunnitella tosissaan näiden vanhojen ydinreaktoreiden käytöstäpoistoa.
This Commission takes the 'better lawmaking' project very seriously.
Nykyinen komissio ottaa "lainsäädännön parantamisen" hankkeen tosissaan.
I urge the Commission to look seriously and urgently at these more immediate problems.
Kehotan komissiota tutkimaan tosissaan ja pikaisesti näitä välittömiä ongelmia.
seriously
So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Joten tein mitä kuka tahansa vakavissaan tieteellistä edistystä etsivä tekisi.
Does the Commission take the matter as seriously as Denmark, as the country holding the presidency?
Onko komissio yhtä vakavissaan sen suhteen kuin Tanska puheenjohtajavaltiona?
Does she really, seriously believe that paying out this money will end the protests?
Uskooko hän todella ja vakavissaan, että tämän rahan maksaminen lopettaa protestit?
seriously (myös: agonizingly)
He is seriously injured but, thank God, he will survive.
Hän on vaikeasti loukkaantunut, mutta jää luojan kiitos henkiin.
There is no mention of the care of seriously ill patients!
Ei sanaakaan huolesta vaikeasti sairaita ihmisiä kohtaan!
In Central Europe, and especially in Hungary, there are many seriously disabled persons who are living in old, dilapidated buildings.
Keski-Euroopassa ja erityisesti Unkarissa on paljon vaikeasti vammaisia henkilöitä, jotka asuvat vanhoissa, rappeutuneissa rakennuksissa.

Esimerkkejä "seriously"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishThe present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
Tämä kompromissi osoittaa, että Eurooppa ottaa nyt ilmastonmuutoksen vakavasti.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Sitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.
EnglishMr President, I am pleased that the Commission has taken this issue seriously.
Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että komissio ottaa tämän asian vakavasti.
EnglishOf course, human rights are being seriously tried with visible and hidden cameras.
Ihmisoikeuksia tietenkin koetellaan pahoin näkyvillä ja piilotetuilla kameroilla.
EnglishOf course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.
Rotuvihaan liittyvät kysymykset on luonnollisesti otettava erittäin vakavasti.
EnglishI want to assure the honourable Member just how seriously we take this issue.
Hyvä parlamentin jäsen, voin vakuuttaa, että suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti.
EnglishI hope that their presence will lead us all to reflect seriously on the matter.
Toivon, että heidän läsnäolonsa johdattaa meidät kaikki pohtimaan asiaa vakavasti.
EnglishThe rapporteur has seriously misrepresented the human rights situation in Mexico.
Esittelijä on nimittäin vääristellyt vakavasti Meksikon ihmisoikeustilannetta.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Joesta on kadonnut toistaiseksi 11 kalalajia, ja 13 lajia on vakavasti uhattuna.
EnglishThe Commission takes its responsibility as guardian of the treaties very seriously.
Komissio suhtautuu hyvin vakavasti velvollisuuksiinsa perussopimusten vartijana.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Venäjä on keskeinen kumppani EU:lle, ja pidämme suhteitamme suuressa arvossa.
EnglishThe risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
Riskejä on liioiteltu vakavasti erittäin puutteellisten todisteiden perusteella.
EnglishNaturally, we are all seriously concerned about the loss of life on both sides.
Olemme tietenkin hyvin huolissamme ihmishenkien menettämisestä molemmilla puolilla.
EnglishI suspect that this principle is being seriously violated in the Member States.
Minulla on epäilys, että jäsenvaltioissa rikotaan karkeasti tätä periaatetta.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
Tämä on ainoa keino puuttua tähän ongelmaan tehokkaasti, vakavasti ja kestävästi.
EnglishThey must take the interests and needs of the citizens of Europe very seriously.
Heidän on otettava Euroopan kansalaisten toiveet ja tarpeet hyvin vakavasti.
EnglishI feel it is important that we seriously consider the opportunities opened up here.
Mielestäni on tärkeää, että harkitsemme vakavasti tässä syntyviä mahdollisuuksia.
EnglishChina takes Europe quite seriously, but not perhaps as seriously as it should.
Kiina ottaa Euroopan melko vakavasti, mutta ehkei niin vakavasti kuin sen pitäisi.
EnglishThere is also the fact that we are taken more seriously when we act together.
Lisäksi tosiasia on, että meihin suhtaudutaan vakavammin, kun toimimme yhdessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "seriously":

seriously
serious
seriousness